Länk till startsidan

Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhetsåret 2023 har i hög grad präglats av de händelser och strömningar som sker i vår omvärld. Trots utvecklingen har Lunds kommunkoncern visat på en fortsatt stark utvecklingsförmåga där ett aktivt omställningsarbete till en högre effektivitet har inletts, i syfte att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och ett ökat förändringstryck.

Effekter av lågkonjunkturen

Kommunkoncernen bedöms uppnå god ekonomisk hushållning, ur både ett verksamhets- och finansiellt perspektiv.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som under året märkts av genom en kvardröjande hög inflation samt medföljande kraftiga räntehöjningar. Detta påverkar både hushållens privata ekonomi och har gett effekter för kommunkoncernens verksamheter i form av en utmanande intäkts- och kostnadsutveckling. Den samhällsekonomiska utvecklingen har sedan början av 2022 dessutom visat sig svår att bedöma och förutse. De stora osäkerhetsfaktorer som präglar den samhällsekonomiska utvecklingen innebär utmanande förutsättningar för kommunens planering av verksamhet och ekonomi, både på kort och medellång sikt. Delvis som en anpassning till att kommunens planeringsförutsättningar tenderar att skifta allt snabbare kommer budgetbeslutet i kommunfullmäktige framöver planeras till hösten, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2023/0634).

Mot en dramatisk solnedgång lyses en byggarbetsplats och dess lyftkranar upp i kvällsljuset.

Dämpad byggkonjunktur

En tydlig indikator på konjunkturens inverkan är den kraftigt dämpade byggkonjunkturen. I Sverige som helhet minskade antalet påbörjade flerbostadshus under 2023 med 49 procent jämfört med 2022. Även byggstarter av småhus minskade med 47 procent 2023 jämfört med föregående år (källa: SCB). I Lund har antalet byggstarter minskat med 78 procent under 2023 jämfört med 2022, vilket märks av både hos Lunds kommuns fastighets AB (LKF), Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP) samt byggnadsnämndens minskade plan- och bygglovsärenden. Eftersom bostadsbyggandet är en viktig faktor för kommunens befolkningsutveckling kan en långvarig inbromsning få betydelse för Lunds befolkningstillväxt. En mer direkt effekt av det minskade bostadsbyggandet är minskade externa intäkter till kommunen från exempelvis startavgifter.

Viss återhämtning

Samtidigt har vissa tecken på stabilisering märkts av under året. Kraftringen rapporterar att priserna på den europeiska energimarknaden har stabiliserats avsevärt vilket haft positiva effekter för både Lundabor och kommunens verksamheter. Destionationsbolaget Visit Lund redogör för att besöksnivåerna till handeln och hotellnäringen återgått till nivåer före coronapandemin, vilket märkts särskilt när det gäller ökningen av danska besökare, vilken varit den största jämfört med andra skånska destinationer under året.

De senaste årens extraordinära händelser med bland annat fortsatt krig i Europa har samtidigt synliggjort en betydande beredskapsskuld kopplat till den fredstida krishanteringsförmågan. Omvärldsläget ställer krav på kommunens förmåga till civil beredskap, kontinuitetsförsörjning och resiliens, inte minst vad gäller IT- och informationssäkerhet som också innebär nya lagkrav på området. Detta är ett arbete som involverat och aktiverat hela kommunkoncernen under 2023.

Barnhänder pillar med en utskuren tröja i trä mot en tavla

Prövad anpassningsförmåga

Vi ser också att Lunds kommun, i likhet med hela kommunsektorn, sammantaget står inför ett stort förändringstryck som i delar redan är här. Detta är kopplat både till förändrade beteenden och livsmönster, en förändrad befolkningsstruktur samt komplexa samhällsutmaningar. Den samhällsekonomiska utvecklingen snabbar på förändringstrycket, inte minst i form av utmanande budgetförutsättningar. Kraven på kommunens förmåga att anpassa hur tillgängliga resurser används ökar, för att kunna uppnå målet om att kunna fortsätta leverera välfärdstjänster med god kvalitet och utveckla Lund som attraktiv och hållbar plats.

För att möta förändringstrycket har kommunen under året intensifierat arbetet med att höja kompetensen och det samlade fokuset på effektivitet. Det handlar både om hur vi styr och strategiskt planerar verksamheten, om våra arbetssätt liksom om vår kultur.

För 2023 märks förändringstrycket exempelvis genom ett fortsatt högt inflöde till socialtjänsten och då framförallt i form av orosanmälningar som rör barn och unga. En omställning till att i högre grad arbeta med tidiga och förebyggande insatser har inletts för att möta behoven och vända utvecklingen. Förskoleverksamheten har behövt ställa om till följd av ett lägre elevantal och äldreomsorgen har samtidigt växlat upp planeringen, bland annat i form av införandet av digital hemtjänst, för att anpassa verksamheten till en ökad efterfrågan av omsorg i takt med att antalet äldre blir fler.

Utveckling för ökad effektivitet

Under de senaste åren har flera brister och hinder för utveckling och ökad effektivitet identifierats i kommunens stödjande strukturer. Det handlar om både effekthämmande och kostnadsdrivande faktorer kopplade till kommunens organisering, stödverksamheter samt styrning och ledning. Som ett led i detta beslutade kommunstyrelsen i maj att ge kommunkontoret flera utredningsuppdrag inom ramen för den samlade utredningen "Sammanhållet arbete för en effektiv och funktionell tjänstepersonsorganisation". I utredningsuppdraget ingår bland annat att utreda för- och nackdelar med en samlad samhällsbyggnadsförvaltning, tydliggöra ansvar och organisering av kommunkoncernens samlade fastighetsbestånd, samt se över och ta fram förslag på nya styrmodell/-er som kan ersätta köp/sälj-förfarandet inom kommunkoncernen. Arbetet inleddes under hösten 2023 och fortsätter in i 2024.

Utöver detta har ett genomgripande arbete med tillitsbaserad styrning och ledning inletts. Det är en viktig komponent för att främja och mobilisera utvecklingsförmågan i hela organisationen samtidigt som slöserier i form av till exempel administrativa tidstjuvar tas bort.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?