Länk till startsidan

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Lunds kommunkoncern ska under mandatperioden 2022–2026 arbeta efter fyra beslutade mål som ska bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet. För 2023 konstateras att verksamheten i stort går i rätt riktning.

Utvärdering god ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ändamålet med god ekonomisk hushållning förklaras med att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. God ekonomisk hushållning omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål.

Lunds kommunkoncern ska under mandatperioden 2022–2026 arbeta efter fyra beslutade mål som ska bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet. Målen ska styra satsningar och prioriteringar och de gäller för samtliga nämnder och styrelser men olika nämnder och styrelser träffas i olika angelägenhetsgrad.

Kommunfullmäktiges beslutade mål

  • En tillitsbaserad styrning och ledning
  • Sveriges tryggaste kommun
  • Fler Lundabor i arbete
  • Klimatneutralitet 2030

Utöver målen har kommunfullmäktige beslutat om särskilda uppdrag som tilldelats olika nämnder och styrelser. I flera fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd för att främja samverkan, samordning och helhetssyn. I ekonomi- och verksamhetsplan för 2023–2025 har kommunfullmäktige tilldelat olika nämnder och styrelser 20 särskilda uppdrag. Från tidigare ekonomi- och verksamhetsplan kvarstår även 16 pågående särskilda uppdrag.

Vid utvärdering av ställningstagandet om god ekonomisk hushållning görs en total granskning av kommunfullmäktigemålen. Bedömning av måluppfyllelse för respektive kommunfullmäktigemål baseras på en helhetsbedömning av resultat av de särskilda uppdrag, aktiviteter och projekt som är kopplade till målet och som utförs av nämnder, styrelser och bolag.

Vid summering av verksamhetsåret 2023 konstateras att kommunfullmäktiges fyra mål i stort går i rätt riktning. De aktiviteter, förbättringsåtgärder och särskilda uppdrag som görs inom kommunen bedöms arbeta i riktning mot kommunfullmäktiges mål. Det pågår även flertalet stora projekt som bedöms bidra till att kommunen levererar en samlad verksamhet med god kvalitet. Bedömningen av måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål summeras till att tre mål bedöms i hög grad kunna uppfyllas vid mandatperiodens slut. Ett mål bedöms bli delvis uppfyllt.

Kommunfullmäktiges mål

Illustration av en grön cirkel.

1. En tillitsbaserad styrning och ledning

Bedömer att målet kommer klaras.

Illustration av en grön cirkel.

2. Sveriges tryggaste kommun

Bedömer att målet kommer klaras.

Illustration av en grön cirkel.

3. Fler Lundabor i arbete

Bedömer att målet kommer klaras.

Illustration av en gul fyrhörning.

4. Klimatneutralitet 2030

Bedömer att målet delvis kommer klaras.

Kommunfullmäktiges fyra mål för mandatperioden 2022–2026, inklusive målbedömning vid helår 2023.

Särskilda uppdrag

Summeringen av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna och styrelserna visar att dessa i hög grad följer planeringen. Av totalt 36 särskilda uppdrag har 14 slutförts. 21 uppdrag är pågående. Ett uppdrag är pausat med anledning av organisationsförändring och kommer att återupptas när ny organisation är på plats, vilket beräknas ske under våren 2024. Samtliga uppdrag och dess status redovisas i "Uppföljning särskilda uppdrag."

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["Antal avslutade", "Antal pågående", "Antal i vänteläge"],datasets : [{data: [14,21,1],backgroundColor: ["#0b3a38","#e5f0ef","#fff1be"],label: "Antal avslutade"},{data: [undefined,undefined,undefined],backgroundColor: ["#0b3a38","#e5f0ef","#fff1be"],label: "Antal pågående"},{data: [undefined,undefined,undefined],backgroundColor: ["#0b3a38","#e5f0ef","#fff1be"],label: "Antal i vänteläge"}]}

Status över de totalt 36 särskilda uppdragen till nämnder och styrelser vid helår 2023.

Sammantagen bedömning av den ekonomiska hushållningen

Av kommunens två finansiella mål, resultatmålet och skuldsättningsmålet, är bedömningen att dessa mål har uppnåtts.

Den sammantagna bedömningen utifrån både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv är att kommunkoncernen och kommunen har uppnått en god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?