Länk till startsidan

Vart gick skattepengarna?

De största kostnaderna för kommunen var även under 2023 verksamheterna inom vård, skola och omsorg. På intäktssidan stod skatteintäkterna för den absolut största andelen.

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["Politisk verksamhet", "Infrastruktur, skydd mm", "Kultur och fritid", "Pedagogisk verksamhet", "Vård och omsorg samt särskilt riktade insatser"],datasets : [{data: [86,495,455,3650,3274],backgroundColor: ["#f7c1bd","#0b3a38","#fff1be","#cce1e0","#eb683e"],label: "Verksamhet 2023"}]}

Cirkeldiagrammet visar kommunens nettokostnader 2023 uppdelade på olika verksamheter.

Tabellen visar Lunds kommuns kostnader för olika verksamheter under 2023 samt en jämförelse med rikssnittet.

Verksamhet

Lund, miljoner kronor

Lund, andel (%)

Riket, andel (%)

Politisk verksamhet

86

1 %

1%

Infrastruktur, skydd mm

495

5 %

7%

Kultur och fritid

455

5 %

5%

Pedagogisk verksamhet

3650

48 %

46%

Vård och omsorg samt särskilt riktade insatser

3274

41 %

41%

Summa verksamhet

7959

100 %

100 %

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["Löner och pensionskosntader", "Köp av huvudverksamhet", "Lämnade bidrag", "Lokaler, avskrivningar", "Material, tjänster och avgifter", "Finansiella kostnader"],datasets : [{data: [6185,1578,301,1217,1021,290],backgroundColor: ["#cce1e0","#eb683e","#f7c1bd","#0b3a38","#fff1be","#5b124d"],label: "Kostnadernas fördelning 2022"}]}

Cirkeldiagrammet visar fördelning av kommunens kostnader 2023.

Tabellen visar fördelningen av kommunens kostnader 2023, i procent resp miljoner kronor.

Kostnader

miljoner kronor

andel i %

Löner och pensionskostnader

6 185

58 %

Köp av huvudverksamhet

1 578

15 %

Lämnade bidrag

301

3 %

Lokaler, avskrivningar

1 217

11 %

Material, tjänster och avgifter

1 021

10 %

Finansiella kostnader

290

3 %

Summa kostnader

10 592

100 %

Tabellen visar kommunens köp av huvudverksamhet, angivet i miljoner kronor.

Köp av huvudverksamhet

miljoner kronor

Plats i pedagogisk verksamhet

758

Vårdplatser

321

Öppen vård

164

Räddningstjänstentreprenad

77

Personlig assistans

61

Kultur

46

Behandlingsavgift avfall

32

Färdtjänstentreprenader

44

LVM/LVU-placeringar

23

Park-/Natur-/trädgårdsentreprenader

20

Övrigt

33

Summa

1 578

Här kommer data att presenteras i tabell

{labels : ["Skatteintäkter", "Försäljning verksamhet och tjänster", "Taxor/avgifter", "Generella statsbidrag", "Bidrag", "Intäkter från hyror och arrende", "Finansiella intäkter"],datasets : [{data: [7161,761,471,991,595,250,262],backgroundColor: ["#cce1e0","#eb683e","#f7c1bd","#0b3a38","#fff1be","#5b124d","#000000"],label: "Intäkternas fördelning 2023"}]}

Cirkeldiagrammet visar fördelning av kommunens intäkter 2023.

Tabellen visar fördelningen av kommunens intäkter i miljoner kronor respektive procentandelar.

Kommunens intäkter

miljoner kronor

andel i %

Skatteintäkter

7 161

68 %

Generella statsbidrag

991

10 %

Försäljning verksamhet och tjänster

761

7 %

Taxor/avgifter

471

4 %

Bidrag

595

6 %

Intäkter från hyror och arrende

250

2 %

Finansiella intäkter

262

3 %

Summa intäkter

10 491

100 %

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?