Länk till startsidan

Balanskravsresultat

Lunds kommun hade inget underskott att återställa vid årets början. Efter balanskravsjusteringar uppgick årets resultat till 144 miljoner kronor.

Intäkter ska täcka kostnader

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Det innebär att årets intäkter ska täcka årets kostnader. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 1 540 miljoner kronor som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under en lågkonjunktur.

Så redovisas kravet

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Utredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Balanskravsutredningen börjar med årets resultat enligt resultaträkningen och justeras därefter med samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Justering ska också göras för orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Slutligen ska de vinster och förluster som har realiserats under året, men som redovisats tidigare år, återföras. Efter detta redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar. Om resultatet medger och fullmäktige beslutar görs sedan reservering till resultatutjämningsreserven, alternativt lyfts medel fram från resultatutjämningsreserven i den mån det är möjligt.

Utmärkande för årets balanskravsutredning är att

  • Intäkterna justerades ned för realisationsvinster på materiella anläggningstillgångar på 2 miljoner kronor.
  • Intäkterna justerades ned med 37 miljoner kronor för orealiserade vinster och förluster i värdepapper.
  • Årets balanskravsresultat uppgick därefter till 144 miljoner kronor.
  • Resultatutjämningsreserven uppgick vid årets slut till 1 540 miljoner kronor och ingen avsättning bedöms vara erforderlig.

Reservering till och disponering från resultatutjämningsreserven bokförs innevarande år, men beslutas av kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen beslutas. Miljoner kronor.

Skriv tabellbeskrivning här

2019

2020

2021

2022

2023

Årets resultat enligt resultaträkningen

-21

423

598

367

187

- samtliga realisationsvinster

-7

-1

-2

-2

-6

- orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-29

-14

-75

53

-37

- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

4

0

0

-

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

-53

408

521

418

144

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-337

-445

-340

-

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

-

 

-

Årets balanskravsresultat

-53

71

76

78

144

 


Återställning av balanskravsunderskott


Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde)

0

-53

0

0

0

Balanskravsresultat

-53

71

76

78

144

Kvar att återställa (utgående värde)

-53

0

0

0

0

 


Resultatutjämningsreserv


Ingående värde

418

418

755

1 200

1 540

Reservering till RUR

-

-337

445

340

-

Disponering av RUR

-

-

-

-

-

Utgående värde

418

755

1 200

1 540

1 540


Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?