Länk till startsidan

Översikt över verksamhetens utveckling

Nedan tabeller visar en översikt över viktiga övergripande nyckeltal för Lunds kommuns utveckling över en femårsperiod. Finansiella nyckeltal beskrivs vidare i avsnittet "finansiell analys".

Fem år i sammandrag – finansiella nyckeltal

Nyckeltal för Lunds kommuns utveckling över en femårsperiod

2019

2020

2021

2022

2023

Allmänt

 

 

 

 

 

Antal invånare per december

124 935

125 941

127 376

128 384

130 288

Kommunalskatt

21,24

21,24

21,24

21,24

21,24

Kommunkoncern


Årets resultat, mnkr

294

640

856

610

386

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

281

608

738

631

254

Nettoinvesteringar, mnkr

2 111

1 980

2 279

2 712

2 574

Självfinansieringsgrad av investeringar

76%

81%

100%

47%

67%

Soliditet

31%

32%

35%

35%

36%

Låneskuld, mnkr

10648

11044

11554

13290

13155

Låneskuld per invånare, tkr

85

88

91

104

101

Kommunen


Årets resultat, mnkr

-21

423

598

367

187

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

0

384

467

535

-101

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

-0,3%

6,1%

8,1%

4,7%

2,3%

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning exkl. jämförelsestörande poster

0,0%

5,5%

6,3%

6,9%

-1,2%

Verksamhetens nettokostnader, mnkr

6710

6691

7005

7512

7974

Personalkostnader, mnkr

5083

5136

5338

5527

6195

Köp av huvudverksamhet, mnkr

1350

1345

1415

1449

1578

Nettoinvesteringar inklusive exploatering, mnkr

735

723

844

1225

903

Självfinansieringsgrad av investeringar

98 %

97 %

93 %

57 %

93 %

Soliditet

33 %

34 %

40 %

38 %

38 %

Nettolåneskuld, mnkr

2744

2769

2818

3315

3472

Nettolåneskuld per invånare, tkr

22

22

22

26

27

Antal anställda

10110

10145

10116

10280

10445

Mellan vita sommarblommor i motljus syns Södra Sandbys mölla

Fem år i sammandrag: övriga nyckeltal

Tabellen visar ett urval av nyckeltal som belyser utvalda aspekter av Lunds kommun som plats och valda delar av de kommunala verksamheterna. Som jämförelse visas även det senaste tillgängliga värdet för riket.

Nyckeltal

Lund 2019

Lund 2020

Lund 2021

Lund 2022

Lund 2023

Rikets senaste värde

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)

..

..

96,0

96,6

97,8

91,8

Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)

..

..

83,0

81,0

80,1

62,3

Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)

..

..

80,0

80,2

79,2

75,9

Problemindex, Polisens trygghetsmätning, index 0–6 (lägre värde indikerar högre grad av trygghet)

1,81

1,76

1,59

1,73

1,41

**

Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16–64 år

13,2

13,6

14,4

12,7

***

15,7

Nystartade företag, antal/ 1000 inv., 16–64 år

9,7

10,9

11,2

10,7

***

11,5

Företagskonkurser, antal/1000 inv., 16–64 år

0,8

1,0

0,7

0,7

***

1,1

Företagens lönsamhet (avkastning på sysselsatt kapital), procent (%)

13,6

9,9

11,2

***

***

12,3

Totala växthusgasutsläpp per år, ton CO2-ekv/år

225966

213564

204660

***

***

**

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.

1,76

1,63

1,56

***

***

4,55

Färdigställda bostäder, ny- och ombyggnad, antal/1000 inv.

13,4

2,8

12,3

7,1

***

5,4

Gästnätter, antal nätter, totalt per invånare, antal/inv.

4,13

2,31

2,95

3,88

***

6,44

Arbetslöshet, 20–64 år, befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS), andel (%)

..

4,3

5,0

4,3

4,6 *

5,0 *

Biståndsmottagare, ekonomiskt bistånd, 18+ år, andel (%) av befolkningen

2,8

2,8

2,6

2,3

***

2,4

Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av biståndsmottagare 18+ år

45,2

49,4

53,0

50,4

***

47,3

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, fristående skolor, andel (%)

95,2

96,9

95,8

96,1

96,1

91,0

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

87,5

89,4

90,4

88,8

88,2

83,7

Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)

11,1

9,5

9,9

9,2

***

10,5

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition]

18,5

16,6

15,7

16,1

***

17,3

.. Uppgift saknas

* Uppgiften är preliminär

** Lokal mätning/beräkning, uppgift för riket saknas

*** Uppgift avseende 2022/2023 är ännu inte publicerad

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?