Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut februari 2023

Ökat mottagande av europeiskt avfall, ansökan om att bli litteraturstad och extra stöd till stiftelsen Arenan. Det är några av de ärenden kommunstyrelsen beslutade om den 15 februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Nej till ökat omhändertagande av europeiskt avfall

Avfallskoncernen Sysav, som ägs gemensamt av Lund och ytterligare 13 sydskånska kommuner, ska inte öka sitt omhändertagande av europeiskt avfall. Den uppfattningen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ställer sig bakom. Bakgrunden är det förslag på framtida inriktning för Sysav som har lagts fram av koncernens framtidsråd. I förslaget står det att ”Med den regionala infrastruktur bolaget har utvecklat har Sysav också möjligheten att bidra till ett bättre klimatavtryck i Europa genom omhändertagande av utsorterade brännbara avfallsrester i högeffektiv modern energiåtervinning, vilken också kan möjliggör en ökad lokal elproduktion”.

I beredningen av ärendet har kommunen granskat framtidsrådets förslag mot relevanta styrdokument för att bedöma hur det överensstämmer med den inriktning som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för kommunen. Sammanfattningsvis konstateras att ett ökat omhändertagande av europeiskt avfall skulle tala emot flera mål i LundaEko – kommunens program för ekologisk hållbar utveckling 2021–2030. Det handlar framför allt om import av europeiskt avfall för förbränning som delvis är av fossilt ursprung. Att bolagets utsläpp av CO2 på sikt kan kompenseras av koldioxidinlagring ses som positivt, men tekniken är kostsam och tar många år att få på plats. Vid mötet röstades ett tillägg igenom om ”att uttala att förbränning av avfallsrester vid en eventuell livstidsförlängning av befintliga pannor för avfallsförbränning, liksom investeringar i en eventuell ny anläggning för avfallsförbränning, förutsätter infångning och lagring av koldioxid eller annan teknisk lösning som förhindrar utsläpp av koldioxid eller radikalt sänker nuvarande utsläppsnivåer.” Även hållningen att använda förnybar energi framför ändliga resurser talar emot denna del av förslaget.

Övriga delar av förslaget till framtida inriktning anser kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bör säga ja till. Här beskrivs att: ”Framtidens Sysav ska vara en offensiv regional resurshanteringskoncern som erbjuder kommuner, industrier och verksamheter resurshanteringslösningar och samarbeten som skapar största möjliga klimatnytta” samt att ”Sysav tar tydligt helhetsansvar för såväl attraktiva som mindre attraktiva resursflöden från såväl kommuner som industri och verksamheter”.

LundaEko

Trygghet, beredskap, klimat och kompetensförsörjning i årets verksamhetsplan

Kommunstyrelsen har beslutat om sin egen verksamhetsplan för 2023. Planen beskriver hur styrelsen planerar och prioriterar för att förverkliga de mål som kommunfullmäktige beslutat i Ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025, samt för att möta viktiga förändringstryck i omvärlden. Utvecklingsmål för verksamheterna är samma fyra mål som kommunfullmäktige har beslutat om:

  • En tillitsbaserad styrning och ledning
  • Sveriges tryggaste kommun
  • Fler Lundabor i arbete
  • Klimatneutralitet 2030

I uppdragen som tilldelats kommunstyrelsen i ekonomi- och verksamhetsplan för 2023 ligger således stort fokus på verksamhetsutveckling kopplat till ökad trygghet, stärkt civil beredskap, proaktivt arbete i omställningen mot ett mer hållbart och klimatsmart samhälle samt strategisk kompetensförsörjning. I årets ram ingår också särskilda satsningar såsom ett trygghetspaket och beredskapspaket (totalt 11 miljoner kronor), klimatpaket (7 miljoner), satsning på införande av 80/90/100 modellen (5 miljoner), resurstillskott till följd av effektiveringar (2,6 miljoner) och utökad basfinansiering till Visit Lund AB (1 miljon kronor).

Vid mötet röstades två tillägg igenom: under målet Sveriges tryggaste kommun lades en ny punkt till: ”Fortsätta och utveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i det övergripande trygghetsarbetet. Det innebär också att kommunen bland annat ska arbeta aktivt mot sexköp och människohandel.” Under målet Klimatneutralitet 2030 ändrades målet för Aktuell hållbarhets kommunranking från topp 10 till att rankas som bäst i Sverige.

Den totala ramen ligger på 535 miljoner kronor varav 161,8 miljoner utgörs av kommunstyrelsens reserverade medel.

Lund ingen riskkommun vad gäller våldsbejakande extremism

Lunds kommun är inte en särskilt utpekad riskkommun när det gäller våldsbejakande extremism, och det finns ytterst få ärenden som rör personer med våldsbejakande tendenser. De slutsatserna dras i Rapport om arbetet mot våldsbejakande extremism i Lunds kommun 2020–2022, som kommunstyrelsen har godkänt.

I rapporten redogörs för lägesbild, arbetssätt och aktiviteter inom ramen för kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism under 2020–2022. Det konstateras att kommunen har en god upparbetad samverkan med Lokalpolisområde Lund och Säkerhetspolisen när det gäller frågor om våldsbejakande extremism. Samverkan handlar bland annat om gemensam omvärldsbevakning, arrangerande och deltagande i utbildningar, spridandet av information till berörda aktörer inom det geografiska området samt samverkan med Center för våldsbejakande extremism.

Lund vill bli en av FN:s litteraturstäder

Lund kan bli en ”city of literature”, eller litteraturstad, inom FN:s organisation Unesco. En förutsättning är att kommunen ingår i Unesco creative cities, UCCN – ett internationellt nätverk av kreativa städer som har i uppgift att främja globalt samarbete i en rad olika frågor, däribland litteratur. Nu har kommunstyrelsen beslutat att en ansökan till nätverket ska skickas in senast i juni 2023.

”Att ingå i UCCN-nätverket vore att ytterligare stärka Lunds varumärke som litteraturstad i en kontext där hållbarhet och de demokratiska grundvärderingarna premieras. Det sätter Lund på den internationella kartan inom kulturområdet generellt och litteraturområdet specifikt och befäster ingången i nya internationella relationer samt befintliga”, står det i underlaget till beslutet.

Arbetet med UCCN-ansökan ingår i kommunens litteraturpolitiska strategi "Ordets stad", som är framtagen på uppdrag från kommunfullmäktige i november 2018.

Lund vill bli en global litteraturstad

Stiftelsen Arenan får extra stöd på 2 miljoner kronor

Kommunstyrelsen har beslutat att ge stiftelsen Arenan ett extra verksamhetsstöd på 2 020 153 kronor för år 2022. Detta sedan stiftelsen ansökt om samma belopp med hänvisning till höjd hyra och ökade energikostnader. Stiftelsen Arenan har i uppdrag att driva den operativa idrotts- och eventverksamheten i anläggningen Sparbanken Skåne Arena i Lund. Förra året omsatte stiftelsen drygt 12 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor var verksamhetsbidrag från Lunds kommun. Bidraget har varit oförändrat sedan 2015.

Stiftelsen vände sig först till fastighetsägaren Fastighets AB Lunds Arena med ansökan om stödet på drygt 2 miljoner kronor, men fick avslag med hänvisning till de affärsmässiga principer bolaget ska utgå från. Frågan gick vidare till kommunstyrelsen, som nu alltså beviljat ansökan. Med tanke på de återkommande extra bidrag som Lunds kommun betalat ut de senaste åren beslutade kommunstyrelsen även att idrotts- och eventverksamheten som i dag bedrivs av Stiftelsen Arenan bör ses över, med utgångspunkt att skapa förutsättningar för en mer långsiktig ekonomisk stabilitet för verksamheten.

Överenskommelse tas fram för det brottsförebyggande arbetet 2024-2027

Ansvaret för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen delas av Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund. Samverkan regleras genom en överenskommelse mellan de båda parterna som tas fram av en gemensam arbetsgrupp i Brottsförebyggande rådet, BRÅ. I nuvarande överenskommelse, som har gällt sedan 2019, ingår att särskilt prioritera fem områden: trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, brott i nära relationer, brott mot äldre, satsning på ungdomar samt alkohol och andra droger. Denna överenskommelse förlängs enligt beslut i kommunstyrelsen till den 31 december 2023.

I beslutet ingår även att en ny överenskommelse ska tas fram för åren 2024-2027. Förarbetet inleddes redan i höstas med dialog i BRÅ, som då rekommenderade att invänta resultatet av det allmänna valet 2022 innan en ny överenskommelse tas fram.

Lundaförslag: lägg solpaneler på södervända hustak

Kommunen bör kartlägga vilka av kommunens byggnader som har hustak som vetter mot söder och lämpar sig för utvinning av solenergi, och därefter sätta i gång och installera solpanelerna. Det skriver en lundabo i ett Lundaförslag till kommunen.

I svaret till avsändaren, som godkänts av kommunstyrelsen, står det att förslaget ligger väl i linje med beslutade mål i LundaEko samt åtgärder i energiplanen. En stor del av de föreslagna insatserna är redan i gång. Sedan 2013 har kommunen installerat 23 solcellsanläggningar på kommunala tak. Solceller är ett krav i nyproduktion, men även befintliga tak förses med solcellsanläggningar efter inventering med hjälp av solkartan och platsbesök. År 2021 satte kommunen upp som mål i LundaEko att den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel år 2025 ska vara minst 1300 GWh, varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh. År 2030 ska sol och vind stå för minst 150 GWh. Under 2023/2024 planeras cirka 12–15 anläggningar installeras.

Mål: klimat och energi

Uppdaterad:

Dela sidan: