Länk till startsidan

Mål: klimat och energi

Det övergripande målet inom området klimat och energi är: År 2030 är Lund en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring. Så här arbetar vi för att nå målen.

Koldioxidbudget

Lunds kommun har tagit fram en koldioxidbudget för att bedöma hur fort utsläppen från kommunen som geografiskt område måste minska för att ligga i linje med Parisavtalet. Utsläppen från transportsektorn och jordbrukssektorn måste minska fort och utfasningen av fossila drivmedel måste påskyndas. Därtill behöver aktörer i Lund börja arbeta för ett ökat koldioxidupptag och att öka kolförrådet i mark och vegetation genom att skapa kolsänkor. Även om växthusgasutsläppen minskar väsentligt, så är klimatet redan påverkat med tydliga effekter som följd. Klimatanpassning innebär att åtgärder behövs för att anpassa samhället till klimatförändringarna och minska risken för negativa konsekvenser.

Lunds kommun arbetar med frågor kring klimat , energi och klimatanpassning både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål

Det övergripande målet inom området klimat och energi är:

  • År 2030 är Lund en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.

Delmål

Målet om klimat och energi har sju delmåll:

  • Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010, minska med minst 65 procent till 2025 och med minst 80 procent till 2030. 2045 ska kommunen vara klimatpositiv och utsläppen nära noll.
  • Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 procent mellan 2010 och 2030.
  • Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2021–2030. Kommunkoncernen ska verka för infångning av koldioxid.
  • Energianvändningen ska minska med minst 15 procent mellan 2015 och 2030 inom Lunds kommun.
  • Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara minst 1300 GWh varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh. År 2030 ska sol och vind stå för minst 150 GWh.
  • Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2021 och 2030.
  • Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema väderhändelser kopplade till värme, kyla och nederbördsmängd ska öka mellan 2021–2030.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen och delmålen:

Hållbart resande

Lunds kommun har en strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. Strategin anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter och berör på så vis alla som bor och vistas i Lund. För dig som invånare eller näringslivsaktör i Lund finns information kring olika transportmedel och projekt på följande sida:
Färdas med gång, cykel och kollektivtrafik i Lund

Klimatpolitiskt råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april överlämnar de en rapport till kommunstyrelsen som granskar kommunens klimatarbete.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Energiplan och rådgivning

Lunds kommun har en energiplan. För att nå våra energi- och klimatmål ska Lunds kommun i första hand minska samhällets behov av energi. En viktig utgångspunkt i energiplanen är att den bästa kilowattimmen är den sparade. För dig som invånvare, förening eller företag i Lund kan du få kostnadsfri hjälp av våra energi- och klimatrådgivare.

Möt våra energi- och klimatrådgivare

Klimatneutrala Lund

Lunds kommun deltar i och driver själva ett flertal klimatprojekt. Ett av dessa är klimatneutrala Lund 2030. I projektet är Lund en av flera städer som beviljats medel från Viable Cities för att snabba på klimatomställningen.

Klimatneutrala Lund 2030

Klimatanpassning

Klimatanpassning är en komplex fråga som vävs in i kommunens vanliga planer och processer. Klimatanpassning kan innebära hur man förebygger eller planerar att hantera till exempel värmeböljor eller skyfall. Hur Lunds kommun arbetar med dagvatten och hur du kan minimera risken för översvämning hittar du på nedan länk.

Avlopp och dagvatten

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?