Länk till startsidan

Mål: klimat och energi

Det övergripande målet inom området klimat och energi handlar om att Lund ska bli en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring. För att nå målet arbetar vi bland annat med minskade växthusgasutsläpp, luftföroreningar, kolinlagring, energieffektivisering och klimatanpassning.

Lunds kommun arbetar med frågor kring klimat, energi och klimatanpassning både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området klimat och energi är:

  • År 2030 är Lund en klimatneutral och fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

3.1 Utsläpp av växthusgaser

Illustration av en gul fyrhörning.

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010, minska med minst 65 procent till 2025 och med minst 80 procent till 2030. 2045 ska kommunen vara klimatpositiv och utsläppen nära noll.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

3.2 Transporter

Illustration av en röd fyrkant.

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 procent
mellan 2010 och 2030.

Status

Riskerar att inte klara målet.

3.3 Kolinlagring

Illustration av en grön cirkel.

Kolinlagring inom Lunds kommun ska öka mellan 2021–2030. Kommunkoncernen ska verka för infångning av koldioxid.

Status

Kommer att klara målet.

3.4 Energieffektivisering

Illustration av en grön cirkel.

Energianvändningen ska minska med minst 15 procent mellan 2015 och 2030 inom Lunds kommun.

Status

Kommer att klara målet.

3.5 Förnybar energi

Illustration av en gul fyrhörning.

Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara minst 1300 GWh varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh. År 2030 ska sol och vind stå för minst 150 GWh.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

3.6 Förebyggande klimatanpassning

Illustration av en grön cirkel.

Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2021 och 2030.

Status

Kommer att klara målet.

3.7 Beredskap för extrema väderhändelser

Illustration av en gul fyrhörning.

Kommunkoncernens förmåga att hantera effekterna av extrema väderhändelser kopplade till värme, kyla och nederbördsmängd ska öka mellan 2021–2030.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

Ett klimatneutralt Lund

Med ett klimatneutralt Lund menas hela det geografiska området Lunds kommun. Utsläppen av växthusgaser ska minimeras och fossila bränslen fasas ut. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Tillsammans kan vi skapa det klimatneutrala och fossilfria Lund

Koldioxidbudget

Lunds kommun har tagit fram en koldioxidbudget för att bedöma hur fort utsläppen av växthusgaser från kommunen som geografiskt område måste minska för att ligga i linje med Parisavtalet. Utsläppen från transportsektorn och jordbrukssektorn måste minska fort och utfasningen av fossila drivmedel måste påskyndas. Därtill behöver aktörer i Lund börja arbeta för ett ökat koldioxidupptag och att öka kolförrådet i mark och vegetation.

Hållbart resande

Lunds kommun har en strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. Strategin anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter och berör på så vis alla som bor och vistas i Lund. För dig som invånare eller näringslivsaktör i Lund finns information kring olika transportmedel och projekt på följande sida:
Färdas med gång, cykel och kollektivtrafik i Lund

Arbetet med transporter behöver ta in olika perspektiv, därför dyker transporter och hållbart resande även upp i ett annat målområde:

Mål om transporter inom målområdet boende och närmiljö

Klimatpolitiskt råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år i april överlämnar de en rapport till kommunstyrelsen som granskar kommunens klimatarbete.

Lunds kommuns klimatpolitiska råd

Energiplan och rådgivning

Lunds kommun har en energiplan. För att nå våra energi- och klimatmål ska Lunds kommun i första hand minska samhällets behov av energi. En viktig utgångspunkt i energiplanen är att den bästa kilowattimmen är den sparade. För dig som invånare, förening eller företag i Lund kan du få kostnadsfri hjälp av våra energi- och klimatrådgivare. Vid nyproduktion av lokaler och bostäder ställs krav på solceller och låg energianvändning. Tack vare de hårda kraven kan många projekt finansieras genom gröna obligationer.

Gröna obligationer

Energiplan för Lunds kommun 2019-2026 Pdf, 2 MB.

Möt våra energi- och klimatrådgivare

Klimatprojekt och samarbeten

Lunds kommun driver eller deltar i ett flertal klimatprojekt. Ett är projektet Klimatneutrala Lund 2030. I projektet är Lund en av flera städer som beviljats medel från Viable Cities för att snabba på klimatomställningen.

I Lund finns även Future by Lund som är en innovationsplattform för utveckling av smarta, kreativa och hållbara samhällen. Future by Lund är ett initiativ som startades inom Lunds kommun. Verksamheten drivs nu i form av en ekonomisk förening där Lunds kommun är medlem och arbetar med innovation i samarbete med Lunds universitet, organisationer och näringsliv.

Projektet Klimatneutrala Lund 2030

Innovation och samarbete genom Future by Lund

Översikt över projekt och samarbeten i Lund

Klimatanpassning

Även om växthusgasutsläppen minskar väsentligt, så är klimatet redan påverkat med tydliga effekter som följd. Klimatanpassning innebär att åtgärder behövs för att anpassa samhället till klimatförändringarna och minska risken för negativa konsekvenser.

Klimatanpassning är en komplex fråga som vävs in i kommunens vanliga planer och processer. Klimatanpassning kan innebära hur man förebygger eller planerar att hantera till exempel värmeböljor eller skyfall. Hur Lunds kommun arbetar med dagvatten och hur du kan minimera risken för översvämning hittar du via nedan länk.

Avlopp och dagvatten

Konsumtionsbaserade utsläpp

Lunds arbete med hållbar utveckling delas in i olika målområden, varav området klimat och energi är ett. Det är emellertid viktigt att ha med sig att flera andra målområden är betydelsefulla i klimatarbetet, samt påverkas av klimatarbetet. Till exempel finns det ett mål inom området konsumtion och produktion om konsumtionsbaserade utsläpp:

Mål om konsumtionsbaserade utsläpp i Lund

Spridning av kunskap

Vi sprider kunskap på olika sätt. Några exempel på hur vi sprider kunskap till alla som bor och verkar i Lunds kommun är:

Hållbara Lund på sociala medier

Hållbarhetsveckan i Lund

Tips för en hållbar livsstil i Lund

Ansvar, förtydliganden och aktuella utmaningar

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specificeras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Lunds program för ekologisk hållbarhet Pdf, 2 MB.

Aktuella utmaningar och nedslag i vad Lunds kommun gjort inom området under föregående år går att läsa om i kommunens senaste hållbarhetsredovisning:

Lunds hållbarhetsredovisning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?