Länk till startsidan

Mål: konsumtion och produktion

Det övergripande målet inom området konsumtion och produktion handlar om att det ska konsumeras och produceras mer cirkulärt i Lunds kommun. För att nå målet arbetar vi bland annat med investeringar, upphandling, livsmedel, avfall, affärsmodeller och kunskap.

Planetens resurser nyttjas inte på ett ansvarsfullt sätt och konsumtionen av varor och tjänster står för ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser. För att uppnå hållbar utveckling krävs att vi utgår från planetens och ekosystemens kapacitet och ändrar hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. För att hitta lösningar krävs ökat samarbete lokalt och regionalt samt ett mer balanserat och tvärsektoriellt tänkande.

Lunds kommun arbetar med frågor kring konsumtion och produktion både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige.

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området konsumtion och produktion är:

  • År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt i Lunds kommun. Det ska vara lätt att göra rätt.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

1.1 Grön ekonomi

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och kommunkoncernen ska bevaka att kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan. Kommunen ska i sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

1.2 Upphandling

Illustration av en grön cirkel.

Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som sätter höga miljömässiga krav ska kontinuerligt öka.

Status

Kommer att klara målet.

1.3 Konsumtionsbaserade utsläpp

Illustration av en gul fyrhörning.

De årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser per invånare i Lund ska minska. De kommunala nämnderna får stå för max 0,3 ton av utsläppen.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

1.4 Livsmedel och matsvinn

Illustration av en gul fyrhörning.

I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga negativa klimat- och miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska. Den nationella livsmedelsstrategin ska vara ledande.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

1.5 Livsmedelsproduktion och jordbruksmetoder

Illustration av en gul fyrhörning.

Livsmedelsproduktionen i Lunds kommun ska vara hållbar, motståndskraftig och bidra till en långsiktig livsmedelsförsörjning samt upprätthållande av ekosystem, mark och jordkvalité.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

1.6 Näringsliv och affärsmodeller

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommunkoncern ska möjliggöra och förenkla etablering av affärsmodeller, varor och tjänster som är cirkulära samt miljö- och klimatsmarta.

Status

Kommer att klara målet.

1.7 Avfall

Illustration av en gul fyrhörning.

I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant. Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35 procent per invånare.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

1.8 Kunskap om hållbarhet

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande. Kunskap om hållbarhet ska spridas och vara lättillgänglig.

Status

Kommer att klara målet.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

Avfall och återvinning

Lunds renhållningsverk (LRV) arbetar med att minska avfall och att utveckla möjligheter till återvinning i kommunen.
Lunds renhållningsverk (LRV)

IT-utrustning

Kommunen säljer tillbaka IT-utrustning som inte längre fungerar till ett företag som ger produkterna ett andra liv, eller skickar dem till materialåtervinning.

Hållbara placeringar

Kommunen förvaltar bland annat pensionspengar. Kommunens placeringspolicy pekar ut ett antal branscher som kommunen inte ska placera pengar i. Det gäller till exempel fossilbränsleindustrin. Enligt kommunens placeringspolicy ska kommunen premiera investeringar som bidrar till ett positivt klimatarbete.

Ekologisk och klimatsmart mat

Lunds kommun har länge arbetat med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska klimatpåverkan från den mat som serveras i våra verksamheter. Bland annat har vi flera år i rad vunnit pris för att vara den kommun i Sverige som köper in mest ekologiska och svekologiska livsmedel. Ett annat viktigt område är att minska matsvinnet, där kommunens kök och skolor har en viktig roll.
Ekologisk mat i Lunds kommun

Fritidsbanken

Vi driver Fritidsbanken där lundabor kan låna, istället för att köpa begagnade saker för utöva aktiviteter på sin fritid.
Fritidsbanken Lund

Rättvis och etisk handel

Lunds kommun är en Fairtrade City. Det innebär att vi bidrar till en rättvis världshandel av råvaror som importeras från andra länder, till exempel kaffe, kakao och peppar. Detta som en del av Agenda 2030.

Fairtrade City Lund

Industriell symbios

Vi samarbetar med andra kommuner och företag kring cirkulär ekonomi och verkar för industriell symbios (då en aktörs avfall blir en annans resurs). Ett exempel är EU-projektet Cool DH där Kraftringen bygger det som ska bli världens största fjärrvärmenät med låg temperatur med restvärme från ESS och Max IV.
Cool DHs webbsida

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Hållbara Lund på Facebook

Hållbara Lund på Instagram

Hållbarhetsveckan i Lund

Ansvar, förtydliganden och aktuella utmaningar

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specificeras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Lunds program för ekologisk hållbarhet Pdf, 2 MB.

Aktuella utmaningar och nedslag i vad Lunds kommun gjort inom området under föregående år går att läsa om i kommunens senaste hållbarhetsredovisning:

Lunds hållbarhetsredovisning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?