Länk till startsidan

Mål: konsumtion och produktion

Det övergripande målet inom området konsumtion och produktion är: År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt i Lunds kommun. Det ska vara lätt att göra rätt. Så här arbetar vi för att nå målet.

Planetens resurser nyttjas inte på ett ansvarsfullt sätt och konsumtionen av varor och tjänster står för ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser. För att uppnå hållbar utveckling krävs att vi utgår från planetens och ekosystemens kapacitet och ändrar hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. För att hitta lösningar krävs ökat samarbete lokalt och regionalt samt ett mer balanserat och tvärsektoriellt tänkande.

Lunds kommun arbetar med frågor kring konsumtion och produktion både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige.

Mål

Det övergripande målet inom området konsumtion och produktion är:

  • År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt i Lunds kommun. Det ska vara lätt att göra rätt.

Delmål

Målet om konsumtion och produktion har åtta delmål:

  • Lunds kommun ska fortsatt satsa på gröna investeringar och bevaka att kommunens tillväxt inte leder till negativ miljöpåverkan. Kommunen ska i sin kapitalförvaltning ligga i framkant på miljöområdet.
  • Alla upphandlingar av varor och tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som sätter höga miljömässiga krav ska kontinuerligt öka.
  • De årliga konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser per invånare i Lund ska minska. De kommunala nämnderna får stå för max 0,3 ton av utsläppen.
  • I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga negativa klimat- och miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska. Den nationella livsmedelsstrategin ska vara ledande.
  • Livsmedelsproduktionen i Lunds kommun ska vara hållbar, motståndskraftig och bidra till en långsiktig livsmedelsförsörjning samt upprätthållande av ekosystem, mark och jordkvalité.
  • Organisationen Lunds kommun ska möjliggöra och förenkla etablering av affärsmodeller, varor och tjänster som är cirkulära samt miljö- och klimatsmarta.
  • I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant. Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35 procent per invånare.
  • Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande. Kunskap om hållbarhet ska spridas och vara lättillgänglig.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen och delmålen:

Avfall och återvinning

Lunds renhållningsverk (LRV) arbetar med att minska avfall och att utveckla möjligheter till återvinning i kommunen.
Lunds renhållningsverk (LRV)

IT-utrustning

Kommunen säljer tillbaka IT-utrustning som inte längre fungerar till ett företag som ger produkterna ett andra liv, eller skickar dem till materialåtervinning.

Gröna obligationer

Vi ger ut gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.

Lunds gröna obligationer

Ekologisk och klimatsmart mat

Lunds kommun har länge arbetat med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska klimatpåverkan från den mat som serveras i våra verksamheter. Bland annat har vi flera år i rad vunnit pris för att vara den kommun i Sverige som köper in mest ekologiska och svekologiska livsmedel. Ett annat viktigt område är att minska matsvinnet, där kommunens kök och skolor har en viktig roll.
Ekologisk mat i Lunds kommun

Fritidsbanken

Vi driver Fritidsbanken där lundabor kan låna, istället för att köpa begagnade saker för utöva aktiviter på sin fritid.
Fritidsbanken Lund

Fairtrade City

Lunds kommun är en Fairtrade City. Inom Lund Fairtrade City arbetar vi för att bidra till en rättvis världshandel som en del av Agenda 2030.

Fairtrade City Lund

Cirkulär ekonomi - industriell symbios

Vi samarbetar med andra kommuner och företag kring cirkulär ekonomi och verkar för industriell symbios (då en aktörs avfall blir en annans resurs). Ett exempel är EU-projektet Cool DH där Kraftringen bygger det som ska bli världens största fjärrvärmenät med låg temperatur med restvärme från ESS och Max IV.
Cool DHs webbsida

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Ansvar och förtydliganden

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specifieras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Lunds program för ekologisk hållbarhet

Resultat

De aktuella målen för ekologisk hållbar utveckling i Lund antogs av kommunfullmäktige under sommaren 2021 och har därmed inte ännu följts upp. Lunds kommuns senaste miljöredovisning omfattar målen från tidigare program och dokumentet hittar du nedan:
Miljöredovisning 2020 - med de gamla målen från tidigare program

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?