Länk till startsidan

Mål: yt- och grundvatten

Det övergripande målet inom området yt- och grundvatten är: År 2030 är den ekologiska och kemiska statusen för Lunds kommuns vatten god. En trygg och motståndskraftig dricksvattenförsörjning har säkrats och skadliga utsläpp till vatten har minimerats. Så här arbetar vi för att nå målen.

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och tillgången till rent vatten är avgörande för en hållbar utveckling. Lunds kommun står inför stora utmaningar i olika vattenfrågor. Kommunen har en del i ansvaret att uppnå god status i yt- och grundvatten enligt EU:s vattendirektiv men har inte egen rådighet. Arbetet behöver därför genomföras genom samverkan med andra.

Lunds kommun arbetar med frågor kring yt- och grundvatten både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål

Det övergripande målet inom området yt- och grundvatten är:

  • År 2030 är den ekologiska och kemiska statusen för Lunds kommuns vatten god. En trygg och motståndskraftig dricksvattenförsörjning har säkrats och skadliga utsläpp till vatten har minimerats.

Delmål

Målet för yt- och grundvatten har tre delmål:

  • Ytvatten (sjöar och vattendrag) i Lunds kommun ska ha god ekologisk och kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer.
  • Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt beslutade miljökvalitetsnormer.
  • Lunds kommun ska arbeta cirkulärt och hushålla med vattenresurserna. Kommunens yt- och grundvattenförekomster ska ha ett robust skydd för att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet för allmänna behov, även för framtida generationer.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen och delmålen:

Vattensamordnare

En tjänst som vattensamordnare inrättades i Lunds kommun under 2019. Vattensamordnaren ska bidra till att påskynda arbetet med att skapa dagvattenanläggningar och till en bättre samordning av vattenfrågorna.

Vattenplaner

Kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvattenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höjeås och Kävlingeåns vattenråd tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Arbetet har resulterat i fem planer antagna av kommunfullmäktige:

  • VA-utbyggnadsplan
  • Vattenförsörjningsplan
  • Sjö- och vattendragsplan
  • Dagvattenplan och översvämningsplan

Dokumenten finns i författningssamlingen

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?