Länk till startsidan

Mål: yt- och grundvatten

Det övergripande målet inom området yt- och grundvatten handlar om vattnets status, minimering av skadliga utsläpp och säker dricksvattenförsörjning. För att nå målen arbetar vi bland annat med vattendrag, grundvatten och användningen av vattenresurser..

Vatten är en grundförutsättning för allt liv på jorden, och tillgången till rent vatten är avgörande för en hållbar utveckling. Lunds kommun står inför stora utmaningar i olika vattenfrågor. Kommunen har en del i ansvaret att uppnå god status i yt- och grundvatten enligt EU:s vattendirektiv men har inte egen rådighet. Arbetet behöver därför genomföras genom samverkan med andra.

Lunds kommun arbetar med frågor kring yt- och grundvatten både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området yt- och grundvatten är:

  • År 2030 är den ekologiska och kemiska statusen för Lunds kommuns vatten god. En trygg och motståndskraftig dricksvattenförsörjning har säkrats och skadliga utsläpp till vatten har minimerats.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

6.1 Sjöar och vattendrag

Illustration av en röd fyrkant.

Ytvattenförekomster i Lunds kommun ska ha god ekologisk och kemisk status enligt beslutade miljökvalitetsnormer.

Status

Riskerar att inte klara målet.

6.2 Grundvatten

Illustration av en röd fyrkant.

Grundvatten i Lunds kommun ska ha god kemisk och kvantitativ status enligt beslutade miljökvalitetsnormer.

Status

Riskerar att inte klara målet.

6.3 Resilient vattenförsörjning

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska arbeta cirkulärt och hushålla med vattenresurserna. Kommunens yt- och grundvattenförekomster ska ha ett robust skydd för att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet för allmänna behov, även för framtida generationer.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen och delmålen:

Vattensamordnare

En tjänst som vattensamordnare inrättades i Lunds kommun under 2019. Vattensamordnaren ska bidra till att påskynda arbetet med att skapa dagvattenanläggningar och till en bättre samordning av vattenfrågorna.

Vattenplaner

Kommunen, VA SYD (huvudman för dricksvattenförsörjningen), Sydvatten (dricksvattenproducent) samt Höjeås och Kävlingeåns vattenråd tar ett helhetsgrepp kring vattenfrågorna. Arbetet har resulterat i fem planer antagna av kommunfullmäktige:

  • VA-utbyggnadsplan
  • Vattenförsörjningsplan
  • Sjö- och vattendragsplan
  • Dagvattenplan och översvämningsplan

Dokumenten finns i författningssamlingen

Projekt om vatten

Periodvis pågår samarbetsprojekt om vatten där Lunds kommun medverkar.

Pågående projekt i Lunds kommun

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Hållbara Lund på Facebook

Hållbara Lund på Instagram

Hållbarhetsveckan i Lund

Ansvar, förtydliganden och aktuella utmaningar

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specificeras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Lunds program för ekologisk hållbarhet Pdf, 2 MB.

Aktuella utmaningar och nedslag i vad Lunds kommun gjort inom området under föregående år går att läsa om i kommunens senaste hållbarhetsredovisning:

Lunds hållbarhetsredovisning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?