Länk till startsidan

Mål: biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Lunds övergripande mål inom området biologisk mångfald och ekosystemtjänster är: År 2030 har Lunds kommun en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster och god tillgång till kvalitativa gröna miljöer. Så här arbetar vi för att nå målet.

Den biologiska mångfalden och naturens nyttor behöver skyddas, bevaras och utvecklas i Lunds kommun. Om vi inte tar hand om naturen riskerar vi vår matförsörjning och vår ekonomi. En rik natur med hög biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster är grunden för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är de olika nyttor som naturen förser oss människor med, så som rening av vatten, pollinering och möjlighet till rekreation.

Lunds kommun arbetar med frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Kommunens arbete vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål

Det övergripande målet inom området biologisk mångfald och ekosystemtjänster är;

  • År 2030 har Lunds kommun en rik biologisk mångfald, väl fungerande ekosystemtjänster och god tillgång till kvalitativa gröna miljöer.

Delmål

Målet om biologisk mångfald och ekosystetjänster har sex delmål:

  • I Lunds kommun finns det god tillgång till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Sådan mark ska inte minska till 2030.
  • I Lunds kommun har ekosystemtjänster i tätortsmiljöer och på landsbygden säkrats och stärkts. Antalet naturbaserade lösningar ska öka.
  • I Lunds kommun ska naturområden som får skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller motsvarande kontinuerligt öka.
  • I Lunds kommun ska värdekärnor samt grön och blå infrastruktur bevaras, utvecklas och utökas för att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd.
  • Förekomsten av invasiva främmande arter ska minska i Lunds kommun. Kommunkoncernen ska inte tillåta nyetablering av främmande arter i kommunens parker och grönområden som kan bli invasiva i Lunds kommun enligt Artdatabankens lista - hotkategori SE och HI.
  • Kommunkoncernen ska verka för att täktverksamhet inom kommunen inte etableras eller utvidgas på ett sätt som har negativ påverkan på de områden som utpekas som värdefull natur enligt Naturvårdsverkets definition för skyddad natur.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen och delmålen:

Grönprogram

Lunds grönprogram tar ett grepp om de gröna värdena i staden och på landsbygden. Programmet har tre mål som berör olika skalor: ekosystemen, samhället och människan. Fokus ligger dock på kommunens egen mark och de områden där kommunen har rådighet.

Grönprogrammet finns i författningssamlingen

Översiktsplan

Det gröna Lund är ett prioriterat område i översiktsplanen. Bland annat ska Lund bli en grönare kommun. Gröna och blå strukturer ska utvecklas för att möta klimatförändringar och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.
Lunds översiktsplan

Gröna skolgårdar

I Lund pågår en långsiktig satsning på Gröna skolgårdar på förskolor och skolor.

Naturskolan leder arbetet med gröna skolgårdar

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Ansvar och förtydliganden

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specifieras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Lunds program för ekologisk hållbarhet

Resultat

De aktuella målen för ekologisk hållbar utveckling i Lund antogs av kommunfullmäktige under sommaren 2021 och har därmed inte ännu följts upp. Lunds kommuns senaste miljöredovisning omfattar målen från tidigare program och dokumentet hittar du nedan:
Miljöredovisning 2020 - med de gamla målen från tidigare program

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?