Länk till startsidan

Mål: boende och närmiljö

Det övergripande målet inom området boende och närmiljö är: År 2030 är Lunds kommun en föregångare och förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Så här arbetar vi för att nå målet.

Lund är en expansiv kommun i en växande region och står inför en omfattande utveckling. När Lund växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt. Utgångspunkten för hur ekologisk hållbarhet kopplas till en hållbar stadsutveckling handlar om hur den fysiska miljön i kommunen planeras och utvecklas för att trygga ekosystem, minska miljöpåverkan och gynna en hälsosam livsmiljö. Hur städer, tätorter, byar och bostadsområden är utformade påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss.

Lunds kommun arbetar med frågor kring boende och närmiljö både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Det finns flera styrdokument inom kommunkoncernen som berör hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Det övergripande arbetet vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål

Det övergripande målet inom området boende och närmiljö är:

  • År 2030 är Lunds kommun en föregångare och förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Delmål

Målet om boende och närmiljö har fem delmål:

  • Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn ska halveras till 2025 och vara nettonoll 2030.
  • I Lunds kommun utsätts inte invånarna för hälsoskadligt buller och kommunkoncernen strävar efter att människor och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt av luftföroreningar eller av strålning.
  • Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert och miljöanpassat väl utbyggt mobilitetssystem för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och andra fossilfria färdmedel i och mellan tätorterna. Andelen fossilfria resor ska öka på bekostnad av icke fossilfria färdmedel.
  • Lunds kommun ska i bebyggelseplanering först och främst utgå från att växa genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor. Den högklassiga jordbruksmarken (klass 8–10) ska värnas. Jordbruksmark bör inte tas i anspråk för ny bebyggelse.
  • Lunds kulturhistoriska och arkitektoniska arv i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen och delmålen:

Översiktsplanen

Det gröna Lund är ett av översiktsplanens tre målområden. Enligt detta ska all ökning av resande i kommunen ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Dessutom ska den blågröna infrastrukturen för rekreation och ekologiska värden öka i kommunens tätorter och på landsbygden.
Lunds översiktsplan

Hållbart resande

Lunds kommun har en strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. Strategin anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter och berör på så vis alla som bor och vistas i Lund. För dig som invånare eller näringslivsaktör i Lund finns information kring olika transportmedel och projekt på följande sida:
Stadsutveckling och trafik

Buller och UV-strålning

I kommunens åtgärdsplan mot buller 2019 – 2023 pågår ett arbete med att minska antalet människor som utsätts för buller. Kommunen genomför också olika åtgärder för att minska att invånarna utsätts för UV-strålning.

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Ansvar och förtydliganden

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specifieras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Program för ekologisk hållbarhet, LundaEko

Resultat

De aktuella målen för ekologisk hållbar utveckling i Lund antogs av kommunfullmäktige under sommaren 2021 och har därmed inte ännu följts upp. Lunds kommuns senaste miljöredovisning omfattar målen från tidigare program och dokumentet hittar du nedan:
Miljöredovisning 2020 - med de gamla målen från tidigare program

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?