Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Mål: boende och närmiljö

Det övergripande målet inom området boende och närmiljö handlar om att Lund ska vara en föregångare och förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling. För att nå målet arbetar vi bland annat med byggfrågor, hälsa, transportsystemet, markexploateringsfrågor och kulturvärden.

Lund är en expansiv kommun i en växande region och står inför en omfattande utveckling. När Lund växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt. Utgångspunkten för hur ekologisk hållbarhet kopplas till en hållbar stadsutveckling handlar om hur den fysiska miljön i kommunen planeras och utvecklas för att trygga ekosystem, minska miljöpåverkan och gynna en hälsosam livsmiljö. Hur städer, tätorter, byar och bostadsområden är utformade påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss.

Lunds kommun arbetar med frågor kring boende och närmiljö både inom den egna verksamheten men också i samarbete med andra. Det finns flera styrdokument inom kommunkoncernen som berör hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Det övergripande arbetet vägleds av mål som beslutats i kommunfullmäktige:

Mål och resultat

Det övergripande målet inom området boende och närmiljö är:

  • År 2030 är Lunds kommun en föregångare och förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

För att uppnå det övergripande målet har flera delmål tagits fram:

4.1 Byggande och förvaltning

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn ska halveras till 2025 och vara nettonoll 2030.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

4.2 Buller, luft och strålning

Illustration av en gul fyrhörning.

I Lunds kommun utsätts inte kommuninvånarna för hälsoskadligt buller och kommun­koncernen strävar efter att människor och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt av luftföroreningar eller av strålning.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

4.3 Transporter

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kommun ska ha ett attraktivt, säkert och miljöanpassat väl utbyggt mobilitetssystem för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och andra fossilfria färdmedel i och mellan tätorterna. Andelen fossilfria resor ska öka på bekostnad av icke fossilfria färdmedel.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

4.4 Jordbruksmark

Illustration av en röd fyrkant.

Lunds kommun ska i framtida bebyggelseplanering först och främst utgå från att växa genom förtätning av befintlig bebyggd mark eller hårdgjorda ytor. Den högklassiga jordbruksmarken (klass 8–10) ska värnas. Jordbruksmark bör inte tas i anspråk för ny bebyggelse.

Status

Riskerar att inte klara målet.

4.5 Kulturvärden

Illustration av en gul fyrhörning.

Lunds kulturhistoriska och arkitektoniska arv i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.

Status

Osäkert om målet kommer att klaras.

Så arbetar vi för att nå målen

Här listar vi några exempel på hur vi arbetar för att nå målen:

Översiktsplanen

Det gröna Lund är ett av översiktsplanens tre målområden. Enligt detta ska all ökning av resande i kommunen ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Dessutom ska den blågröna infrastrukturen för rekreation och ekologiska värden öka i kommunens tätorter och på landsbygden.
Lunds översiktsplan

Hållbart resande

Lunds kommun har en strategi för hållbart resande och ett miljöanpassat transportsystem. Strategin anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter och berör på så vis alla som bor och vistas i Lund. För dig som invånare eller näringslivsaktör i Lund finns information kring olika transportmedel såsom cyklar, kollektivtrafik och pågående projekt på följande sida:
Stadsutveckling och trafik

Buller och UV-strålning

I kommunens åtgärdsplan mot buller 2019 – 2023 pågår ett arbete med att minska antalet människor som utsätts för buller. Kommunen genomför också olika åtgärder för att minska att invånarna utsätts för UV-strålning.

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Innovationer

Future by Lund är en innovationsplattform för utveckling av smarta, kreativa och hållbara städer. Future by Lund är ett initiativ som startades inom Lunds kommun. Verksamheten drivs nu i form av en ekonomisk förening där Lunds kommun är medlem och arbetar med innovation i samarbete med Lunds universitet, organisationer och näringsliv. Ett exempel är hur Lunds kommun arbetar med klimatsmart boende genom att vi samverkar med Brunnshögsprojektet och med olika fastighetsägare.

Spridning av kunskap om hållbarhet

Vi sprider kunskap om hållbarhet på olika sätt. Några exempel är genom:

Hållbara Lund på Facebook

Hållbara Lund på Instagram

Hållbarhetsveckan i Lund

Ansvar, förtydliganden och aktuella utmaningar

Vissa mål kan nås genom att kommunen utvecklar sin egen verksamhet, andra mål kan endast uppnås i samarbete med andra. Vilka som ansvarar för olika mål specificeras i Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I dokumentet förtydligas även vissa måldetaljer och arbetsprocesser.

Program för ekologisk hållbarhet Pdf, 2 MB.

Aktuella utmaningar och nedslag i vad Lunds kommun gjort inom området under föregående år går att läsa om i kommunens senaste hållbarhetsredovisning:

Lunds hållbarhetsredovisning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?