Länk till startsidan

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Din boendemiljö är viktig. Det är ditt hem och det är där du ska trivas och må bra. Många frågor relaterat till innemiljö ligger utanför kommunens ansvar. Men vi är gärna guide i vart du ska vända dig i olika frågor.

Här kan du se vad som gäller för frågor som luftkvalité, buller, temperatur, fukt och mögel samt skadedjur.

Temperatur inomhus

Hur du upplever temperaturen inomhus beror på en mängd faktorer såsom lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel. Vad som är en behaglig inomhustemperatur varierar från person till person. De flesta uppfattar dock en inomhustemperatur på mellan 20 och 23 grader som behaglig.

För varmt eller för kallt?

Riktvärdet enligt Folkhälsmyndigheten för temperatur inomhus är 18 grader mätt som ”operativ temperatur”. Detta motsvarar ungefär 20 grader mätt som lufttemperatur. Temperaturen ska inte överstiga 24 grader långvarigt, vilket gäller dygnet runt. Tillfälligt, under till exempel mycket varma sommardagar, kan man acceptera temperaturer upp till 26 grader.
Om du bor i ett flerbostadshus och upplever problem med temperaturen under en längre period, ska du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöförvaltningen för rådgivning om nästa steg.

Luftkvalité inomhus

Bra ventilation är en förutsättning för att få bra luft inne. Om du upplever att du har problem med innemiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemen inte åtgärdas av fastighetsägaren kan du kontakta miljöförvaltningen.

Fukt och mögel

Att regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem kan innebära hälsorisker. En dålig inomhusmiljö kan medverka till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och mer diffusa symtom som irritation i ögon och luftvägar, hosta och trötthet samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner för personer med astma eller allergi.

Fukt och mögel i bostaden

Om du har problem med fukt eller mögel i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller den som är ansvarig för förvaltningen av fastigheten. Denne ska då se till att utreda orsaken till problemet, vidta åtgärder och ta bort mögelskadat material. Ägaren är skyldig att se till att du inte utsätts för olägenhet i din bostad.
Om problemen kvarstår efter att du anmält det till din fastighetsägare kan du kontakta miljöförvaltningen för rådgivning om hur problemet ska lösas.

Skadedjur

Skadedjur i eller kring din bostad kan skapa problem. Du kan själv minska problemen genom att inte sprida mat eller ställa sopor så att det blir tillgängligt för skadedjur. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Skadedjur i flerbostadshus

Om du bor i ett flerbostadshus och det finns djur i eller runt din bostad som ger upphov till olägenhet ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är ägaren som har ansvar för att sanering blir utförd. Fastighetsägaren får i sin tur kontakta ett skadedjursbolag som hjälper till med saneringen. Om problemet ändå kvarstår kan du kontakta miljöförvaltningen. Miljönämnden kan ålägga den ansvarige att vidta åtgärder om det behövs.

Skadedjur i villa

Om du äger ett enfamiljshus är det ditt ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra. Ägare till enfamiljshus har ofta en skadedjursförsäkring kopplad till villa- och hemförsäkringen. Om du har skadedjur bör du därför i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Buller

Buller från grannar

Det är aldrig helt tyst i ett flerbostadshus eller i en stad, ljud som är trevliga och hör till. Men ljud kan också övergå i buller och upplevas negativt. Upplever du buller i din boendemiljö? Man kan bli störd av ljud från grannar. Hög ljudnivå från TV, musik eller skällande hundar är några vanliga exempel. Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt har fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen regler och lagstiftning för hur de boende ska sköta sitt boende. Man får inte störa sina grannar för mycket samtidigt som man kan inte kan kräva att det ska vara tyst. Kontakta fastighetsägare eller styrelse om du upplever problem med ljud från dina grannar.

Buller från trafik- och vägarbeten

Trafikverket ansvarar för statliga vägar (dessa har ett vägnummer) och järnvägar. Tekniska förvaltningen i Lunds kommun är väghållare för de flesta andra större vägar.
Störs du av buller från trafiken utanför din bostad? Det finns riktvärden som anger hur mycket buller som bostäder får utsättas för. En långsiktig lösning kan bli en bullerskyddsåtgärd. Prata med din fastighetsägare om att det går att ansöka om ersättning för en bullerskyddsåtgärd.

Tomgångskörning

I kommunen finns bestämmelser om tomgångskörning. Kontakta polisen om du upplever problem med tomgångskörning.

Inom områden med detaljplan för en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus högst en (1) minut.

Detta gäller inte:

  1. Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö.
  2. Om motorn måste hållas igång för att fordonet ska kunna användas till exempel för att driva annan ordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning/nedkylning.

Buller från evenemang

Musik är trevligt, men kan uppfattas som störande om det spelas högt eller sent på kvällar nära din bostad. Det är restaurang eller evenemangsarrangör som har ansvaret för att såväl gäster som närboende inte störs av höga ljudnivåer. Det finns riktvärden och om dessa överskrids kan verksamhetsutövaren tvingas vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna. Om du störs ska du i första hand prata med den verksamheten som orsakar störningen. Om störningen fortsätter kan du vända dig till Lunds kommuns miljöförvaltning.

Åtgärdsprogram mot buller

Lunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019–2023. Programmet omfattar buller från väg- och järnvägstrafik, såväl kommunala som statliga. Syftet är att skapa en hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Målet är att bullrets påverkan på människors hälsa ska vara så liten som möjligt och att arbetet leder till att Lund blir en mer attraktiv boendekommun.

Luftkvalité utomhus

Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning och allmänna utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av luftföroreningar från andra områden och länder.

I Lund finns tvåmätstationer för luftkvalitetsövervakning.

  • Vi mäter kvävedioxid (NO2) och marknära ozon (O3) i taknivå (20 meter ovan mark) längs en sträcka mellan Grand Hotel och Spyken.
  • Vi mäter kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10) och marknära ozon (O3) i gatunivå (3 meter ovan mark) vid Trollebergsvägen.

Det finns en karta över Lund som du når via länken Dagens luftvärden i Lund där du kan klicka på respektive ämne (O3, NO2, PM10) och läsa mer om dem. Halterna av ozon och kvävedioxid uppdateras en gång i timmen på båda stationerna. Partikelhalterna uppdateras en gång i timmen vid stationen på Trollebergsvägen. Halterna som presenteras är i mikrogram per kubikmeter.
Dagens luftvärden i Lund

Luften i Skåne är ett samarbete mellan Malmö Stad, Helsingborgs stad, Landskrona kommun, Lunds kommun, Trelleborgs kommun, Lunds Tekniska Högskola, Skånes Luftvårdsförbund, Naturvårdsverket samt IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?