Länk till startsidan

Häckar och buskage

Vi måste alla hjälpas åt så att växter inte skymmer sikten när vi går, cyklar eller kör bil. Kommunens ansvar är att beskära träd och buskar på kommunens gator, torg och grönområden. Du som fastighetsägare ansvarar för växtligheten på din tomt.

Riktlinjer och regler för dig med egen tomt

Häckar och buskar bör hålla sig i trädgården, men ibland är det omöjligt att hålla växterna innanför tomtgränsen, då måste du beskära och hålla efter dem. När du planterar nya växter ska du tänka att placera mindre växter minst 0,6 m innanför tomtgränsen och stora träd och buskar minst 2 meter innanför.

Bilden visar att du ska ha fri höjd 2,2 meter upp till träd för gående och cyklister och 4,5 meters fri höjd för fordon.
Alla trafikanter ska enkelt kunna passera förbi och under växtligheter, det innebär att det måste vara så kallad fri höjd. För cykel- och gångbana är det 2,2 meter och för körbana är det 4,6 meter.

Gång- eller cykelväg utanför tomten

Har du en gång- eller cykelväg utanför din tomt ska det vara fri sikt på en sträcka av 5 meter åt varje håll från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område får häckar, buskar inte vara högre än 70 centimeter.

Illustration av ett hus med utfart där de mått som beskrivs i texten är inritade för sikttriangel och avstånd.
Har du en gång- eller cykelväg utanför din tomt ska sikttriangeln vara 5 meter in på gång- eller cykelvägen och 5 meter längs gångvägen eller tomtgränsen.

Hörntomt

Fri sikt bör finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område får inte häckar och buskar vara högre än 70 centimeter över körbanan.

Plank och mur vid tomtgränsen kan kräva bygglov, så läs på om reglerna innan du börjar bygga

Bygglov för staket, mur och plank

Utfart mot gata

Sikten bör vara fri minst 2,5 meter på infarten och 2,5 meter längs med gatan eller gångbanan. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 70 centimeter.

Tänk på att köra ut med bilen försiktigt, det är du som kör som är ansvarig om något skulle hända.

Rapportera träd eller buskar som skymmer sikten

Om växtligheten inte står på kommunal mark kontaktar kommunen fastighetsägaren. Kommunen har enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun rätt att, efter tillsägelse, beskära växtligheten på fastighetsägarens bekostnad.

Ovårdad tomt och byggnad

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter och trädgårdar. Det betyder att tomten och huset inte får vara störande för grannar, kunna orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken.

Förbud mot att plantera gudaträd

Gudaträd är en invasiv växt, det innebär att den är skadlig för vår stadsmiljö. Gudaträdets rötter kan orsaka stora skador på till exempel husgrunder, vattenledningar, asfalt och trottoarer. Gudaträdet förökar sig dessutom snabbt och kan tränga undan annan växtlighet. Lunds kommun ansvarar för att inga gudaträd planteras på allmän mark, men förbudet gäller även privata fastighetsägare.

Om du upptäcker eller misstänker en invasiv art i Lund ska du rapportera till Länsstyrelsen.

Så här hanterar du trädgårdsavfall med invasiva växter

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?