Länk till startsidan

Radon

Höga halter av radon kan på lång sikt innebära hälsorisker. Därför är det viktigt att se till att radonhalten i byggnader och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

All mark innehåller radon och huvuddelen av Lunds kommun räknas som normalriskmark. Radon kan även, vanligtvis i små mängder, komma från byggnadsmaterial som är baserat på sten.

Referensnivå och gränsvärde

Referensnivån för radon i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

För nya bostäder är gränsvärdet på 200 becquerel per kubikmeter luft bindande. För äldre bostäder bör halter över 200 becquerel per kubikmeter luft åtgärdas och radonhalten ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. Ansvaret ligger på fastighetsägaren i första hand och gäller även för lokaler som allmänheten har tillträde till.

Radonmätningar

Tidigare radonmätningar

Om du vill veta om en radonmätning har gjorts bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren eller hyresvärden då det är fastighetsägarens ansvar att radonmätningar genomförs. Miljöförvaltningen har ett register med över 8500 mätningar i kommunen. Saknas fastighetsägaren uppgifter om radonmätning i din bostad kan du kontakta miljöförvaltningen.

Kontaktuppgifter till miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

När är det dags för en mätning?

  • Om ingen mätning blivit gjord i ditt hus eller om det var mer än 10 år sedan en mätning gjordes.
  • Om fastigheten har renoverats eller byggts om på ett sätt som kan påverka radonhalten.

Om du har ett resultat som visar förhöjd radonhalt kan en radonkonsult hjälpa dig att ta reda på varifrån det kommer.

Gör radonmätningen under vinterhalvåret

Radonhalten kan varierar både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar. Därför är det viktigt att radonmätning pågår 2–3 månader under eldningssäsong 1 oktober–30 april för att kunna få ett årsmedelvärde. Det är även möjligt att göra kortare mätningar som pågår under några veckor, till exempel vid husförsäljning. Resultatet blir då endast indikerande och kan inte användas för något myndighetsbeslut.

Ventilationen påverkar radon

Om ventilationen förändras i en bostad kan det finnas risk för förhöjda radonhalter i bostaden. Risken är störst om bostaden har markkontakt eller något byggnadsmaterial som innehåller radon såsom blåbetong.

Mätföretag

Mätning bör göras av ett SWEDAC-ackrediterat mätföretag. Vid föreläggande från miljöförvaltningen om radonmätningar godtas endast mätresultat från ackrediterade företag.

En del mätföretag ger rabatt om kunden uppger att mätning sker i Lunds kommun. Då får även miljöförvaltningen en kopia av resultatet och mätningen blir en offentlig handling.

Swedac: lista på ackrediterade mätföretag

Radonhalter i skola och förskola

För skolor och förskolor bör radonmätningar enligt Strålsäkerhetsmyndigheten göras minst vart 10:e år.

För mätning av radon på skolor och förskolor behöver två metodbeskrivningar tillämpas, dels metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser, dels den kompletterande vägledningen till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor. Av den kompletterande vägledningen framgår hur urval kan göras av rum/salar för radonmätningar i skolor och förskolor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?