Länk till startsidan

Sällskapsdjur och vilda djur

Om du äger djur måste du ta hand om dem så att de inte stör grannar och andra i området. Här kan du läsa om vilket ansvar du har som djurägare, men också vilka regler som gäller för vilda djur och störningar de kan orsak, såsom råttor och råkor.

Hundägare

I Lund ska din hund vara kopplad i parker och grönområden under tiden 1 mars–15 oktober.

Hundrastplatser i Lund

Kattägare

Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Djur som du behöver tillstånd för

För att det inte ska uppstå problem för grannar och andra som bor nära måste du ha tillstånd av miljönämnden för att hålla vissa typer av djur i Lund. Tillståndet kostar 2 558 kronor.
Dessa djur kräver tillstånd:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • orm

Ansöka om tillstånd för hållande av djur Pdf, 201 kB.

Misstänker du att ett djur far illa?

Det är Länsstyrelsen som utför djurskyddskontroller. Om du misstänker att ett djur far illa kan du kontakta djurskyddet på länsstyrelsen i Skåne. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.
Länsstyrelsen Skånes djurskydd

Störs du av djur i Lunds kommun?

Kontakta ägaren om du störs av husdjur som till exempel hundar eller katter. När det gäller vilda djur är det i första hand fastighetsägarens ansvar att förebygga och åtgärda eventuella problem, genom att till exempel hålla rent för att undvika skadedjur eller göra det svårt för fåglar att bygga bo.

Om du upplever problem med vilda djur på kommunens ytor kan du kontakta oss genom att lämna en synpunkt eller felanmälan.
Lämna en felanmälan

I vissa områden kan kaniner upplevas som ett problem, när de gnager på träd, planteringar och blomsterlökar, lämnar spillning efter sig och gräver hål i gräsmattan. Det anses inte som en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Kaninpest

Antalet kaniner varierar och vissa år är det fler kaniner. Antalet kaniner regleras naturligt genom epidemier såsom kaninpest. Det oftast är en kortvarig epidemi och kaninpesten försvinner av sig självt när antalet kaniner minskar.

Kaninpest är inte en fara för människor eller våra hälsa och därför bedriver vi inte skyddsjakt på kaniner.

Katter har rätt att röra sig fritt

Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt. Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

Förvildade och skadade katter

Du kan vända dig till kommunens miljöförvaltning om det gäller katter som kan utgöra en sanitär olägenhet. Gäller det förvildade, övergivna/skadade katter hittar du information och nummer till anmälningstelefon hos Länsstyrelsen nedan. Upphittad död katt anmäls till polisen som har möjlighet att leta efter kattens ägare.
Telefon polisen: 114 14

Under häckningssäsongen, som är mellan 1 april och 31 juli, upplever många fåglarnas läten som störande. Dessutom kan de bli ett problem när de bygger bon på byggnader, river upp skräp från soptunnor och smutsar ned med avföring.

Förebyggande arbete

Ansvaret ligger hos fastighetsägaren att förebygga och begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig kring fastigheten.

Det bästa sättet är att arbeta förebyggande, det kan man göra genom att försvåra för dem att bygga bo på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området.

Råd och tips finns på Fastighetsägarnas webbplats:
Åtgärder när du störs av fåglar – Fastighetsägarna

Fåglar är inte ett hot mot människan

Kom ihåg att fåglar är ett naturligt inslag och att de fanns här före oss. Fåglar som skränar, gör anfall mot människor för att skydda sina ungar, eller stjäl mat är inget ovanligt.

Enligt den rättspraxis som finns anses fåglar generellt inte utgöra en fara för människors hälsa eller ett hot mot miljön, det vill säga olägenhet för människors hälsa eller miljön enligt 9 kap 3 § miljöbalken.

Därför fäller vi inte träd, beskär trädkronor eller genomför skyddsjakt för att minska eller få bort fåglar från ett område.

Råttor trivs överallt där det finns människor. De rör sig främst i fuktiga miljöer som källare och avlopp men finns också i parker och i fastigheter. Som fastighetsägare har du ansvar för att själv hålla skadedjur borta från ditt hus eller din lokal. Om du har problem med råttor i ditt hus, i eller nära avloppsledningar, eller i din trädgård ska du kontakta företag som har hand om skadedjursbekämpning. De kan även ge råd om hur du kan förebygga problem.
På allmän mark som till exempel parker, torg och lekplatser behöver vi hjälpas åt att genom att inte slänga skräp och matrester på marken. För att anmäla råttor på allmän mark, gör en felanmälan till tekniska förvaltningen.

Gör en felanmälan till Lunds kommun
VASYD – om råttor i avloppet

Skyddsjakt i särskilda fall

Kommunen kan fatta beslut om skyddsjakt om det bedöms nödvändigt för att skydda människors hälsa.

Vildsvin är vanligtvis nattaktiva. Skyddsjakt på vildsvin görs aldrig i bostadsområden eftersom det är för farligt att skjuta i trädgårdar i mörker med de vapen som krävs. Dessutom skapar det en orimlig störning för de boende åtskilliga hundra meter omkring som ligger och sover. Vildsvin kan förflytta sig långa sträckor under ett dygn och oftast handlar det om att under en längre tid kartlägga i vilka områden de rör sig, och om det finns betydande problem, därefter bedriva förebyggande jakt på dagtid.

Skadade vilda fåglar och djur

Kommunen tar inte hand om sjuka eller skadade vilda djur.

Större vilda djur som upptäcks skadade eller är sjuka hanteras av fastighetsägare eller jakträttsinnehavare. Om djuret kan utgöra en fara för trafiken eller om du är osäker på vem som äger marken, kontakta polisen.
Telefon polisen: 114 14

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om vad du bör göra vid en trafikolycka med vilda djur, eller när du hittat ett skadat eller sjukt vilt djur.

Naturvårdsverkets webbplats

Har du frågor som gäller sjuka vilda fåglar kan du också ta kontakt med en lokal ornitologisk förening.

Fågelinfluensa drabbar framför allt sjöfåglar. Om du hittar flera döda sjöfåglar ska det rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Telefon: 018-67 40 00
E-post: vilt@sva.se.

Begravning av sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar om du har egen mark. Du behöver gräva graven så pass djup att vilda djur inte kan gräva upp kroppen. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.

Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

Sysav erbjuder kremering och separat kremering av sällskapsdjur som hund, katt, kanin, fågel etc.

Djurkremering på Sysavs webbplats

I Kaprifolieparken i Lund finns en minneslund för djur.
Kaprifolieparken

Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor

Telefon: 046-359 50 00
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?