Länk till startsidan

Felanmälan trafik, parker och utemiljö

Har du sett något som behöver rättas till? Här kan du göra felanmälningar som gäller bland annat gator, cykelvägar, lekplatser, parker, grönområden, idrottsplatser och friluftsbad. Du kan också felanmäla skadegörelse eller trasig belysning på kommunens fastigheter.

Gör en felanmälan

Försök att beskriva ärendet så tydligt som möjligt och med adress. Du kan även peka ut platsen på en karta.

App för felanmälan

Om du använder en smartphone kan du, om du vill, ladda ner appen för att göra en felanmälan.

Ladda ner appen Felanmälan i Google Play

Ladda ner appen Felanmälan i App store

Akut felanmälan

Är det en akut felanmälan vill vi att du ringer oss. Med akut felanmälan menar vi exempelvis ett träd eller annat hinder över vägen eller cykelbanan, ett brunnslock som fattas eller ett allvarligt skadat redskap på lekplatsen.
Dagtid, vardagar: 046-359 50 00
Kvällar och helger: 046-359 59 00

Gator, vägar och park

Journummer för gator, vägar och park

Telefon: 046-359 59 00

När medborgarcenter är stängt finns en beredskap dygnet runt, året runt, för akuta ärenden som gäller vägar, gator samt gång- och cykelbanor. Det kan till exempel vara träd eller stora grenar som fallit över en väg, översvämningar eller liknande som gör det svårt att komma fram.

Så här prioriteras snöröjning i kommunen

Vatten och avlopp

VA Syd har beredskap för akuta händelser för vatten och avlopp. Hit kan du höra av dig dygnet runt för akuta ärenden om vattenläckor eller stopp i avlopp.

Telefon: 040-635 10 00

Akut hjälp, sociala problem och tryggetslarm

Det finns en beredskap dygnet runt för att hjälpa dig i akuta situationer.

Akut hjälp

När det är mindre akut

Så jobbar vi med underhåll

Alla fel behöver inte anmälas, även om vi är glada om du hör av dig till oss när du hittar något som är trasigt. Titta i listan för att se hur vi arbetar med löpande underhåll.

Vi inspekterar belysningen två gånger varje år i hela kommunen, förutom i Lunds centrum där vi gör fyra inspektioner. När vi inspekterar byter vi ut lampor som inte fungerar och som inte har felanmälts. Vi gör inspektionerna under dagtid och tänder och kontrollerar då alla lampor i ett visst område.

Vi sköter ca 160 lekplatser varav 2-3 renoveras varje år. Alla lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen. Dessutom kontrolleras lekredskapen fyra gånger varje år. Säkerhetsbesiktningen görs i november så att vi kan arbeta med planering och åtgärder under vintern.

Ogräs och gräsmattor

Ogräs i planteringar rensas 3-6 gånger per säsong beroende på område. Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel. Brännare används på hårda ytor.

Kommunens gräsmattor klipps olika ofta beroende på var de finns och hur de används. Vanligast är gräsklippning var fjortonde dag i centrala parker, runt lekplatser och i grönområden.

Beskärning av buskar och träd

Beskärning och gallring utgår både från kommunens planer och önskemål från medborgare. Vi har till exempel en budget för att beskära 7 % av den totala mängden buskar per år vilket betyder att alla önskemål måste bedömas och prioriteras. Akuta åtgärder genomförs så snabbt som möjligt. Övriga åtgärder planeras in och görs i samband med vinterbeskärning under januari-april.

Vinterbeskärning

Vintern är en bra tid då de flesta träd och växter befinner sig i vila och tar mindre skada av beskärningen. Planeringen för kommande vinter ska vara klar den 15 september. Icke-akuta önskemål som inkommer efter den 15 september tas med i planeringen av nästa års vinterbeskärning. Det innebär till exempel att önskemål som lämnas in efter mitten av september 2021 tas med i planeringen för vintern 2022/2023.
Beskärning görs utifrån kommunens resurser och alla önskemål kan inte tas med. Vi ser över det totala behovet för att prioritera vad som ska göras.

Tidpunkt för åtgärder

Det är inte möjligt att få besked om vilken dag eller tid som en häck eller buske ska beskäras. Entreprenören kan till exempel behöva ändra sin planering med kort varsel för att utföra en akut åtgärd, men samordnar även olika åtgärder i ett område för att effektivisera arbetet.

Ris kvar på plats efter beskärning

Ibland ligger riset kvar en tid efter beskärning och gallring. För att minska på antalet transporter samlas ris på flera platser tills det finns tillräckligt för att fylla ett lastbilsflak.

Träd på kommunens mark skuggar eller fäller löv på min tomt

Vi är mycket restriktiva då det gäller fällning av kommunens träd eftersom träden fyller en rad viktiga funktioner i vår närmiljö, som till exempel:

  • Naturvärden; de är viktiga för biologisk mångfald och viktig livsmiljö för smådjur och insekter.
  • Ekosystemtjänster: t.ex. fångar upp och fördröjer vattenflöden, jämnar ut temperaturskillnader, filtrerar damm och stoft från luften.
  • Sociala värden; rekreation & hälsa
  • Kulturmiljö

När vi får önskemål om att beskära eller fälla träd görs en bedömning ur flera olika aspekter. Är trädet friskt, finns det skador eller sjukdomsangrepp? Hur nära tomtgränsen står trädet? Hur stor andel av trädgården skuggas? Ett friskt träd med vandrande skugga får oftast stå kvar. Vilken art är det? Ädla lövträd har ett högre värde. Har trädet spontansåtts? Dessutom görs en bedömning av kostnader och jämförelse med andra liknande behov.

En toppkapning innebär ökad risk för att trädet blir ett så kallat riskträd med svagare grenfästen och röta.

Riskträd

Ett riskträd är ett träd som riskerar att falla om det till exempel stormar och utgöra en fara för allmänheten om det rasar. Det kan vara döda eller sjuka träd som står i närheten av vägar, parkeringsplatser eller andra miljöer där många människor rör sig. Riskträd på allmän mark tas bort av kommunen, ofta efter bedömning av en arborist.

Får jag beskära grenar från kommunens träd/buskar som växer in över min tomt?

Nej, en fastighetsägare får inte beskära träd eller buskar som står på kommunens mark. All trädbeskärning ska utföras fackmannamässigt för att undvika skador. Felaktig beskärning kan leda till allvarliga skador som förkortar trädets/buskarnas livslängd eller medför att trädet riskerar att falla då rötsvampar angripit trädet. Kontakta medborgarcenter så tittar vi på det och diskuterar lämplig åtgärd.

Vem ansvarar för grenar som växer ut från privata tomter, ut över till exempel en gång-eller cykelbana?

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det händer en olycka på grund av att fastighetsägaren till exempel inte klippt sin trädgårdshäck kan det innebära att fastighetsägaren hålls ansvarig enligt Plan-och bygglagen. Om du ser växtlighet som sticker ut kan du kontakta medborgarcenter som hjälper dig vidare. Du kan också lämna en felanmälan till oss.
Läs mer om fastighetsägarens ansvar

Så hanteras din felanmälan

Beroende på vad ditt ärende handlar om skickas det till kommunens tekniska förvaltning, Lundafastigheter eller till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsenhet. Vi informerar dig om ärendet skickas vidare, men ibland ber vi att du själv kontaktar rätt instans för bättre hantering. Kommunen är en myndighet och din anmälan behandlas därför som allmän handling. För information om behandling av dina personuppgifter, se dokument nedan.

Spara ditt ärendenummer

Varje felanmälan eller synpunkt får ett ärendenummer som visas i svaret du får. Du kan svara på vårt meddelande. Vill du kontakta oss på annat sätt kan vi hjälpa dig snabbare om du anger ditt ärendenummer.

När får jag svar?

Felanmälningar prioriteras medan allmänna synpunkter och önskemål kan ta längre tid att besvara. Vi får många önskemål om hastighetsbegränsningar, farthinder och olika former trafikregleringar. Dessa ärenden har lång handläggningstid, både på grund av stor belastning och på att det kan behövas olika former av utredande åtgärder. Du hittar svar på många frågor här på hemsidan.

Om det visar sig att ditt ärende gäller något som inte ägs eller sköts av Lunds kommun tar vi kontakt med dig så att du har möjlighet att gå vidare till rätt instans.

När blir felet åtgärdat?

Det beror på hur allvarligt det är. Fel som innebär risk för personskada hanteras direkt och går före andra ärenden. En del åtgärder genomförs längre fram, som del i en större planerad insats för ett särskilt område eller vid lämplig årstid. Alla åtgärder utförs enligt politiskt beslutade resurser och prioriteringar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?