Länk till startsidan

Skadeståndsanmälan

Om kommunen eller den entreprenör som anlitats av oss har orsakat en skada genom fel eller försummelse finns det möjlighet att ansöka om ersättning. Här kan du göra en anmälan för personskada eller egendomsskada som skett på allmän mark, det vill säga mark som sköts av kommunens tekniska förvaltning: gator, gång- och cykelbanor, parker och grönområden.

Vårt ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen genom oaktsamhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan.

Enbart det faktum att en skada inträffar är oftast inte tillräckligt i sig för att vi blir skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

Observera att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera) innan du riktar ett krav mot oss för den uppkomna skadan.

Anmälan kan lämnas för

  • Personskada, till exempel om du har ramlat omkull och brutit armen.
  • Egendomsskada, till exempel om en gren har blåst ner och skadat din bil, i fall då tekniska förvaltningen vid Lunds kommun är fastighetsägare, det vill säga äger aktuell mark eller byggnad, eller ansvarar för gatans eller gångbanans skötsel.

Om skadan gäller annan kommunal verksamhet än tekniska förvaltningen, kontakta medborgarcenter för information om vart du ska vända dig. Berätta ditt ärende när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Oavsett vilken bedömning Lunds kommun gör, får du själv först bekosta eventuell reparation eller nyinköp av skadad egendom och därefter ställa krav på ersättning från kommunen.

Det här händer när du skickat in ditt ärende

Din anmälan diarieförs och blir därmed en offentlig handling. Vi bekräftar att vi tagit emot din anmälan.

Därefter utreder vi vilka förhållanden som gällde på olycksplatsen vid den aktuella tidpunkten. Om andra aktörer, exempelvis entreprenörer, kan ha kännedom om eller kan ha påverkat olyckan så tar vi kontakt med dem för att få klarhet i alla omständigheter.

Utredningen kan ta 1–2 månader, beroende på handläggningstiden hos aktörer som måste kontaktas. Vi tar kontakt med dig om vi behöver kompletterande uppgifter.

Vi skickar därefter ärendet till jurister som gör en bedömning om Lunds kommun är ersättningsskyldig eller inte för det inträffade. Vi återkommer till dig när bedömningen av ansvarsfrågan är klar.

Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dina uppgifter kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?