Länk till startsidan

Vinterväghållning, vårsopning och renhållning

Vi på kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden. Du som fastighetsägare är ansvarig för renhållning och snöröjning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs med din fastighet.

cykel med barnsadel i vinterväglag

Prioriteringar styr snöröjningen

Målet är att gator och cykelstråk med högsta prioritet ska vara farbara och trafiksäkra när morgontrafiken sätter igång. Här sätter vi igång med snöröjning och halkbekämpning när det behövs, oavsett dag och tid. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och cykelstråk med lägre prioritering. Ibland är vädret så dåligt att vi måste börja om med huvudgator och bussgator innan vi hinner till mindre gator vilket kan betyda flera dagars väntetid för gator och cykelbanor med lägre prioritet.

På kartan över gator och vägar i ett lager och över gång- och cykelvägar i ett annat lager, kan du se hur din väg till arbetet eller skolan är prioriterad, enligt 1,2 eller 3:

Karta som visar prioriteringen i vinterväghållningen i Lunds kommun

Prioritet 1 – röd markering i kartan

De högst prioriterade gatorna och gång- och cykelvägarna har prioritet 1. Här finns gator och vägar som måste fungera för viktiga samhällsfunktioner som till exempel kollektivtrafik, räddningstjänst, polis. Här sätter arbetet igång oavsett dag och tid. Här är det också många som behöver ta sig fram, med bil, buss eller cykel:

 • Större cykelstråk med prioritet 1 som leder mot centrum och viktiga målpunkter kring stråken.
 • Huvudgator med kollektivtrafik och bussgator
 • Landsvägsnätet (endast vägar som inte tillhör Trafikverket)

Prioritet 2 – grön markering i kartan

 • Större bostadsgator och cykelstråk med prioritet 2.
 • Gator som inte trafikeras av kollektivtrafik (med vissa undantag av enstaka linjer)
 • Viktiga gångbanor där kommunen ansvarar för vinterväghållningen samt
 • Uppsamlingsgator och industrigator.

Prioritet 3 – blå markering i kartan

Snöröjning och halkbekämpning på stråk med prioritet 3 görs på vardagar och under ordinarie arbetstid. Det betyder att det kan bli besvärligt om det snöar på helgen och sen fryser på innan det blir vardag.

 • Mindre trafikerade cykelvägar med prioritet 3
 • Torgytor och gångbanor
 • Lokalgator
En borste på en sandupptagningsmaskin i närbild vid en trottoarkant.

Sandupptagning under våren

Sista mars avslutas vinterväghållningen och arbetet med att ta upp den sand som använts under vintern påbörjas. Som alltid när det handlar om väder kan vi inte garantera att tidplanen följs, vi måste anpassa vad vi gör efter vädret. Observera därför att förändringar kan ske. Vi uppdaterar servicemeddelanden när arbetet startar.

Se alla Servicemeddelanden

Vi använder huvudsakligen sand men vid vissa tillfällen, och på vissa platser, används även salt.

Varför används salt?

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för renhållning och snöröjning på din egen mark. Det gäller både stora och små fastighetsägare, från Region Skåne och Lunds Universitet till bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker, restauranger och privata bostäder.

Trottoarer och gångbana – ditt ansvar som fastighetsägare

Häckar och buskage

Allmän renhållning på gator och torg

Lunds kommun sköter via olika entreprenörer gator och torg, gång- och cykelbanor samt parker och grönområden. Synligt skräp tar vi bort en gång per vecka året om. Den allmänna lite större vårstädningen pågår under perioden mars-maj, område för område. Löv tar vi bort under det år de faller.

Gator och gång- och cykelvägar sopar vi från vintersand senast 1 maj. Om det varit en lång vinter kan det bli fördröjningar på mindre gator i ytterområden.

Gator och torg i centrum

Gator i stadskärnan städas varje vardag. De större promenadstråken i centrum städas även lördagar, söndagar och helgdagar. Mårtenstorget och Stortorget med närliggande gator städas vardagar och lördagar någon gång under tiden 14.00 - 16.00. Vi städar också extra vid behov, t.ex. om det finns krossat glas.

Gator utanför centrum

Halvcentrala gator som ligger mellan stadskärnan och Norra Ringen/Södra vägen i Lund städas fem gånger per år. Övriga gator i och utanför Lund stad städas tre gånger per år.

Papperskorgar och pantrör

I centrum töms papperskorgarna varje dag, i halvcentrala delar varannan dag och i utkanterna av staden en gång per vecka. Vi försöker sätta fler eller större papperskorgar där vi märker att det behövs. Vi använder sorter som gör det svårt för skator och kajor att komma åt skräp men det är nästan omöjligt att förhindra det helt. Ju mer skräp som folk lämnar efter sig utanför papperskorgarna, desto fler fåglar finns här. Vi har satt pantrör vid en hel del papperskorgar i centrum så att fler burkar och små PET-flaskor kan återvinnas.

Använd papperskorgarna – så att vi kan lägga pengar på rätt saker

Visste du att det kostar skattebetalarna i Lund 165 kr per kilo att städa skräp som slängts på marken men bara 6 kr per kilo att tömma papperskorgar?

När kommunen är fastighetsägare

Mark och gångbanor som tillhör kommunala verksamheter som till exempel förskolor, skolor och äldreboenden ägs och sköts av Lundafastigheter inom Serviceförvaltningen. Lunds Kommunala Fastighetsbolag (LKF) sköter mark och gångbanor vid sina hus och verksamheter.

Har du frågor eller synpunkter på renhållning eller snöröjning vid dessa fastigheter är det enklast att kontakta respektive verksamhetschef, vaktmästare eller motsvarande.
Lundafastigheter når du via medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar medborgarcenter – du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Kontakta LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag

Vem tar hand om vad?

Det kommunala vägnätet, huvudgator, torg och lokalgator, cykelbanor, parker, parkeringsplatser och grönområden sköts på uppdrag av kommunens tekniska förvaltning.

 • Kontakta medborgarcenter om du har frågor eller synpunkter.
  Medborgarcenter
 • Gör en felanmälan till oss.
  Felanmälan
 • Trafikverket sköter landsvägsnätet.
  Vinterväghållning – Trafikverket.
 • Gångbanor/trottoarer längs med privat mark är fastighetsägarens ansvar.
 • Gångbanor/trottoarer utanför LKFs hyreslägenheter sköts av LKF. Du kan göra en felanmälan genom att ringa.
  Telefon 046-12 49 55.

Frågor om snö och halka

Svar: Vinterväghållningen är planerad efter ett normalår. Att anpassa resurser och organisation är svårt att göra när man inte känner till hur de kommande vintrarna kommer att se ut. Vissa år har vi därför överkapacitet, andra underkapacitet.

Svar: Gång- och cykelbanor samt gator snöröjs och halkbekämpas efter ett prioriteringssystem. Generellt prioriteras huvudgator, framkomlighet för räddningsfordon och busstrafik, gator som ansluter till Trafikverkets vägar och centrum före utkanterna. Större cykelstråk prioriteras på samma sätt. Eftersom huvudgator och större cykelstråk ska hållas öppna händer det ibland att vi måste börja om med de högre prioriterade gator/cykelbanor utan att ha hunnit till lokal- och villagator/andra cykelbanor.

Svar: Även sand innehåller salt eftersom en viss mängd salt behövs för att sanden inte ska klumpa ihop sig. Detta innebär att vi ska salta där det behövs för att höja trafiksäkerheten men på rätt sätt. Vintervädret i Lund består mycket av så kallad svart halka där is fryser på asfalten utan att det syns för trafikanten. Vi jobbar för att man ska kunna använda sig av cykeln hela året även under vintern.

Den saltning som görs ska successivt styras över till saltlösning samt befuktat salt, användningen av torr salt ska minskas. Fördelar med saltlösning och befuktat salt är att de innehåller mindre mängder salt jämfört med torr salt. Detta beror på att saltet i saltlösningen samt befuktat salt stannar kvar på vägbanan i större utsträckning än torrt salt samt att smältningsprocessen påbörjas snabbare.

Svar: I Lund använder vi en typ av sand som är tillverkat av stenkross - kvartsit. Åssand, det vill säga den bruna sand vi är vana vid, är en ändlig tillgång och används därför sparsamt. Kvartsiten är oftast vit, därför syns den inte alltid mot snö.

Svar: Det är alltid fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa på gångbanan.

Svar: Ofta finns parkeringsplatser för funktionshindrade i anslutning till övriga parkeringsplatser och röjs samtidigt. Däremot ska entreprenören också röja ramper så att det är möjligt att komma till och från parkeringsplatsen. Är det omöjligt eller för svårt för dig kontaktar du ansvarig organisation på samma sätt som vid övriga synpunkter/klagomål.

Vem ansvarar för vad?

Svar: Att köra bort snö är tidsödande och kostsamt. Dessutom är transporterna skadliga för miljön. Köra bort snö görs enbart där vi bedömer att trafiksäkerheten äventyras väsentligt. Även framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?