Länk till startsidan

Brandskydd och sotning

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara hanteras av Räddningstjänsten Syd. Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Lunds kommun har avtal med Grip en Sotare AB som utför sotningen i Lunds kommun.

Sotningen ska ske med intervall som kommunfullmäktige har bestämt.

Mer om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
Kontakta Grip en Sotare AB via deras hemsida

Kommunens beslutade sotningsintervaller. Pdf, 148 kB.

Värmepannor med fast bränsle

 • Vanlig panna - 3 gånger/år
 • Pelletspanna – 1 gång/ år

Värmepanna med flytande bränsle

 • Tung olja – 3 gånger/år
 • Lätt olja över 60kW – 2 gånger/år
 • Lätt olja 60kW – 1 gång/år

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja – 6 gånger/år
 • Eldning med annat bränsle – 1 gång/år
 • Vedspis i villa – 3 gånger/år

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldstad för huvudsaklig uppvärmning – 1 gång/år
 • Övriga - vart tredje år

Fastighetsägare kan ansöka om att få göra sotningen själv

Du som fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten eller låta någon annan än kommunens sotare göra det. Men först måste du fått medgivande av byggnadsnämnden. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och byggnadsnämnden prövar den sökandes lämplighet.

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Lunds kommun har avtal med Grip en Sotare AB som utför brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt i vilka intervaller Brandskyddskontrollen ska ske. Längre ner på sidan kan du se exempel på beslutade intervaller.

Mer om brandskyddskontroll på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
Kontakta Grip en Sotare AB via deras hemsida

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt.

Beslutade brandskyddsintervaller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja - 3 år
 • Eldning med pellets eller annat bränsle - 6 år

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja - 3 år
 • Eldning med annat bränsle - 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldning med fast bränsle – 3 år
 • Eldning med gas eller pellets – 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring och kontroll av imkanalen inklusive spisfläkt och filter ligger på dig som fastighetsägare.

Observera att imkanaler i restauranger och andra större kök ska sotas med ett visst intervall.

Rengöring av imkanaler på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
Ska du byta eller installera en ny imkanal är det anmälningspliktigt.
Mer om detta på sidan om kaminer och eldstäder.

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har. Avgiften utgår från ett timpris och avgiftens storlek beror på hur lång tid arbetet tar. Avgiften kan bli högre om exempelvis fastighetsägaren inte förberett så att sotaren kommer till och arbetet drar ut på tiden.

Taxa för brandskydskontroll Pdf, 144 kB.

Taxa för sotning Pdf, 148 kB.

Detta gäller för fyrverkerier

Förändringar av eldstäder och rökgaskanaler

En bygganmälan ska göras till stadsbyggnadskontoret vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bland annat ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd eller medföra ändrad påverkan på omgivningen. För ny skorsten krävs bygglov.

Vedeldning

Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de får problem med andningen. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på ett felaktigt sätt.

Hänsyn till grannar när du eldar

Var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om vedeldningen medför olägenhet för närboende kan miljönämnden meddela de villkor som krävs för att undanröja olägenheten. Miljönämnden kan ge eldningsförbud även om man fått statligt bidrag för att installera en eldstad vars teknik uppfyller kraven i Boverkets Byggregler och själva eldstaden därigenom godkänts ur miljösynpunkt.

Braskaminer främst till trivseleldning

Om du bor i tättbebyggda områden och använder ved när du eldar ska du göra det sällan, så kallad trivseleldning. Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör bara användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning högst två tillfällen per vecka och då några timmar per tillfällen.

Tips när du eldar

Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken kommer att utsätta någon för olägenhet. Var uppmärksam på var luftintagen på intilliggande bostadshus finns. Speciellt uppmärksam bör du vara om någon närliggande byggnad har mekanisk till- eller frånluft.

 • Veden ska vara torr, ren och lagrad minst ett år, kluven och anpassad till eldstaden. Elda inte med okluven ved.
 • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur.
 • Se till att lufttillförseln är god. Otillräcklig lufttillförsel ger dålig förbränning.
 • Se till att ha ordentlig glödbädd. Raka ihop glöden inför varje nytt bränsleinlägg.
 • En skorsten byggd för oljeeldning går inte utan vidare att använda för vedeldning. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din skorsten.
 • Sota ofta. Hur ofta beror på hur anläggningen används. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din anläggning.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?