Länk till startsidan

Brandskydd och sotning

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara hanteras av Räddningstjänsten Syd. Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Lunds kommun har avtal med Grip en Sotare AB som utför sotningen i Lunds kommun.

Sotningen ska ske med intervall som kommunfullmäktige har bestämt.

Sotning – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats
Grip en Sotare AB

Kommunens beslutade sotningsintervaller. Pdf, 148 kB.

Värmepannor med fast bränsle

 • Vanlig panna - 3 gånger/år.
 • Pelletspanna – 1 gång/ år.

Värmepanna med flytande bränsle

 • Tung olja – 3 gånger/år.
 • Lätt olja över 60kW – 2 gånger/år.
 • Lätt olja 60kW – 1 gång/år.

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja – 6 gånger/år.
 • Eldning med annat bränsle – 1 gång/år.
 • Vedspis i villa – 3 gånger/år.

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldstad för huvudsaklig uppvärmning – 1 gång/år.
 • Övriga - vart tredje år.

Imkanal

 • Kök där matlagning sker i större omfattning än enskilt hushåll - 3 gånger per år.
 • Kök för endast uppvärmning av mat - 1 år.

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring och kontroll av imkanalen inklusive spisfläkt och filter ligger på dig som fastighetsägare.

Observera att imkanaler i restauranger och andra större kök ska sotas med ett visst intervall.

Rengöring av imkanaler – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ska du byta eller installera en ny imkanal är det anmälningspliktigt.
Kaminer och eldstäder.

Fastighetsägare kan ansöka om att få göra sotningen själv

Du som fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten eller låta någon annan än kommunens sotare göra det. Men först måste du fått medgivande av byggnadsnämnden. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och byggnadsnämnden prövar den sökandes lämplighet.

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Lunds kommun har avtal med Grip en Sotare AB som utför brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt i vilka intervaller Brandskyddskontrollen ska ske.

Brandskyddskontroll – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Grip en Sotare AB

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt.

Beslutade brandskyddsintervaller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja - 3 år
 • Eldning med pellets eller annat bränsle - 6 år

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja - 3 år
 • Eldning med annat bränsle - 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldning med fast bränsle – 3 år
 • Eldning med gas eller pellets – 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 6 år
 •  

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har. Avgiften utgår från ett timpris och avgiftens storlek beror på hur lång tid arbetet tar. Avgiften kan bli högre om exempelvis fastighetsägaren inte förberett så att sotaren kommer till och arbetet drar ut på tiden.

Taxa för brandskyddskontroll Pdf, 899 kB.

Taxa för sotning Pdf, 600 kB.

Detta gäller för fyrverkerier

Förändringar av eldstäder och rökgaskanaler

En bygganmälan ska göras till stadsbyggnadskontoret vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bland annat ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd eller medföra ändrad påverkan på omgivningen. För ny skorsten krävs bygglov.

Brandsäkerhet i eldstäder

Eldstäder har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel och ett sätt att minska elanvändningen i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste kända orsaken till brand i villor och småhus.

Brandsäkerhet i eldstäder – Räddningstjänsten Syd

Vedeldning

Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de får problem med andningen. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på ett felaktigt sätt.

Tänk på det här när du vedeldar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?