Länk till startsidan

Brandskydd och sotning

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara hanteras av Räddningstjänsten Syd. Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroller utförs.

Sotargruppen är kommunens sotare

Från den 1 juli 2024 är Sotargruppen V. Skaraborg AB kommunens upphandlade entreprenör för sotning och brandskyddskontroll. Du som fastighetsägare är skyldig att släppa in sotaren för att få det sotat. Men tänk på att släppa in rätt sotare. Det finns dem som utnyttjar din skyldighet.

Sotaren skickar alltid en tidsbokning via brev eller Kivra och kommer sedan i märkt bil och kläder med Sotargruppen samt kan alltid legitimera sig.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Lunds kommun har avtal med Sotargruppen V. Skaraborg AB som utför sotningen i Lunds kommun.

Sotningen ska ske med intervall som kommunfullmäktige har bestämt.

Sotning – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Sotargruppens webbplats

Värmepannor med fast bränsle

 • Vanlig panna - 3 gånger/år.
 • Pelletspanna – 1 gång/ år.

Värmepanna med flytande bränsle

 • Tung olja – 3 gånger/år.
 • Lätt olja över 60kW – 2 gånger/år.
 • Lätt olja 60kW – 1 gång/år.

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja – 6 gånger/år.
 • Eldning med annat bränsle – 1 gång/år.
 • Vedspis i villa – 3 gånger/år.

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldstad för huvudsaklig uppvärmning – 1 gång/år.
 • Övriga - vart tredje år.

Imkanal

 • Kök där matlagning sker i större omfattning än enskilt hushåll - 3 gånger per år.
 • Kök för endast uppvärmning av mat - 1 år.

Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill läsa hela dokumentet: Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning) med mera. Antagna av Kommunfullmäktige 2020-04-23, § 161, reviderade KF 2021-09-30, § 314.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Fastighetsägare kan ansöka om att få göra sotningen själv

Du som fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten eller låta någon annan än kommunens sotare göra det. Men först måste du fått medgivande av byggnadsnämnden. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och byggnadsnämnden prövar den sökandes lämplighet.

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring och kontroll av imkanalen inklusive spisfläkt och filter ligger på dig som fastighetsägare.

Observera att imkanaler i restauranger och andra större kök ska sotas med ett visst intervall.

Rengöring av imkanaler – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ska du byta eller installera en ny imkanal är det anmälningspliktigt.
Kaminer och eldstäder.

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Lunds kommun har avtal med Sotargruppen V. Skaraborg AB som utför brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt i vilka intervaller brandskyddskontrollen ska ske.

Brandskyddskontroll – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sotargruppens webbplats

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt.

Beslutade brandskyddsintervaller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Värmepannor

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja – 3 år
 • Eldning med pellets eller annat bränsle – 6 år

Köksspisar, ugnar eller annan eldstad för matlagning

 • Eldning med fasta bränslen eller tung olja – 3 år
 • Eldning med annat bränsle – 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus – 6 år

Lokaleldstäder (trivseleldning)

 • Eldning med fast bränsle – 3 år
 • Eldning med gas eller pellets – 6 år
 • Eldstaden är belägen i ett fritidshus – 6 år
 • Eldstaden är belägen i enskilt hushåll och används i en begränsad omfattning – 6 år

Avgifter för sotning och brandskyddskontroll

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har. Avgiften utgår från ett timpris och avgiftens storlek beror på hur lång tid arbetet tar. Avgiften kan bli högre om exempelvis fastighetsägaren inte förberett så att sotaren kommer till och arbetet drar ut på tiden.

Taxa för brandskyddskontroll Pdf, 454 kB.

Taxa för sotning Pdf, 480 kB.

Exempelpriser

Sotning

 • Braskamin eller köksspis – 450 kronor.
 • Olje- eller pelletspanna med självrengöring – 450 kronor.
 • Olje- eller pelletspanna utan självrengöring – 500 kronor.

Eventuellt tillkommer avgifter för hämtning av markstege – 65 kronor.

Brandskyddskontroll

 • Braskamin eller köksspis – 600 kronor.
 • Olje- eller pelletspanna – 700 kronor.

Om det finns flera objekt kopplade till samma skorsten tillkommer en avgifter för varje extra objekt.

 • Braskamin och köksspisar – 200 kronor.
 • Olje-eller pelletspanna – 350 kronor.

 

Förändringar av eldstäder och rökgaskanaler

En bygganmälan ska göras till stadsbyggnadskontoret vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bland annat ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd eller medföra ändrad påverkan på omgivningen. För ny skorsten krävs bygglov.

Mer information om förändringar av kaminer och eldstäder.

Brandsäkerhet i eldstäder

Eldstäder har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel och ett sätt att minska elanvändningen i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste kända orsaken till brand i villor och småhus.

Detta gäller för fyrverkerier

Vedeldning

Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de får problem med andningen. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på ett felaktigt sätt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?