Länk till startsidan

Ändra i befintlig byggnad

Ska du flytta väggar, göra större ändringar i badrum eller kök eller installera ny ventilation behöver du ofta söka bygglov eller göra en anmälan.

Ska du ändra hur byggnaden används?

Du behöver bygglov om du ska ändra användningen av en byggnad, eller del av en byggnad, för ett annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en butik till ett kontor eller ett garage till bostad.

Ändra användning av en byggnad

Ändra planlösning och bärande konstruktion

Att sätta upp eller ta bort en innervägg kräver oftast ingen anmälan. Om du däremot planerar större förändringar (en väsentlig ändring) behöver du först göra en anmälan.

Om du planerar ändringar som påverkar fasaden eller husets utseende kan det krävas bygglov för fasadändringen.
Mer om fasadändring

Du behöver alltid göra en anmälan om din nya planlösning

 • anses vara väsentlig, det vill säga större förändringar som förändrar stora delar av planlösningen.
 • påverkar bärande konstruktion.
 • påverkar ventilation.
 • påverkar vatten och avlopp.

Exempel på bärande konstruktioner

 • grund
 • stomme (ytterväggar och eventuella bärande innerväggar)
 • bjälklag
 • takstolar

Bärande konstruktioner ska vara dimensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden kräver. Dessutom ska de vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet om det börjar brinna.

Installation eller ändringar i vatten- och avloppsledningar

Du behöver göra en anmälan när du ska installera eller väsentligt ändra ditt vatten och avloppsystem. Kopplar du om eller bygger ett mindre badrum, som inte påverkar ventilationen, krävs ingen anmälan. Det bedömer vi som en mindre ändring av vatten- och avloppsledningar.

Tänk på att en hygienisk standard på avloppsinstallationer minskar risken för spridning av farliga bakterier. Byggnadsverk ska vara projekterade och utförda så att de inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa.
Mer information på boverket.se

Krav på IMD för flerbostadshus

Tänk på att du som äger ett flerbostadshus och planerar utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer måste installera system för IMD.

Mer information om IMD

Installation eller ändring av ventilation

Installation av ventilation är anmälningspliktigt, även till exempel byte av fläktar eller aggregat och ändring av ventilationskanaler är anmälningspliktigt. Ändring från självdrag (S) till frånluft (F) är anmälningspliktigt på de flesta byggnader men inte en- och tvåbostadshus .

Är din nya ventilationshuv högre än 1,2 meter behöver du istället söka bygglov då åtgärden innebär väsentlig ändring av fasad eller tak.

Ändringar av brandskydd

Ska du göra en ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad så behöver du göra en anmälan och få startbesked innan du påbörjar din åtgärd.

Exempel på ändringar som kräver anmälan:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns.
 • Förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet.
 • Brandtekniska installationer som exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm och automatiskt släcksystem.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- och tvåbostadshus.

Återanvänd gärna byggmaterial

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller plank från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

Guide för anmälan

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

 • Egen avloppsanläggning
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepumpanläggning
 • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att vi ska kunna handlägga din anmälan behöver du skicka in flera bilagor. Om din anmälan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din anmälan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Handlingar och ritningar du behöver till din anmälan beror på vilka ändringar du vill göra.

Ändra bärande konstruktion

 • riskbedömning
 • kontrollplan
 • konstruktionsritning
 • planritning
 • dimensioneringskontroll
 • situationsplan

Ändra ventilation

 • riskbedömning
 • kontrollplan
 • situationsplan
 • ventilationsritning
 • Fasadritning, om ventilationshuven är utstickande mer än 1,2 meter. Detta innebära också att du behöver ansöka om bygglov.

Ändra planlösning

 • riskbedömning
 • kontrollplan
 • planritning
 • situationsplan

Ändra eller installera vatten och avloppsledningar

 • riskbedömning
 • kontrollplan
 • situationsplan
 • Vatten- och avloppsritningar

Beskrivningar av vanliga handlingar och ritningar

Här hittar du exempelritningar

Vi hör av oss om ditt ärende kräver fler handlingar.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?