Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ändra användning av en byggnad

Att ändra användningssätt för en byggnad eller del av en byggnad kan kräva bygglov. Vad en byggnad får användas för regleras på olika sätt. Att använda byggnaden för något annat än den använts för behöver oftast prövas för att se om det är lämpligt.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Då behöver du alltid bygglov

Kravet på bygglov beror på om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte.

Några exempel på ändrad användning som kräver bygglov:

 • Bostad till butik, verkstad eller annan verksamhet.
 • Kontor till restaurang.
 • Bostad till lokal.
 • Samlingslokal till förskola, kontor eller bostad.
 • Kontor till vandrarhem eller hotell.

Då behöver du alltid göra en anmälan

 • Ändring som innebär påverkan i bärande konstruktion.
 • Betydande ändring av planlösning i en byggnad.
 • Installation eller betydande ändring av hiss eller ventilation.
 • Installation eller betydande ändring av vatten/avlopp (VA) i en byggnad eller på en tomt.
 • Ändring som påverkar brandskyddet i en byggnad.

Läs mer om ändring i befintlig byggnad

Då behöver du inte bygglov eller göra en anmälan

Några exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov:

 • Del av bostad till kontor för egen verksamhet.
 • Fritidshus till permanentboende (helårsbostad).

Hör av dig till kommunen om du är osäker på vad som gäller för det du planerar.

Bygglovsguide för att ändra användning

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan eller anmälan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov eller göra en anmälan måste du ta fram ritningar. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan/anmälan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Andra tillstånd du kan behöva

Om du i samband med din tänkta åtgärd/byggnation även ska utföra någon av dessa anordningar/installationer eller ändra befintlig anläggning, ska du lämna in ansökan/anmälan för dem samtidigt med ansökan om lov. Detta för att vi ska samordna handläggningen av dina ärenden.

 • Egen avloppsanläggning
 • Kommunalt vatten och avlopp
 • Värmepumpanläggning
 • Verksamhet i byggnaden. Om byggnaden ska användas till annat än bostadsändamål kan det krävas tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva i byggnaden.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. För att dina ritningar ska anses vara fackmannamässiga ska de vara utförda enligt våra exempelritningar. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

När du vill ha bygglov och startbesked för att ändra användningen av din byggnad behöver du skicka in dessa handlingar:

 • Riskbedömning
 • kontrollplan
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Handlingar som kan behövas beroende på din åtgärd:

 • Fasadritning, om ändringen påverkar fasaden.
 • Ventilationsritning, om du planerar ändringar i ventilationssystemet.
 • Värmeritning, om du planerar ändringar i värmesystemet.
 • Vatten och avloppsritningar, om du planerar ändringar i vatten- och avloppsledningar.
 • Konstruktionsritningar, om du planerar ändringar i byggnadens bärande konstruktion.
 • Rivningsplan, om du planerar riva större byggnadsdel.

Beskrivningar av vanliga handlingar och ritningar

Här hittar du exempelritningar

Vi hör av oss om ditt ärende kräver fler ritningar eller handlingar.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?