Länk till startsidan

Fasad, tak, fönster och dörrar

Inom områden som har en detaljplan behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan om du ska byta tak, ändra husets färg eller på annat sätt ändra byggnadens yttre utseende.

Byggnader med skyddsbestämmelser

Det krävs en anmälan, oavsett om din byggnad ligger inom eller utanför detaljplanerat område, innan du utför underhåll av byggnader med ett särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser. Fasadändringar på byggnader med ett särskilt bevarandevärde kräver bygglov.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer

Inom detaljplanerat område

Det krävs oftast bygglov när du ska ändra utseendet på en byggnad, en så kallad fasadändring.

 • Planerar du förändring eller byte av fönster eller dörrar så att byggnadens utseende förändras mycket (påverkas avsevärt) krävs det bygglov. Till exempel om du vill byta från vit till röd dörr eller sätta in ett större fönster.
 • Tänker du byta fasadbeklädnad, takmaterial eller ändra husets färg krävs det bygglov om "det väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär". Till exempel om flera hus i kvarteret har rött tegeltak och du vill byta ditt röda tegeltak till svart plåttak. Eller om du vill måla om ditt hus från mörkrött till ljusblått.

Fasadändringar eller byte av tak på ett flerbostadshus som vetter mot en kringbyggd gård är bygglovsbefriat. Under förutsättningen att detta inte regleras i detaljplanen och att byggnaden inte ligger i ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Skulle din förändring inte kräva bygglov men innebära ändringar i den bärande konstruktionen behöver du alltid göra en anmälan.

Hitta din gällande detaljplan

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område eller ett område utan områdesbestämmelser behöver du inte söka bygglov för att måla om din byggnad, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial, så kallade "varsamma" förändringar.

Skulle din förändring innebära ändringar i den bärande konstruktionen behöver du alltid göra en anmälan.

Mer om att ändra bärande konstruktion.

Återanvänd gärna byggmaterial

Använder du återbrukat tegel, ett gammalt fönster eller plank från ett tidigare hus minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material.

Bygglovsguide för fasadändringar

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar till bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

Ändra fönster och dörrar

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

 • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med befintliga byggnader redovisade och uppgift om aktuell byggnad.
 • Planritning i skala 1:100, med redovisning av eventuella nya placeringar/storlekar av fönster/dörrar etc.
 • Fasadritning i skala 1:100, med uppgifter om ändrade fönster/dörrar etc.

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Riskbedömning
 • Kontrollplan
 • Redovisning av u-värden

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Ändringar av fasad eller tak

I din ansökan ska följande bilagor/ritningar bifogas:

 • Situationsplan i skala 1:400, 1:500 eller 1:1000, med uppgifter om aktuell byggnad.
 • Fasadritning i skala 1:100 med uppgifter om ändrade material och färger.

Inför beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Miljöinventering

Lämnar du in dessa tillsammans med din ansökan kan vi ibland fatta ett kombinerat beslut om lov och startbesked.

Beskrivningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?