Länk till startsidan

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Installera eller byta

Om du ska installera eller byta till en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal behöver du först göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats. Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från stadsbyggnadskontoret.

För att du ska få ett slutbesked måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in efter slutfört arbete.

Bygga skorsten

Utanför detaljplanerat område

Din skorsten kräver alltid en anmälan. Kom ihåg att du behöver ett beslut om startbesked från stadsbyggnadskontoret innan du kan påbörja din åtgärd.

Inom detaljplanerat område

Varje enskild punkt innebär att du behöver söka bygglov. I andra fall kräver skorstenen en anmälan.

 • Din byggnad är kulturhistoriskt värdefull enligt bevaringsprogram eller detaljplan.
 • Din skorsten kommer vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.
 • Din skorsten kommer vara närmare än 4,5 meter från tomtgräns och din berörda granne vill inte ge sitt skriftliga godkännande.
 • Du ska bygga skorsten på ett hus som inte är en villa eller ett parhus (en- eller tvåbostadshus).
 • Skorstenen är så stor eller uppstickande att den bedöms innebära en väsentlig ändring av byggnaden.
  Du kan kontakta en bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret för att få en bedömning i ditt enskilda fall.
  Läs mer om skorstenar (uppstickande byggnadsdelar) på boverkets webbplats.

Om din skorsten kräver bygglov hanterar vi hela eldstadsärendet som ett ärende. Du behöver inte skicka in en separat anmälan för eldstaden utan den inkluderas i bygglovsbeslutet.

Brandsäkerhet i eldstäder

Eldstäder har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel och ett sätt att minska elanvändningen i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste kända orsaken till brand i villor och småhus.

Mer på Räddningstjänsten Syds webbplats om hur du sköter och eldar rätt

Guide för bygglov och anmälan

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Karta som visar vad som gäller för din fastighet.

Strandskyddsdispens

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. Skyddszonen omfattar både land och vatten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna från strandkanten.

Mer om strandskyddsdispens.

Ritningar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmässigt utförda för att vi ska kunna godkänna dem. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. Du bör därför i god tid, innan du ska skicka in din ansökan, kontakta en kunnig person som kan hjälpa dig att ta fram ritningar.

Ritningar och handlingar till bygglov

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. Vid större ändringar, eller om ändringarna gäller flerbostadshus, kan du behöva en kontrollansvarig.

Mer om kontrollansvarig

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. I exempelritningarna kan du också se vad de olika ritningarna ska innehålla.

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska du skicka in:

 • Planritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Observera att rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs.
 • Produktblad som visar utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad.
 • Kontrollplan.

Ska du bygga skorsten krävs även:

 • Fasadritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt skorstenens placering och utformning.
 • Situationsplan, där skorstenens placering är inritad.

Beskrivningar och exempelritningar av handlingar du behöver bifoga din ansökan

Om det krävs fler handlingar för ditt ärende hör vi av oss.

Din ansökan eller anmälan

När du har förberett dina handlingar som ska bifogas kan du göra din ansökan/anmälan.

Du loggar in med ditt bank-id och kan därefter ansöka och bifoga nödvändiga handlingar.

Ansök om lov eller gör anmälan via e-tjänst

Du kan också ansöka via blankett. Kontakta medborgarcenter så skickar de en blankett till dig. Skicka in blanketten tillsammans med bilagorna till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Avgifter

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror främst på vad du planerar att göra.

Mer information om avgifter

Vår handläggning

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Vi går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar vi ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Mer om vår handläggning

Du behöver startbesked för att påbörja arbetet

Du behöver alltid ett startbesked, oavsett om du sökt lov eller gjort en anmälan. Du får börja bygga efter att du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret.

Du behöver slutbesked för att få börja använda din åtgärd

Du får inte börja använda din byggnad eller åtgärd förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde i ditt ärende.
Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked eller börjar använda byggnaden utan slutbesked bryter du mot plan- och bygglagen. Det kan bland annat innebära att du måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?