Länk till startsidan

Ovårdad tomt och byggnad

Det är du som fastighetsägare som ansvar för att hålla din fastighet i vårdat skick. Det betyder att tomten och huset inte får vara störande för grannar, kunna orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter samt trädgårdar. Om du tycker att någon har en ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan.

Gör en tillsynsanmälan

Om du tycker att någon har ovårdad tomt eller byggnad eller du tror att någon har påbörjat en olovlig byggnation kan du göra en tillsynsanmälan. Stadsbyggnadskontoret handlägger anmälningarna och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

För att göra en tillsynsanmälan behöver du ange fastighetsbeteckning eller adress samt beskriva vad det är du vill anmäla. Du kan vara anonym när du gör en tillsynsanmälan.

Väljer du att ange dina kontaktuppgifter har du möjlighet att få och bidra med information under handläggningen och du har även möjlighet att överklaga framtida beslut, om du bor tillräckligt nära.

Vill du hellre göra tillsynsanmälan via en pappersblankett kontaktar du medborgarcenter.

Du skickar den ifyllda blanketten till stadsbyggnadskontoret.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Vill du vara anonym lämnar du in den i receptionen på kommunhuset Kristallen, Brotoget 1 i Lund.

Ovårdad tomt

En tomt ska skötas så att risken för olyckor begränsas och så att den inte är störande för trafiken eller omgivningen.

Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdade. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Du som fastighetsägare ansvarar för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar. Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt.
Mer om hur du ser till att häckar och träd inte skymmer sikten.

Byggnadsnämnden kan förelägga dig som ägare att röja upp på tomten. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter.

Träd, buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens regler (1970:994) JB, och är inte föremål för byggnadsnämndens tillsyn.

Förfallen byggnad

Du som äger ett hus eller annan byggnad är skyldig att underhålla det och hålla det i vårdat skick. Detta gäller oavsett om du bor på adressen eller inte.

Byggnaden ska hållas hel och ordnad så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde.

Byggnadsnämnden kan förelägga dig att laga eller reparera huset. Om du inte gör det kan du få vite, en sorts böter.

Om huset är väldigt skadat kan byggnadsnämnden besluta om förbud att använda det eller så kan huset vara så skadat att det måste rivas. Om det behövs kan byggnadsnämnden genomföra åtgärderna på din bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?