Länk till startsidan

Lunds klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med kompetens inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år överlämnar Rådet en rapport med en granskning av kommunens klimatarbete till kommunstyrelsen.

Klimatpolitiska rådets rapportöverlämning 2020
Lena Neij, ordförande i klimatpolitiska rådet, överlämnar rapporten till Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Rådets uppdrag

Rådets uppdrag är att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Det ska också föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. Rådets granskning mynnar ut i en årlig rapport.

Lunds klimatpolitiska råd leds av professor Lena Neij, ordförande, med Roger Hildingsson som vice ordförande. Ytterligare sex ledamöter ingår i Rådet.

Inspirationen till att ha ett kommunalt klimatpolitiskt råd kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och var det första i sitt slag bland svenska kommuner.

Läs mer om Sveriges nationella klimatpolitiska råd

Nya mål i fokus för 2021 års rapport

I rådets första rapport från 2019 visade forskarna att Lunds kommun minskat sina utsläpp kraftigt i områden där vi har egen rådighet, såsom i energisektorn. I 2020 års rapport flaggade rådet för de stora utmaningarna inom transportområdet som i dag står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser. I årets rapport lyfter rådet behovet av att öka takten i det lokala klimatarbetet. För att nå kommunens klimatmål måste utsläppen minska med minst 7 procent per år vilket kommer att kräva att klimatarbetet breddas och utformas i samverkan med andra aktörer. För att nå framtida mål vill rådet se större satsningar på ett kraftfullt strategiskt arbete för en klimatomställning med färdplaner och handlingsplaner för det praktiska genomförandet av klimatarbetet.

I årets rapport fokuserar rådet specifikt på de nya mål kommunen tar fram i miljömålsprogrammet LundaEko. Flera nya målformuleringar välkomnas av rådet, men när det gäller transporter anser de att tydligheten måste öka. Bland annat säger ett av målen att kommunen ska ha ett välutbyggt mobilitetssystem, vilket är otydligt. Målen behöver visa hur omfördelningen till kollektivtrafik, gång och cykel ska se ut, hur transportbehovet ska minska, och hur insatserna minskar utsläppen av växthusgaser.

Rådet lyfter också att pandemin fört med sig både risker och möjligheter, där Lund kan ta efter städer som Paris och Bryssel som i samband med pandemin börjat planera för exempelvis bilfria stadskärnor och mer plats för fotgängare.

Här kan du läsa klimatpolitiska rådets rapport 2021

Mål med klimatpolitiska rådet

  • Rådet ska stödja Lunds kommun i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt klimatarbete.
  • Rådet ska verka för ett fördjupat samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet/SLU i klimatfrågan.
  • Rådet ska verka för en god kommunikation och en inkluderande dialog i sitt arbete.

Kommunens syfte med att instifta rådet är att ta vara på den kunskap som finns på universiteten. Detta görs för att utveckla ett framgångsrikt klimatarbete, som även kan leda till innovationer för klimatet och en ökad livskvalitet i Lund. Kommunen vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor.

Lena Neij, ordförande

Professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.

Roger Hildingsson, vice ordförande

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Fredrik N G Andersson

Docent vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Fredriks forskning innefattar att studera effekterna av en övergång till en koldioxidfri ekonomi.

Susanne Arvidsson

Docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Susannes forskning omfattar bland annat hållbarhetsredovisning, värdering av resurser som härrör från social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, samt redovisningskommunikation ur ett kapitalmarknadsperspektiv.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Johannas forskning fokuserar på strukturer och strategier för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv.

Lars J Nilsson

Professor, miljö- och energisystem vid LTH. Lars forskar främst om åtgärdsstrategier för minskade utsläpp och hur samhället och industrin kan styras mot nollutsläpp.

Cecilia Akselsson

Universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Cecilias forskning handlar om miljöeffekter av klimatförändringar och olika former av skogsbruk på skogsekosystem, samt de målkonflikter som uppstår mellan olika värden i skogen.

Anders Larsson

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. Anders forskar och undervisar inom bland annat hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

För mer information kontakta

Lena Neij, lena.neij@iiiee.lu.se
Roger Hildingsson, roger.hildingsson@svet.lu.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?