Länk till startsidan

Lunds klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med kompetens inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år överlämnar Rådet en rapport med en granskning av kommunens klimatarbete till kommunstyrelsen.

Rådets uppdrag

Rådets uppdrag är att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Det ska också föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. Rådets granskning mynnar ut i en årlig rapport.

Lunds klimatpolitiska råd leds av professor Lena Neij, ordförande, med Roger Hildingsson som vice ordförande. Ytterligare sex ledamöter ingår i Rådet.

Inspirationen till att ha ett kommunalt klimatpolitiskt råd kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och var det första i sitt slag bland svenska kommuner.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg tar emot Klimatpolitiska rådets rapport 2022 från rådets ordförande Lena Neij.

Slutsatser i 2022 års rapport

I rådets första rapport från 2019 visade forskarna att Lunds kommun minskat sina utsläpp kraftigt i områden där vi har egen rådighet, såsom i energisektorn. I 2020 års rapport flaggade rådet för de stora utmaningarna inom transportområdet som i dag står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser. I 2021 års rapport lyfte rådet behovet av att öka takten i det lokala klimatarbetet.
Att takten måste öka är fokus även i 2022 års rapport. Utsläppsminskningarna måste öka från i genomsnitt 5 procent per år under 2010-talet, till 10 procent per år fram till 2030. En stor utmaning är att kommunen redan har arbetat med de lågt hängande frukterna och nu behöver involvera alla som bor och verkar i Lund i klimatarbete. Framtida klimatinsatser måste genomföras i områden där kommunen inte har direkt rådighet och inte på egen hand kan styra över utvecklingen.

Klimatfrågan behöver arbetas med på många olika sätt, och i rapporten lyfts specifikt tre områden fram. Dessa områden är Transporter, Byggande och förvaltning samt Jordbruksmark. Rådet pekar på behovet av ökad kunskap inom nya delområden som kolinlagring och cirkulärt byggande. Ett annat budskap är att se till att samhällsplaneringen används för att konsekvent prioritera klimatneutrala alternativ. Rådet pekar även på behovet att lyft fram byarna i klimatarbetet.

Sammanfattningsvis lyfter rådet att kommunens utsläpp minskar och att många satsningar går i rätt riktning. Men takten måste öka och rådet understryker att framtidens utmaningar är många. Det är viktigt att kommunen nu banar vägen för en transformativ omställning, det vill säga genomgripande förändringar i strukturer, tekniksystem och livsstilar i samhället.

Klimatpolitiska rådets rapport 2022 Pdf, 6 MB.

Mål med klimatpolitiska rådet

  • Rådet ska stödja Lunds kommun i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt klimatarbete.
  • Rådet ska verka för ett fördjupat samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet/SLU i klimatfrågan.
  • Rådet ska verka för en god kommunikation och en inkluderande dialog i sitt arbete.

Kommunens syfte med att instifta rådet är att ta vara på den kunskap som finns på universiteten. Detta görs för att utveckla ett framgångsrikt klimatarbete, som även kan leda till innovationer för klimatet och en ökad livskvalitet i Lund. Kommunen vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor.

Lena Neij, ordförande

Professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.

Roger Hildingsson, vice ordförande

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Fredrik N G Andersson

Docent vid Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Fredriks forskning innefattar att studera effekterna av en övergång till en koldioxidfri ekonomi.

Susanne Arvidsson

Docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Susannes forskning omfattar bland annat hållbarhetsredovisning, värdering av resurser som härrör från social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, samt redovisningskommunikation ur ett kapitalmarknadsperspektiv.

Johanna Alkan Olsson

Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Johannas forskning fokuserar på strukturer och strategier för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv.

Lars J Nilsson

Professor, miljö- och energisystem vid LTH. Lars forskar främst om åtgärdsstrategier för minskade utsläpp och hur samhället och industrin kan styras mot nollutsläpp.

Cecilia Akselsson

Universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. Cecilias forskning handlar om miljöeffekter av klimatförändringar och olika former av skogsbruk på skogsekosystem, samt de målkonflikter som uppstår mellan olika värden i skogen.

Anders Larsson

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. Anders forskar och undervisar inom bland annat hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

För mer information kontakta

Lena Neij, lena.neij@iiiee.lu.se
Roger Hildingsson, roger.hildingsson@svet.lu.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?