Länk till startsidan

Lunds klimatpolitiska råd

Lunds kommun var 2018 först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Rådet består av experter med kompetens inom olika vetenskaper från Lunds universitet och SLU Alnarp. Varje år överlämnar Rådet en rapport med en granskning av kommunens klimatarbete till kommunstyrelsen.

Rådets uppdrag

Rådets uppdrag är att granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Det ska också föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. Rådets granskning mynnar ut i en årlig rapport.

Lunds klimatpolitiska råd leds av John Hultén, ordförande, med Misse Wester som vice ordförande. Ytterligare sex ledamöter ingår i Rådet.

Inspirationen till att ha ett kommunalt klimatpolitiskt råd kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och var det första i sitt slag bland svenska kommuner.

Slutsatser i 2022 års rapport

I rådets första rapport från 2019 visade forskarna att Lunds kommun minskat sina utsläpp kraftigt i områden där vi har egen rådighet, såsom i energisektorn. I 2020 års rapport flaggade rådet för de stora utmaningarna inom transportområdet som i dag står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser. I 2021 års rapport lyfte rådet behovet av att öka takten i det lokala klimatarbetet.
Att takten måste öka är fokus även i 2022 års rapport. Utsläppsminskningarna måste öka från i genomsnitt 5 procent per år under 2010-talet, till 10 procent per år fram till 2030. En stor utmaning är att kommunen redan har arbetat med de lågt hängande frukterna och nu behöver involvera alla som bor och verkar i Lund i klimatarbete. Framtida klimatinsatser måste genomföras i områden där kommunen inte har direkt rådighet och inte på egen hand kan styra över utvecklingen.

Klimatfrågan behöver arbetas med på många olika sätt, och i rapporten lyfts specifikt tre områden fram. Dessa områden är Transporter, Byggande och förvaltning samt Jordbruksmark. Rådet pekar på behovet av ökad kunskap inom nya delområden som kolinlagring och cirkulärt byggande. Ett annat budskap är att se till att samhällsplaneringen används för att konsekvent prioritera klimatneutrala alternativ. Rådet pekar även på behovet att lyft fram byarna i klimatarbetet.

Sammanfattningsvis lyfter rådet att kommunens utsläpp minskar och att många satsningar går i rätt riktning. Men takten måste öka och rådet understryker att framtidens utmaningar är många. Det är viktigt att kommunen nu banar vägen för en transformativ omställning, det vill säga genomgripande förändringar i strukturer, tekniksystem och livsstilar i samhället.

Klimatpolitiska rådets rapport 2022 Pdf, 6 MB.

Tre män står utanför en äldre byggnad. Alla tre tittar in i kameran.
Tre av rådets sex ledamöter, från vänster Hervé Corvellec, Harald Klein och rådets ordförande John Hultén.

Mål med klimatpolitiska rådet

  • Rådet ska stödja Lunds kommun i att utvärdera och utforma ett framgångsrikt och innovativt lokalt klimatarbete.
  • Rådet ska verka för ett fördjupat samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet/SLU i klimatfrågan.
  • Rådet ska verka för en god kommunikation och en inkluderande dialog i sitt arbete.

Kommunens syfte med att instifta rådet är att ta vara på den kunskap som finns på universiteten. Detta görs för att utveckla ett framgångsrikt klimatarbete, som även kan leda till innovationer för klimatet och en ökad livskvalitet i Lund. Kommunen vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland Lundaborna om klimatfrågor.

John Hultén, ordförande

Fil dr i statsvetenskap vid Lunds universitet och föreståndare för K2 – nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Johan bedriver forskning om mobilitet för hållbara städer och regioner.

Misse Wester, vice ordförande

Professor i riskhantering vid LTH. Misse är beteendevetare och hennes forskning kretsar kring hur olika grupper tänker kring olika risker och hur det återspeglas i vårt beteende (eller inte).

Susanne Arvidsson

Docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Susannes forskning omfattar bland annat hållbarhetsredovisning, värdering av resurser som härrör från social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt redovisningskommunikation ur ett kapitalmarknadsperspektiv.

Hervé Corvellec

Professor vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hans forskning handlar om avfall, cirkulär ekonomi, mångfald och organisering för hållbarhet.

Harald Klein

Koordinator vid SLU Tankesmedjan Movium, SLU Alnarp. Harald arbetar med hållbara urbana- och periurbana landskap och leder SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö.

Till Koglin

Fil dr i transportplanering, docent och universitetslektor i transport- och mobilitetsplanering, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds universitet.

För mer information kontakta

John Hultén, ordförande
E-post: john.hulten@k2centrum.se

Misse Wester, vice ordförande
E-post: misse.wester@risk.lth.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?