Länk till startsidan

Lunds effektiviseringspolitiska råd

Lunds kommun har, efter beslut i kommunfullmäktige, valt att inrätta ett effektiviseringspolitiskt råd. Rådet består av personer med olika kompetenser inom området ekonomi och effektivitet. Rådet ska årligen lämna en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Rapportens fokus ska väljas baserat på de aktuella effektiviseringsbehov Lund står inför.

Rådets uppgift

Rådets uppgift är att inspirera, rådgöra och utvärdera hur kommunens samlade politik stämmer överens med de effektiviseringsbehov och finansiella mål som Lunds kommun har. Rådet ska också bidra till ökad kunskap och debatt bland allmänheten om effektiviseringsbehov och de finansiella målen. Rådets ledamöter ska analysera utvecklingen, utvärdera aktuella insatser och ge kommunstyrelsen rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas vidare.

Rådets arbete sker i huvudsak på ideell grund.

Sju ledamöter utsågs under 2020 och rådet började sitt arbete under 2021. Under 2022 har antalet ledamöter minskat till fem i antal och Per Törnvall har under året varit ordförande.

Riktlinjer för Lunds kommuns effektiviseringspolitiska råd Pdf, 267 kB.

Under 2022 har rådet valt att jobba med fastigheter som tema och rådet presenterar två rapporter. Den ena rapporten fokuserar på verksamhetslokaler, det vill säga lokaler för den kommunala verksamheten och den andra på allmännyttan, det vill säga LKF, Lunds kommunala fastighetsbolag. Anledningen till att rådet har valt fastigheter som tema är för att de står för en stor del av kostnaden inom den kommunala verksamheten. Gemensamt är även att de driver investeringar, binder kapital och riskerar att öka skuldsättningen om resultatet är för svagt. Den tuffa ekonomiska utmaningen som kommuner har framför sig förstärker valet av tema. I rapporterna presenteras ett antal slutsatser och rekommendationer.

Effektiviseringspolitiska rådet rapport 2022 – Verksamhetslokaler Pdf, 11 MB.

Effektiviseringspolitiska rådet rapport 2022 – Från allmännytta till nytta för alla Pdf, 750 kB.

Rådets arbete under 2021 sammanfattas i huvudrapporten ”Lund kan bättre” som är en nulägesanalys av effektiviteten i Lunds kommun, med en nyckeltalsanalys och en bedömning av nuläget i Lunds kommun avseende frågor om struktur, kultur och arbetssätt.

Skrivelse till kommunstyrelsen om effektiviseringspolitiska rådets rapport 2021 Pdf, 155 kB.

Effektiviseringspolitiska rådets rapport 2021 Pdf, 3 MB.

Rådet redovisar ytterligare två rapporter: ”Om påfund och annat effektivitetsblockerande” med Mats Alvesson som författare och ”Ett fullständigt lönebesked ger kunskap och effektivitet. Förslag för Lunds kommun” av Lars Jonung. För dessa två rapporter har två respektive tre av rådets ledamöter anmält avvikande uppfattningar, vilket går att läsa om i skrivelsen till kommunstyrelsen.
Om Påfund och annat effektivitetsblockerande av Mats Alvesson Pdf, 200 kB.
Ett fullständigt lönebesked ger kunskap och effektivitet – Förslag för Lunds kommun av Lars Jonung Pdf, 1 MB.

Per Törnvall, Ordförande

Kommundirektör i Sollentuna kommun och kommer närmast från tjänster som vd på Vårljus, Stockholmskommunernas egen barn- och ungdomsverksamhet, och har sedan tidigare erfarenheter som ledare inom både privat och offentlig sektor.

Anna Quist

Chef för Digitala kanaler på Sparbanken Skåne. Anna har tidigare varit Produkt och processchef på Sparbanken Skåne.

Annika Hellberg

Kommundirektör i Vallentuna kommun och tidigare ekonomichef för Vallentuna kommun. Annika har även under många år varit ordförande i Kommunalekonomernas förening.

Lars Jonung

Professor emeritus och verksam vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Lars var bland annat ordförande i Finanspolitiska rådet 2012–13. Han var forskningsrådgivare vid GD Ecfin, Europeiska kommissionen, Bryssel, 2000–2010 och arbetade med europeiska makroekonomiska frågor.

Mats Alvesson

Organisations- och ledningsforskare och professor vid Lunds universitet. Mats nuvarande forskningsprojekt fokuserar på ledarskap, funktionell dumhet i organisationer och erfarenheter av byråkrati och ledningsarbete på universitet.

För mer information kontakta

Per Törnvall, ordförande
E-post: per.tornvall@sollentuna.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?