Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat att inleda ett planarbete för en fastighet på Bytaregatan i centrala Lund som kan göra det möjligt med en påbyggnad inne på gården. Nämnden antog även en plan som gör det möjligt med två nya villor i Torna Hällestad.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Ny detaljplan ska tas fram väster om Bytaregatan

Fastighetsägarna för Carl Holmberg 2 och Carl Holmberg 3 vill ha möjlighet att bygga på en våning på två befintliga tillbyggnader på fastigheternas gårdar. De båda tillbyggnaderna är byggda under 2000-talet och ligger rygg mot rygg i gränsen mellan fastigheterna. Tanken är att byggnadernas platta tak ska ersättas med brantare tak och takkupor.

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda om det är möjligt att bygga till en våning. Under planarbetet kommer förvaltningen bland annat utreda hur husens kulturhistoriska värde påverkas av en eventuell påbyggnad. 

Två nya villor i Torna Hällestad

I Torna Hällestad gör en ny detaljplan det möjligt att stycka av två tomter för att bygga villor. Platsen är vid Lärarvägen och de nya villorna kan komplettera byns bebyggelse. Detaljplanen är en del i ett markbyte - avsikten är att byta marken där det kan byggas villor mot att kommunen i stället får annan naturmark som ska ingå i ett naturreservat.

Byggnadsnämnden beslutade tidigare i år om återremiss på ärendet. Sedan dess har byggnadernas totalhöjd begränsats, som en anpassning till omgivningen och nämnden beslutade nu att anta planen. 

Godkänt bygglov för solceller

Kommunen ställer sig oftast positiv till solceller, och beskedet blev så även för ärendet som var upp för beslut denna gång. Stadsbyggnadskontorets handläggare och kommunens stadsantikvarie föreslog att ansökan skulle avslås med anledningen att svarta solceller på det röda taket som vetter mot gata bedöms försämra upplevelsen av byggnaden och gatan (förvanskning av byggnaden och gatubilden).

Men byggnadsnämnden höll inte med och beslutade i stället att ge ett positivt besked till sökande.

Nämnden besvarade kommunrevisionens granskning

Kommunens revisorer har granskat de senaste årens ordförandebeslut. Det är alltså politiska beslut i en brådskande fråga som fattas av bara en nämndsordförande, utan att hela nämnden är med.

Byggnadsnämnden har fått rekommendationer på förändrat arbetssätt och instämmer i några av dem. Men det finns också delar av granskningsrapporten där nämnden anser att revisorerna har fel i sak. Det handlar till exempel hur man ska redovisa att ett ärende har varit brådskande och hur återrapportering till nämnden om ordförandebeslut ska ske.

Uppdaterad:

Dela sidan: