Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut juni 2023

Framtidens avloppshantering, handlingsplan mot alkohol och narkotika samt en flytt av skolpaviljonger. Dessa ärenden fattade kommunstyrelsen beslut om vid sitt extrainsatta sammanträde den 7 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Fortsatt stöd för avloppsrening i Källby i framtiden

Lunds kommun håller fast vid inriktningen att rusta upp och fortsätta använda reningsverket i Källby. Det har kommunstyrelsen beslutat. Därmed är det inte aktuellt att återuppta arbetet med att ansluta avloppssystemet till Nya Sjölunda i Malmö.

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att inriktningen skulle vara att kommunens avloppsvatten skulle ledas under jord till Nya Sjölunda, där det skulle renas och därefter släppas ut i Öresund. Ett år senare, i mars 2022, vände kommunfullmäktige i frågan och beslutade att i stället uppmana kommunförbundet VA Syd att börja planera för fortsatt avloppsrening i Källby.

Den 3 maj i år behandlade kommunstyrelsen frågan på nytt, efter att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att kommunen skulle återgå till inriktningen att ansluta avloppsnätet till Nya Sjölunda. Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunkontoret i uppdrag att med stöd av extern expertis och i dialog med VA Syd ta fram fördjupande underlag för att bättre kunna jämföra de båda alternativen vad gäller miljö, juridik och ekonomi.

Enligt dessa fördjupande underlag är det osäkert om en fortsatt avloppsreningsverksamhet vid Källby kan få förnyat miljötillstånd. Flera olika faktorer ligger till grund för bedömningen, däribland den miljörättsliga regleringen och framför allt den kommande skärpningen av den, särskilt på EU-nivå. Efter att underlagen presenterats har VA Syd skrivit till Lunds kommun att förbundet inte kan ta ansvar för fortsatt planering och projektering för ett nytt avloppsreningsverk vid Källby, eftersom det vore förenat med betydande risker.

Kommunstyrelsen beslutade dock vid sitt sammanträde att hålla fast vid Källbyalternativet. Kommunstyrelsen beslutade även att frågan inte ska tas upp av kommunfullmäktige.

Nya satsningar ska förebygga droganvändningen i Lund

Nu höjs ambitionsnivån ytterligare i arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar – förkortat ANDTS. I dag beslutade kommunstyrelsen att anta en ny handlingsplan för arbetet med ANDTS. Planen lyfter totalt 26 åtgärder fördelat på tre åtgärdsområden. Som ett par exempel på åtgärder finns nya nätverk, fler insatser som riktar sig till unga vuxna och äldre lundabor och tre nya projekt tillsammans med Länsstyrelsen för att kunna arbeta smartare mot narkotika.

Handlingsplanen mot ANDTS gäller för åren 2023-2025 och konkretiserar Lunds kommuns policy för hållbar utveckling, och målen i kommunens program för social hållbarhet och program för trygghet och säkerhet.

Läs mer om planen här:

Nya satsningar för att förebygga att unga och vuxna lundabor använder droger

Flygelskolan växer tillfälligt med hjälp av paviljonger

Flygelskolan i Östra torn väntas växa med två klasser de kommande fem åren, i väntan på att en ny grundskola byggs i Brunnshög. För att skapa utrymme för de tillkommande skolklasserna ska paviljonger flyttas från Palettskolan till Flygelskolan, som i dag har kapacitet för 150 elever i årskurs F-3. Kommunstyrelsen har nu godkänt barn- och skolnämndens beställning, som innebär ökade lokalkostnader för Flygelskolan på 800 000 kronor om året.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: