Länk till startsidan

Nya satsningar för att förebygga att unga och vuxna lundabor använder droger

Nu höjs ambitionsnivån ytterligare i arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS). Igår beslutade kommunstyrelsen att anta en ny plan för arbetet med ANDTS som lyfter flera nya satsningar på området.

Bild på en gata med människor som passerar i Lunds centrum.

Handlingsplanen för ANDTS gäller 2023-2025 och visar hur kommunen arbetar för en hållbar utveckling inom dessa frågor. Sedan den förra planen beslutades för fyra år sedan har kommunen förstärkt med en samordnare som på heltid arbetar med att stötta genomförandet de insatser som slagits fast i planen.

– Nu stärker vi planen till att inte bara fokusera på barn och unga utan även på de förebyggande behoven genom hela livet. Vi har bland annat utökat med insatser som riktar sig till unga vuxna och äldre lundabor, säger Emma Eriksson Olsson, som är kommunens ANDTS-samordnare.

Planen innehåller en rad nya områden och satsningar. Det finns en ny struktur för arbetet med att minska spel om pengar som är kopplat till den nationella strategin på området. Nytt är även att det skapas ett nätverk för samverkan mellan kommun, polis och privata gymaktörer för att motverka doping. Likaså skapas ett nätverk för samverkan mellan kommunen och idéburen sektor som är tänkt förenkla kontakten med fler lundabor som har ett skadligt bruk eller beroende.

– Vi driver också tre nya projekt inom ramen för vår nya ANDTS-plan. Dessa projekt ska bidra till ett tryggare centrum, en tidig upptäckt av unga med problem kring droger inom skolans värld, samt att nå fler unga vuxna med stöd och hjälp för skadligt bruk eller beroende, säger Emma Eriksson Olsson Projekten drivs av kommunen i samverkan med Länsstyrelsen och polisen och planeras övergå i ordinarie verksamhet vid projekttidens slut.

Fler viktiga målgrupper i planen är föräldrar, barn och unga där det bland annat planeras fler kunskapshöjande insatser och kommunikationsinsatser för att ytterligare stärka kommunens förebyggande arbete.

Uppdaterad:

Dela sidan: