Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut april 2024

Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse för 2023, upphandling av akutboende och strategier för att minska köpta insatser för barn och unga är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 17 april. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Kvalitetsrapport visar att socialtjänsten levererar en hög kvalitet till låga kostnader

Kvalitetsrapporten för 2023 sammanfattar hur arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet handlar om att säkra och utveckla kvaliteten i både vad som levereras och hur det levereras. Förvaltningen gör detta genom att följa upp, fråga och mäta samt genom att arbeta systematiskt inom en mängd områden som är kopplade till olika aspekter av god kvalitet. Det handlar om exempelvis strukturerad introduktion av nya medarbetare och internutbildningar, samverkan externt och internt genom SIP och interna samordningsmöten, lokal medarbetar- och kunskapsutveckling, utveckling av processer och arbetsmetoder för att möta brukarnas behov, uppföljning av utredningar och insatser på gruppnivå, avvikelsehantering och rättssäkerhet i besluten som fattas.

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorg mätt i kronor per invånare i Lund 2022 låg på 17,7 procent lägre än snittet för alla kommuner och 29,3 procent lägre än snittet för större städer. Ambitiösa arbeten pågår med att utveckla och förbättra processerna i verksamhetens kärnuppdrag för att förbättra kvalitet, resultat och ekonomi.

Främst barn- och ungdomsvården i Lund har mycket låga kostnader, ungefär hälften mot rikssnittet. Det hänger samman med att den egna öppenvården är väl utbyggd med kunskapsbaserade metoder och hög kvalitet i utredningsarbetet. Lunds kostnader för försörjningsstöd ligger över kommunsnittet men strax under kostnadssnittet för större städer. Verksamheten har de senaste åren arbetat med att utveckla effektivitet och kvalitet.

Även inom stödet till personer med ett skadligt bruk eller beroende har ett större utvecklingsarbete genomförts. Att ständigt utveckla kvaliteten i verksamheten är en grunduppgift, men nämnden behöver arbeta mycket aktivt med att bromsa kostnadsutvecklingen inom socialtjänsten med tanke på att inflödet av ärenden har ökat mycket de senaste åren. Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Minskning av antalet avvikelser inom socialpsykiatrin under 2023

Patientsäkerhetsberättelsen för socialpsykiatrin under 2023 visar att 110 avvikelser rapporterades under året vilket är nästan 25 procent färre än året innan. En händelse har bedömts vara en vårdskada men ingen anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det har inte funnits någon händelse som inneburit en allvarlig risk för vårdskada.

Målet för patientsäkerhetsarbetet under 2024 är att få en fungerande jourverksamhet som säkrar tillgången till sjuksköterskor vid oväntade händelser, samt att arbeta vidare med att implementera modellen Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation, (S-BAR), som stöd i kommunikationen mellan sjuksköterskor, handledare och andra vårdgivare. Nämnden godkände rapporten.

Beslut om ny upphandling av akutboende

För att kunna ta ansvar för de personer som lever i akut hemlöshet har arbetsmarknads- och socialförvaltningen sedan ett antal år tillbaka upphandlat driften av ett akutboende på Piletorp i Lund. Målgruppen för verksamheten är män och kvinnor i akut hemlöshet med social problematik, skadligt bruk och beroende eller psykisk problematik.

Driften av verksamheten har upphandlats och det nuvarande avtalet med Förenade Care löper ut 1 januari 2026. Avtalet tecknades ursprungligen för tre år med option på sammanlagt två års förlängning. Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av ett akutboende och föreslår att driften ska upphandlas. Nämnden beslutade enligt förslaget.

Strategier för att minska köpta insatser för barn och unga

Under 2023 och inledningen av 2024 har behovet av att köpa vård från externa leverantörer för att ge stöd till barn, unga och deras familjer ökat. Orsaken är att inflödet till socialtjänsten ökat under lång tid. Förvaltningen har analyserat vilka åtgärder som skulle kunna förebygga denna utveckling och som även skulle kunna bidra till hög kvalitet för de barn och unga som har behov av socialtjänstens stöd. Förvaltningen har sedan många år tillbaka haft som strategi att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose behov av stöd och behandling hos barn, unga och deras familjer genom egna insatser i Lund.

Därför föreslår förvaltningen att medel från budget för externt köpt vård omdisponeras till att stärka barn- och ungdomsvården. Syftet med förstärkningen är att införa nya intensiva insatser inom den egna verksamheten, vilket bedöms som ett kostnadseffektivt arbetssätt jämfört med att köpa motsvarande tjänster från privata leverantörer. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: