Länk till startsidan

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut maj 2023

Delårsbokslut för 2023 och risk- och sårbarhetsanalys för 2023-2025 är två av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 17 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Delårsbokslut i april 2023

Lundabornas behov av socialtjänstens stöd har varit fortsatt högt. Antalet aktualiseringar under slutet av 2022 och det första kvartalet 2023 har varit högre än någonsin. Detta skapar en hög arbetsbelastning inom myndighetsdelarna med fokus på barn och unga men inflödet påverkar även tillgängligheten till den öppenvård som erbjuds. Vuxna lundabors behov av socialtjänstens stöd ligger kvar på samma höga nivå som 2022. Förvaltningen har börjat undersöka om det går avlasta myndighetsutövningen genom att erbjuda fler servicetjänster till medborgarna, i ett projekt som handlar om att införa första linjens socialtjänst. Första linjen innebär att socialtjänsten arbetar förebyggande med tidiga insatser och ett lättillgängligt stöd. Detta blir möjligt 2025, när den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft.

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 5 procent de första fyra månaderna jämfört med samma period 2022. Minskningen beror på de satsningar som genomförts inom arbetsmarknadsområdet samt att arbetsmarknaden är relativt stark. Samverkan med arbetsförmedlingen har stärkts och det pågår ett arbete med att erbjuda fler insatser till arbetslösa i Lund. Samverkan har startats med utbildningsförvaltningen för att erbjuda fler arbetsmarknadsinriktade utbildningar. Barnfamiljer är fortsatt prioriterade i arbetet med att ge stöd till självförsörjning.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beräknar som tidigare ett underskott på -20 mnkr. Underskottet beror på att budgeten för försörjningsstöd inte är tillräcklig, -14 mnkr, ett extremt högt stödbehov hos lundaborna som lett till fler externa placeringar och öppna insatser -9 mnkr. Arbetsmarknadssatsningens effekter på försörjningsstödet genomförs enligt plan och ekonomin är i balans. Nämnden beslutade att anta delårsrapporten.

Risk- och sårbarhetsanalys för 2023-2025

Förvaltningen har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys för att stärka sin beredskap för kriser samt sin civila beredskap. Kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser styrs av Lagen (2006:544) om extraordinära händelser. I Lunds kommun bygger den kommunövergripande RSA:n på nämndernas risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetsmarknads- och socialnämnden har tagit fram sin risk- och sårbarhetsanalys under våren 2023 och den beslutades vid dagens möte. Samtliga verksamhetsområden har analyserats, och analysen visar att nämnden har mycket samhällsviktig verksamhet, samt flera kritiska beroenden.

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen blir en av de viktigaste åtgärderna att se över och uppdatera kontinuitetsplanerna som finns framtagna för alla de samhällsviktiga delarna av verksamheten. När detta görs ska medarbetarna i förvaltningens alla delar involveras i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om hur vi ska arbeta vid en kris och vilken roll den enskilde medarbetaren får i detta arbete. Förvaltningen ska även säkerställa att alla boenden har uppdaterade evakueringsplaner samt säkra tillgången till de viktigaste kritiska beroendena; exempelvis telefoni, fordon, livsmedel och larm.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Vill du ta del av fler beslut från nämndsmöten?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten i Lunds kommun, så att du på ett enkelt sätt kan ta del av vad som beslutas.

Du hittar alla våra referat på vår webbplats
Alla aktuella beslut

Det är också möjligt att prenumerera på dessa, så att du får en notis i din mejlkorg varje gång nya beslut har publicerats.

Prenumererar på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: