Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut april 2023

Årsredovisning för 2022, Framtidsplan för Stångby och Vallkärra samt övertagande av ansvaret för hårt trafikerade vägar genom Södra Sandby. Det är några av frågorna som kommunstyrelsen fattade beslut om den 12 april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben:

Här hittar du alla handlingar

Årsredovisning för 2022: goda resultat trots en orolig tid

Tiden är inne att sammanfatta 2022 års verksamheter inom Lunds kommun och dess bolag. I årsredovisningen, som kommunstyrelsen nu har godkänt, konstateras att fjolåret var turbulent på många vis med coronapandemi, krig i Europa och en skakig global ekonomiutveckling. Trots utvecklingen har Lunds kommunkoncern enligt årsredovisningen visat på en stark utvecklingsförmåga, och ett framåtriktat utvecklingsarbete har bedrivits. Sammantaget syns ett positivt resultat i förhållande till kommunfullmäktiges vilja och målsättningar. Av nio kommunfullmäktigemål bedöms fem vara i hög grad uppfyllda och fyra mål delvis uppfyllda. Av kommunens finansiella mål är bedömningen att de två målen är uppfyllda.

Några utdrag ur årsredovisningen:

  • Lunds kommun redovisade 2022 ett resultat på 367 miljoner kronor, vilket är 246 miljoner kronor över budget.
  • Lunds kommunkoncern, där även de kommunala bolagen ingår, gjorde ett resultat på 610 miljoner kronor, vilket är 246 miljoner kronor mindre än 2021.
  • Personalredovisningen visar att sjukfrånvaron landade på 7,6 procent, vilket är en marginell ökning från 2021.
  • Kommunens personalomsättning ökade under året till nivåer som liknar åren innan pandemin. Det kan troligtvis kopplas till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Årsredovisningen går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Övertag av statliga vägar kan ge säkrare trafik i Södra Sandby

Lunds kommun bör förhandla med Trafikverket om att ta över ansvaret för genomfartsvägar i Södra Sandby. Det anser kommunstyrelsen som därmed ställer sig bakom ett sådant förslag från tekniska nämnden. Bakgrunden är den tunga genomfartstrafik som passerar genom orten och orsakar en otrygg trafikmiljö för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Tekniska nämnden, och nu alltså även kommunstyrelsen, menar att Trafikverket prioriterar framkomlighet för motorfordonstrafik före åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i Södra Sandby. Men om kommunen tar över väghållaransvaret förbättras möjligheterna att påverka genomfartstrafiken och utveckla centrummiljön på orten. En eventuell framtida förbifart öster om Södra Sandby skulle också stämma överens med det planprogram som håller på att tas fram.

Ett övertagande av ansvaret för det statliga vägnätet i Södra Sandby beräknas inledningsvis leda till merkostnader om 1,3 miljoner kronor om året. Utvecklingen av centrummiljön och anläggandet av en förbifart beräknas i nuläget kosta kommunen 130–165 miljoner kronor i investeringsutgift, beroende på vilka investeringar som genomförs. Utöver det väntas driftkostnader om 8–10 miljoner kronor per år.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Framtidsplan klar för Stångby och Vallkärra

Fokus Stångby och Vallkärra – det femte och sista av kommunens ortsutvecklingsprojekt – har gått i mål. Förslag och synpunkter från cirka 400 personer som bor och verkar i området har samlats in och sammanfattats i ”Framtidsplan Stångby och Vallkärra”, en rapport som nu har godkänts av kommunstyrelsen. Förbättrad trafiksäkerhet, fler gång- och cykelbanor, en egen högstadieskola och en försiktig utbyggnadstakt med respekt för bykänslan är några av Stångby- och Vallkärrabornas viktigaste prioriteringar för framtiden.

Fem områden har kommit fram som särskilt viktiga i dialogerna: Kollektivtrafik och infrastruktur, utbyggnad och bostäder, samhällsservice och välfärd, mötesplatser och service samt natur, hållbarhet, miljö och klimat.

Kommunstyrelsen uppmanar nu i sitt beslut berörda nämnder och kommunala bolag att förverkliga de förslag till åtgärder som står i planen.

Läs mer om beslutet på lund.se:

Framtidsplan klar för Stångby och Vallkärra

Uppdaterad:

Dela sidan: