Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut juni 2023

Begränsningar för Lunds gatumusikanter, uppdraget för en kommande stadshistoriker och ekonomiskt tillskott för att möta stigande matpriser. Det är några av ärendena kommunstyrelsen beslutade om den 21 juni.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Stadshistoriker ska bära Lunds byggda kulturarv

Från och med den 1 januari 2024 ska lundabor och fastighetsägare kunna vända sig till en stadshistoriker med frågor om stadens och Lundabygdens kulturmiljöer och byggda kulturarv. Tjänsten ska knytas till Kulturhistoriska föreningen i södra Sverige, eller Kulturen, har kommunstyrelsen beslutat.

Stadshistorikerns uppdrag kommer att vara nära kopplat till Kulturen och dess samlingar och arkiv, men också till andra aktörer som hanterar kommunens byggda historia. Här är några uppgifter som ska ingå i tjänsten:

  • Kommunicera kring Lunds historia med utgångspunkt i Kulturens samlingar
  • Bidra till bevarandet av Lunds historia genom Kulturens arbete med verksamhetens arkiv och samlingar
  • Bedriva stadshistorisk forskning i samarbete med Lunds universitet och andra institutioner
  • Vara en rådgivande och samverkande part med Lunds kommuns förvaltningar och nämnder i frågor kring stadens kulturmiljö, kulturarv och kulturhistoria
  • Vara en rådgivande och samverkande part med lundabor, näringsliv, fastighetsägare och andra aktörer i frågor kring stadens kulturmiljö, kulturarv och kulturhistoria
  • Vara en samlad kontaktväg till Kulturen i ovanstående frågor.

I samband med beslutet om uppdraget beviljade kommunstyrelsen ett extra anslag på 800 000 kronor om året, vilket en stadshistoriker på heltid väntas kosta. Beslut fattades även om att utvärdera uppdragsbeskrivningen och effekten av satsningen under 2026.

Läs mer om beslutet här:

Stadshistoriker ska bära Lunds byggda kulturarv

Högst en timmes gatumusik föreslås på vissa gator

Gatumusikanter som spelar på Lilla Fiskaregatan, Klostergatan och Knut den stores torg ska få spela högst en timme per dag och utan ljudförstärkning. Å andra sidan ska det inte finnas någon gräns för hur många som får spela tillsammans. Det är innebörden av förslaget till reviderade lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter som kommunstyrelsen nu har ställt sig bakom.

Föreskrifterna kompletterar miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I Lunds kommun reglerar de bland annat inrättande av andra slags toaletter än vattentoalett, tomgångskörning, djurhållning, skydd för ytvattentäkter och spridning av gödsel. Förslaget har tagits fram av miljönämnden, som skickade avsnittet om begränsningar för utövande av gatumusik på remiss till kultur- och fritidsnämnden. I remissvaret föreslogs att den föreslagna begränsningen av antalet personer som spelar gatumusik ska strykas och ersättas av en gräns för hur länge de ska få spela på ett och samma ställe. Detta skrevs in i förslaget som nu alltså fått grönt ljus av kommunstyrelsen.

Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige. Om förslaget godkänns även där börjar de nya föreskrifterna att gälla den 1 september.

Ekonomiskt tillskott ska möta ökande matpriser

När kommunens budget för i år beslutades av kommunfullmäktige i december 2022 avsattes en särskild budgetpost på 8 miljoner kronor med anledning av de ökande livsmedelspriserna. Eftersom servicenämnden efter överenskommelse höjt måltidspriserna mer än vad budgetens riktvärde medgav har kommunstyrelsen beslutat att fördela summan mellan de verksamheter som köper in måltiderna. 5,4 miljoner kronor går till barn- och skolnämnden, vilket innebär 1,86 kronor extra per portion. 1,8 miljoner kronor går till utbildningsnämnden (1,86 kronor extra per portion) och 800 000 kronor till vård- och omsorgsnämnden 1,42 kronor extra per portion).

Miljonsatsning på fysisk aktivitet för äldre och funktionshindrade

I kommunens verksamhetsplan för år 2023-2025 har 2 miljoner kronor årligen satts av för satsningar som främjar hälsan hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Nu har kommunstyrelsen beslutat att årets summa ska användas till aktiviteter och insatser som främjar fysisk aktivitet för målgruppen. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med vård- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden bestämma vilka aktiviteter och insatser pengarna ska användas till.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: