Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut januari 2023

Budget och verksamhetsplan för 2023, årets plan för intern kontroll och samarbetsavtal om arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser med serviceförvaltningen är tre av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 25 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Verksamhetsplan och budget för 2023

Vid arbetsmarknads- och socialnämndens möte i januari fattades beslut kring årets verksamhetsplan och budget.

Enligt beslutet är arbetsmarknads- och socialförvaltningens budget 712 Mkr, vilket är en ökning jämfört med 2022. Budgetramen har ökat för att kompensera för ökade priser och löner, ökat antal invånare i kommunen, satsningen på arbetsmarknadsinsatser, driften av ett nytt HVB-hem. Under 2023 tas det årliga effektiviseringskravet bort, vilket också ökar förvaltningens budget. Nämnden har även beslutat om att öka budgeten permanent för att finansiera uppdraget kring arbetsmarknadsinsatser.

För att kunna nå nämndens mål kommer en mängd aktiviteter att genomföras under året, utöver kärnverksamheten. Arbetet med att utveckla arbetsmarknadsarbetet kommer att fortsätta under året genom att vi implementerar nya insatser och fortsätter samverka med Arbetsförmedlingen. Vi fortsätter att ge stöd till personer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet samt ett arbetsmarknadsprojekt. Överförmyndaren kommer att bli en del av förvaltningen under 2023. Samarbetet med kommunens bostadsorganisation fortsätter för att säkra de boenden som förvaltningens målgrupper har behov av.

Årets plan för intern kontroll

Nämnden antog handlingsplanen för intern kontroll som ska säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt samt att de mål som satts för verksamheten uppfylls. Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda och ska ge en rimlig grad av säkerhet att målen och uppdragen med och för verksamheten uppfylls.

God intern styrning och kontroll ska se till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, att tillämplig lagstiftning, regler, riktlinjer och anvisningar följs, att tillförlitlig rapportering och information om verksamheten genomförs.

Några av årets aktiviteter är kommungemensamma och handlar om att undersöka så att hanteringen av externa intäkter sker på rätt sätt, att avtalshantering sker och att kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem är dokumenterade. Övriga aktiviteter är specifika för arbetsmarknads- och socialnämnden och handlar om att säkra att avgifter tas ut i enlighet med politiska beslut inom socialtjänstens område, att personuppgiftsincidenter rapporteras enligt dataskyddsförordningen och att aktiviteter för att förebygga hot och våld är genomförda och att rutiner är väl kända i förvaltningen.

Samarbetsavtal med serviceförvaltningen kring arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ansvaret att samordna arbetet med kommunens arbetsmarknadsfrågor och även ett uppdrag att ordna arbetsmarknadsinsatser till personer som har försörjningsstöd. För att klara uppdragen samarbetar förvaltningen med övriga förvaltningar i kommunen eftersom kommunen är en stor arbetsgivare och har ett stort kompetensförsörjningsbehov.

För att underlätta samarbetet kring att erbjuda arbetsmarknadsanställningar, praktikplatser och feriepraktikplatser har en överenskommelse tagits fram mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen tillhandahåller praktikplatser med handledare som ger praktikanten det stöd som krävs för att praktiken ska bli så utvecklande som möjligt. Avtalet innebär att serviceförvaltningen under 2023 erbjuder 40 arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser och 40 feriepraktikplatser. Nämnden beslutade att anta avtalet som tas upp för beslut i servicenämnden i februari.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: