Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden – aktuella beslut i januari 2023

Årets första tekniska nämnd i den nya mandatperioden beslutade bland annat om två Lundaförslag och en verksamhetsplan med internbudget för 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslaget - Hastighetshinder Domaregatan, Dalby

Nämnden beslutar om hastighetsdämpande åtgärder på Domaregatan i Dalby enligt ett Lundaförslag. Några åtgärder har redan gjorts, till exempel har gatan fått trottoarer och smalnats av i höjd med en passage för fotgängare och cyklister där Domaregatan övergår till Västra Fäladsvägen. Trafiksäkerheten bedöms som god med bra sikt, hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Gatans bredd och geometri kan bidra till att cirka 15 % av fordonen kör fortare än 35 km/h på Domaregatan och 40 km/h på Västra Fäladsvägen. Beslutet innebär att båda gatorna smalnas av med hjälp av vägmarkering och pollare på lämpliga platser för att sänka hastigheten.

Lundaförslaget - En grandios hundrastgård

Det är stor efterfrågan på hundrastgårdar och tekniska nämnden arbetar för att erbjuda fler i samband med till exempel anläggning av nya parker. Lundaförslaget om en hundrastgård i Sunnaparken avslås med hänvisning till att Sunnaparken är en kulturhistoriskt värdefull miljö som skulle påverkas negativt av en hundrastgård. Sunnaparken hör till Villa Sunna och är en av de få bevarade villaträdgårdarna från slutet av 1800-talet som är tillgänglig för allmänheten. Parken är upptagen i Lunds bevaringsprogram som ”Gårdsrum eller plantering av kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värde”. I parken gäller koppeltvång 1 mars till 15 oktober.

Verksamhetsplan med internbudget 2023

Nämnden antog verksamhetsplan med internbudget för 2023 baserat på den kommungemensamma ekonomiska verksamhetsplanen för 2023–2025 med budget för 2023 (EVP) som kommunfullmäktige beslutade om 12–13 december 2022. Fullmäktige beslutade även om fyra kommungemensamma mål som ska genomsyra alla nämnders och förvaltningars arbete:

  1. En tillitsbaserad styrning och ledning.
  2. Sveriges tryggaste kommun.
  3. Fler lundabor i arbete.
  4. Klimatneutralitet 2030.

Utifrån kommunfullmäktiges mål har nämnderna möjlighet att ta fram egna utvecklingsmål. Tekniska nämnden antog tre utvecklingsmål för 2023:

  • Klimatneutralt byggande – identifiera nuläget och ta fram en färdplan.
  • Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo, leva och verka i.
  • Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats

Nämnden fick dessutom tre särskilda uppdrag inom ramen för fullmäktiges ekonomiska verksamhetsplan för 2023–2025, varav två tillsammans med andra nämnder/bolag:

  • Pop-up och evenemang: Lunds kommun ska vara mer kreativ kring tillfälliga evenemang och olika slags ”pop up”-verksamheter. Stadens ”döda ytor” ska till exempel kunna fyllas med tillfälligt liv i form av uteserveringar eller bli plats för kulturevenemang. Uppdraget delas mellan tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kultur-och fritidsnämnden.
  • Program för laddinfrastruktur i hela kommunen: Tillgången till laddinfrastruktur, såväl i den offentliga miljön som vid bostaden, behöver säkras i hela kommunen. Därför behöver ett övergripande arbete ske inom hela kommunkoncernen så att såväl utbyggnadstakt, energiförbrukning som tillgängligheten till infrastrukturen säkras. Uppdraget dels mellan tekniska nämnden, LKP AB och LKF AB.
  • Tillköp av buss 162 (Genarp/Lund): Möjligheten att resa kollektivt mellan Genarp och Lund är i dagsläget för dåliga. Tekniska nämnden får i uppdrag att, genom tillköp med extra finansiering, öka turtätheten på buss 162 från och med halvårsskiftet 2024.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: