Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i november 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om ett planprogram för Södra Sandby och en detaljplan för Hunnerup i södra Lund. Nämnden fick även information om revideringen av Lunds översiktsplan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Klartecken för mer bykärna i Södra Sandby

Det planprogram som byggnadsnämnden beslutade om handlar om de centrala delarna av Södra Sandby. Huvudidén är att utveckla orten med ett mer levande centrum med mötesplatser, bostäder, handel och service. En bärande tanke är att gatumiljön inte ska domineras av biltrafiken. Det är möjligt efter att Lunds kommun tidigare i år bestämt sig för att ta över ansvaret för genomfartsvägarna från Trafikverket. Biltrafiken kan finnas kvar, men på byns villkor. Den största busshållplatsen är tänkt vid Centrumhuset.

Centralt i Södra Sandby kan det bli plats för ungefär 300 nya bostäder, de flesta i lägenheter och radhus. Den service som idag finns utspridd får möjligheten att samlas runt två nya torg, ett mindre vid Centrumhuset och ett större vid korsningen Skogsvägen-Revingevägen.

Södra Lund utvecklas med bostäder och nya arbetsplatser

I södra Lund kan det bli plats för 450 nya bostäder, nya kontor och även för till exempel vård och butiker. Det är kvarteret Hunnerup på S:t Lars, söder om Höje å som nu planeras. Idag är det främst företag i området men tanken är att det ska kompletteras med fler bostäder och bli en mer blandad stadsdel.

Området föreslås få tre nya bostadskvarter i väster, i form av radhus och lägenheter. I den sydöstra delen av planområdet ligger Hunnerups gård som kan få ytterligare bostäder. Även i mitten av området, blandat med de befintliga byggnaderna, planeras för nya hus. Våningshöjden kan variera i området, som högst föreslås 5 våningar.

Planområdet är unikt på många sätt och har både höga kultur- och naturmiljövärden. I planförslaget skyddas dessa värden bland annat genom att nya hus placeras så att man fortfarande kan se den äldre bebyggelse- och grönstrukturen, en del hus får rivningsförbud, en trädridå ska återskapas och många träd får ett extra skydd.

Samråd planeras till december-februari, då finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Förlag på reviderad översiktsplan tar form

Byggnadsnämnden fick på mötet information om samrådsförslaget till reviderad översiktsplan och hade möjlighet att ställa frågor. Bland annat fick nämnden en förhandstitt på hur förlaget kommer att presenteras digitalt och presentationen gjorde även några geografiska nedslag och fördjupade sig i exempelvis klimat och trafik.

Under första halvåret 2024 är det dags för samråd, då kommer förslaget att presenteras för alla och det finns möjlighet att lämna synpunkter på det. Innan dess ska både byggnadsnämnden och kommunstyrelsen ta ställning till förslaget.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: