Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut februari 2023

Den 15 februari höll servicenämnden sitt andra sammanträde för året, där man bland annat fastställde årsanalysen för 2022.

Nämnden fick även information från förvaltningen om bland annat status för olika byggprojekt, arbetet med digitalisering och samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring arbetsmarknadsanställningar, praktikplatser och feriepraktikplatser.

Årsanalys 2022 servicenämnden

I enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal redovisning har servicenämnden gjort en årsanalys för 2022 utifrån verksamhet och ekonomi.

Nämnden har de senaste åren arbetat systematiskt utifrån utvecklingsmålen ”Skapa hållbara värden för kommunen” och ”Effektivare förvaltning”. Förvaltningen har i sin tur kopplat dessa till fyra långsiktiga verksamhetsmål, som gäller till och med 2025. Sett till årets insatser och kontinuerliga utvecklingsarbete görs bedömningen att nämnden har goda möjligheter att nå dessa mål till 2025.

Ekonomiskt sett redovisar nämnden ett överskott på 2,6 miljoner kronor, jämfört med budget, vilket motsvarar 0,2 procent av den totala omsättningen på drygt 1,5 miljard.

Antalet anställda ökade från 621 till 631 samtidigt som den totala sjukfrånvaron ökade något från 5,5 procent till 5,9 procent.

Nämnden beslutade att godkänna och anta serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen.


Kommunrevisionen: Granskning av kontinuitetsplanering och uthållighet

Kommunrevisionen har genomfört en granskning avseende nämndernas krisberedskap, kontinuitetsplanering och uthållighet.

Servicenämnden ser kommunrevisionens granskning som ett viktigt bidrag för att säkerställa krisberedskapen i Lunds kommun och instämmer i granskningsrapportens rekommendationer.

Arbetet med LEH-processen (lagen om extraordinära händelser) pågår redan och det finns en tydlig struktur och plan för arbetet. Servicenämnden förvaltar även majoriteten av kommunens fastigheter och lokaler, där samhällsviktig verksamhet bedrivs, samt utför efter beställning servicetjänster som som tillagning av mat och lokalvård. Servicenämnden ser att beredskapen för extraordinära händelser hade kunnat stärkas genom ett tydligare reglemente där servicenämnden har det fulla samordningsuppdraget för servicetjänster i kommunen.

Nämnden beslutade att, som sitt yttrande granskningsrapporten, översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-01.


Ambitionsöverenskommelse och årsöverenskommelse med Arbetsmarknads- och socialnämnden för 2023

Serviceförvaltningen har tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetat fram en överenskommelse för år 2023 gällande förvaltningarnas samarbete kring arbetsmarknadsanställningar, praktikplatser och feriepraktikplatser. Överenskommelsen har tidigare godkänts av arbetsmarknads- och socialnämnden och syftar till att underlätta samarbetet mellan förvaltningarna.

Serviceförvaltningen tillhandahåller praktikplatser med handledare som ger praktikanten det stöd som krävs för att praktiken ska bli så utvecklande som möjligt. Avtalet innebär att serviceförvaltningen under 2023 erbjuder 40 arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser och 40 feriepraktikplatser.

Nämnden beslutade att ge servicedirektören i uppdrag att teckna överenskommelsen med arbetsmarknads- och socialnämnden enligt presenterat förslag.


Upphandling av ombyggnation av Polhemskolan – byggnad 2 och 9

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att beställa en ombyggnation av Polhemskolans byggnader 2 och 9, och att ge servicenämnden i uppdrag att genomföra detta. Enligt formalia ska nämnden ge förvaltningen i uppdrag att annonsera upphandling av byggentreprenaden.

Nämnden beslutade att annonsera förfrågningsunderlag avseende”Ombyggnation av Polhemskolan – byggnad 2 och 9” i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-03


Ramavtal för anläggningstjänster och stensättning

Serviceförvaltningen, affärsområde Markentreprenad, har ett behov av att säkra tillgången till anläggningsarbetare och stensättare för mindre och medelstora projekt, för löpande arbeten och för insatser med kort varsel eller av akut karaktär. Servicenämnden föreslås därför att fatta beslut om ramavtal för anläggnings- och stensättningsarbetare

Nämnden beslutade att ge serviceförvaltningen i uppdrag att annonsera upphandling avseende anläggningstjänster och stensättning i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-01.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: