Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i maj 2023

Delårsrapport per april, översyn av bidrag till föreningar, handlingsplan för konstgräs och granulat samt revidering av avtal avseende Stadshallen, såväl som yttrande över revidering av miljö- och hälsoskyddsföreskrifter i kommunen och ett Lundaförslag var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 25 maj 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser, övrigt underlag och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport per april 2023

​​Syftet med delårsrapporten är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under perioden januari-april 2023 om betydelsefulla händelser, måluppfyllelse, ekonomisk ställning och väsentliga personalförhållanden.

Efter två års pandemi direkt följt av kriget i Ukraina och ekonomiska utmaningar har kultur- och fritidsnämnden under rapportperioden bland annat tagit fram förslag till nya program för samtliga verksamhetsområden – biblioteks-, kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet – för 2024–2030.

​En nyinvigning av ungdomsmötesplatsen Bostället på Gunnesbo och av Stångby bibliotek – båda med uppfräschade lokaler – har också ägt rum under perioden. Nämndens idrottsverksamhet har påbörjat ett arbete med utökad dialog med idrottslivet utifrån bland annat anläggningstillgången och nämndens kulturverksamhet blickar fram både mot att arrangera en cirkusfestival tillsammans med Malmö och en ansökningsprocess för att bli utsedd till UNESCO City of Literature.

Kultur- och fritidsnämnden beräknar som tidigare ett underskott på minus 6 mkr. Nämnden beslutade att anta delårsrapporten per april 2023.​

Översyn av bidrag till föreningslivet

​​Kultur- och fritidsnämnden beslutade att en genomlysning av kultur- och fritidsnämndens nuvarande stödformer ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att möjliggöra ett rikt förening- och idrottsliv i hela kommunen med kommunen som möjliggörare för detta. Behovet av stöd till förening- och idrottslivet är stort, men för att kunna prioritera och välja inriktning på ett eventuellt förändrat stöd behöver långsiktiga målsättningar för Lunds förening- och idrottsliv först fastställas genom beslut om idrottsprogrammet för Lunds kommun. ​

Handlingsplan för konstgräs och granulat

​​Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för 14 konstgräsplaner. Dessa gör det möjligt att utöva idrott även under de månader som kommunens naturgräsplaner inte går att använda. Det är värdefullt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv då det främjar folkhälsa och rörelse hos bland annat barn och unga.

Det finns dock en baksida med konstgräsplaner, de sprider plastpartiklar till miljön. De främsta vägarna för spridning av plastpartiklar är att granulat lämnar planerna via spelare samt vid drift och skötsel, exempelvis snöröjning. När granulatet lämnar planerna riskerar det att spridas ut i omgivande natur.

Med handlingsplanen vill kultur- och fritidsnämnden fortsatt arbeta för att minska konstgräsanläggningarnas negativa miljö- och klimatpåverkan. Målsättningen är att kraftigt minska spridningen av plastpartiklar från konstgräsplanerna. Plastpartiklar innefattar både nano- och makroplast och källan utgörs av både granulat och slitage från bland annat ”plaststrån”.

Förändring av avtal avseende Stadshallen

​​Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019 att ingå nyttjanderättsavtal med Altitude Meetings AB avseende hyra av lokaler i Stadshallen för den period då Altitude Meetings AB driver Stadshallen. Avtalet tecknades under tiden Stadshallen var under ombyggnad och många förutsättningar var då inte helt klara, angående hur huset skulle komma att se ut och hur det skulle komma att fungera. I nyttjanderättsavtalet står också att belopp och exakt innehåll omförhandlas varje år, och att ändringar av avtalet ska ske senast sex månader innan varje kalenderårs start.

Den föreslagna ändringen ska förenkla relationen mellan operatören och kommunens nämnder och förvaltningar som avser nyttja Stadshallen, minska kultur- och fritidsnämndens ekonomiska risk, avsäga förvaltningens uppdrag som mellanhand i bokningar som inte handlar om kulturverksamhet och att bättre kunna nyttja Stadshallen som en del i den större kulturella infrastrukturen och därmed leva upp till den av nämnden beslutade kulturpolitiska ambitionen för Stadshallen.

Orkestrar bör få spela på Lunds gator

​​Kommuner kan införa lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. I Lunds kommun är det miljönämnden som ansvarar för detta och de har tagit fram förslag på reviderade lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter och föreslår kommunfullmäktige att anta dessa.

​Bland de föreslagna förändringarna finns bestämmelser angående utövande av gatumusik på vissa platser. Kommunstyrelsen har bett kultur- och fritidsnämnden att yttra sig i ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nu att begränsningen av antal personer som tillåts utöva gatumusik på de föreslagna platserna tas bort och att i stället en begränsning av hur länge musik får framföras införs. Dessutom framhåller nämnden i sitt yttrande att en levande stad bör uppmuntra gatumusik, och att ett sätt att visa uppskattning gentemot de som förgyller gaturummet med kultur är att skapa platser som är särskilt lämpade för sådant snarare än att begränsa och förbjuda.​

Uppdaterad:

Dela sidan: