Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut februari 2023

Verksamhetsplan och internbudget för 2023, bidrag till enskilda huvudmän och ersättningar till andra kommuner samt en utredning gällande inrättande av fler fritidsverksamheter likt den på Sankt Hansgården i Lund. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 1 februari.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Verksamhetsplan och internbudget 2023

Barn- och skolnämnden ska årligen fastställa en verksamhetsplan med internbudget för sina verksamheter. Dokumentet beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025.

I verksamhetsplanen redogörs för barn- och skolnämndens fem utvecklingsmål samt för nämndens förutsättningar, nämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål och de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige gett nämnden.

Av internbudgeten framgår att barn- och skolnämndens budgetram för 2023 har fastställts till 2 882 miljoner kronor. Budgetförändringen jämfört med den internbudget som barn- och skolnämnden beslutade om för 2022 motsvarar cirka 161,4 miljoner kronor (5,9 procent).

Barn- och skolnämnden beslutade att fastställa verksamhetsplanen med internbudget enligt det utskickade förslaget med två justeringar. Enligt nämndens beslut ska bland annat lärartätheten i verksamheten fortsatt följas kopplat till nämndens utvecklingsmål om stärkta kunskapsresultat i grundskolan.

Interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda huvudmän år 2023

Barn- och skolnämnden har verksamhetsansvaret för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola och fullgör kommunens skyldigheter enligt skollagen. Nämnden ska därför fastställa interkommunala ersättningar och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer.

Förslaget utgår ifrån den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramen, barn- och skolnämndens verksamhetsplan med internbudget och gällande resursfördelningsmodell. Beräkningarna görs enligt likabehandlingsprincipen, det vill säga efter samma grund som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egna motsvarande verksamheter.

Andra kommunala huvudmän erhåller interkommunal ersättning i form av ett genomsnittligt grundbelopp i de fall inte annat framgår av gällande samverkansavtal. Enskilda huvudmän kommer erhålla separata beslut avseende grundbelopp och strukturresurs. Priser för elever i särskola/anpassad grundskola inom ramen för samverkansavtal med grannkommuner fastställs årligen i barn- och skolnämnden.

Barn- och skolnämnden beslutade fastställa bidrag till enskilda huvudmän samt interkommunala ersättningar enligt utskickade förslag.

Utredning gällande fler fritidsverksamheter likt den på Sankt Hansgården i Lund

Barn- och skolnämnden har genom ett beslut i kommunfullmäktige uppdragits att inrätta fler fritidsverksamheter likt den som bedrivs på Sankt Hansgården samt att säkerställa att kvaliteten på den befintliga verksamheten upprätthålls.

Ett utredningsarbete kring frågan har genomförts för att undersöka vad som utmärker Sankt Hansgården samt förutsättningar och behov kring att inrätta nya verksamheter likt Sankt Hansgården. Förvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till inriktning för den fortsatta utredningen.

Barn- och skolnämnden beslutade, enligt det utsända förslaget, att utreda tre möjliga lokaliseringar för nya fritidshemsverksamheter enligt den inriktning som beskrivits av förvaltningen.

Uppdaterad:

Dela sidan: