Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut september 2023

Ett lundaförslag leder till nytt övergångsställe i Råbylund medan förslaget om en glänta i Runparken på Linero avslås av ekonomiska skäl. Nya resevillkor antogs för resor med färdtjänsten och nämnden delårsrapport skickas vidare till kommunstyrelsen.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag om bättre trafikmiljö för fotgängare och cyklister i Råbylund

Råbylund är en relativt ny stadsdel i Lund som har byggts i etapper under de senaste åren. Stora delar av stadsdelen är färdigställd med några undantag. Tekniska förvaltningen anser att trafikmiljön är god och att den kommer bli ännu bättre när hela området är färdigt. Förvaltningen har analyserat alla förslag på åtgärder som ingår i Lundaförslaget ”Skapa bättre och säkrare miljö för gående och cyklister i Råbylund”. Utifrån förslaget beslutar nämnden att anlägga ett övergångsställe i korsningen Råbylundsvägen/Landgillevägen. Förvaltningen ska också kontakta fastighetsägare som behöver beskära träd och buskar på sina tomter för att skapa bättre sikt i några korsningar.

Lundaförslag om att skapa en öppen glänta i Runparken på Linero

Runparken på Linero består av ett litet skogsparti, ett grönområde, lekplats, hundrastgård och bollplan. Förslagsställaren vill att det öppnas upp en liten glänta i skogspartiet med stigar och sittplatser. Nämnden avslår förslaget med motiveringen att även ett mindre projekt som detta innebär kostnader för anläggning och löpande skötsel. Stigarna måste vara tillgänglighetsanpassade, sittmöbler och vegetation måste underhållas kontinuerligt. Det är inte ett projekt som kan prioriteras utifrån nuvarande resurser.

Nya resevillkor för färdtjänsten

Färdtjänstlagen beskriver kommunens ansvar att anordna färdtjänst för personer med funktionshinder som beviljats tillstånd för färdtjänst. Resevillkoren omfattar tilläggstjänster som kan erbjudas i samband med färdtjänstresor, som till exempel möjligheten att ta med sig medresenär (även egna barn), åka allergifri bil, få bärhjälp eller använda trappklättrare. De nya villkoren ersätter ett regelverk från 2007. Lunds nya resevillkor har stora likheter med flera andra regioner/kommuners dokument, framförallt med Skånetrafiken och Göteborg stad. Resevillkoren har tagits fram i samråd med kommunens brukarråd, kommunens trafikleverantör och juridisk expertis.

Delårsrapport

Alla nämnder lämnar en delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helåret 2023 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av händelser av väsentlig betydelse, styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag samt nämndens utvecklingsmål. Delårsrapporten innehåller också en redovisning av ekonomin och en prognos för helåret samt en personaluppföljning.

Tekniska nämnden prognostiserar ett underskott om 8 miljoner kr. Driftramen för exploatering och infrastruktur bedöms redovisa ett överskott om 3,5 miljoner kr och årets nettoinvesteringar bedöms uppgå till 175 miljoner kr, vilket kan jämföras med budgetram om 197,9 miljoner kr. En del av överskottet omfördelas för att finansiera tillfälliga åtgärder på Botulfsplatsen.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: