Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut 30 mars 2023

En ny mat- och måltidsplan samt plan för klimatneutralt byggande. Det är två av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om den 30 mars.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Mat- och måltidsplan ska ge trivsamma och näringsriktiga måltider

En ny mat- och måltidsplan har godkänts av kommunfullmäktige. Planen riktar sig till alla som arbetar med och tar del av kommunens mat och måltider. Den beskriver att maten som serveras ska vara god, vällagad, tilltalande och full av näring. Den ska serveras i en inbjudande miljö, fungera som kulturbärare och kunna vara en del av en social samvaro. Planen ska också bidra till att kommunens olika mål för social och ekologisk hållbarhet nås. Tillsammans med LundaEko och program för social hållbarhet är den en del av kommunens policy för hållbar utveckling.

Mat- och måltidsplanen ersätter Kostpolicy för Lunds kommun som har gällt sedan 2014. Den nya planen har tagits fram i samråd med de förvaltningar som berörs mest av den, och därefter varit på remiss till kommunens samtliga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen får nu i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utarbeta en handlingsplan och riktlinjer utifrån mat- och måltidsplanen.

Ny plan ska visa vägen mot klimatneutralt byggande

Lunds kommuns plan för klimatneutralt byggande och anläggning har godkänts av kommunfullmäktige.

Ett av kommunens fyra övergripande mål är att bli klimatneutral år 2030. I LundaEko finns även ett mål om att kommunen ska bli en föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt byggande, med sikte på att nå nettonollutsläpp till 2030. Sett till hela landet står bygg- och fastighetssektorn för ungefär en femtedel av de inhemska utsläppen, och strax över en tredjedel av allt avfall som uppstår. Att kombinera en hög nybyggnadstakt med nationella och lokala klimatmål är därför utmanande, men krävs för att ha en möjlighet att nå klimatneutralitet på sikt.

Den nu beslutade planen beskriver principer för att nå ett klimatneutralt byggande och anläggning i kommunen. Den beskriver också vilka gemensamma förutsättningar som gäller för de förvaltningar och kommunala bolag som bygger och anlägger. Framtagna åtgärder visar vilka insatser som behövs framöver samt hur ansvaret fördelas.

Innan ärendet nådde kommunfullmäktige behandlades det av kommunstyrelsen, som gjorde ett tillägg i planen: I projekt som avslutas år 2025 ska utsläppen halveras, och projekt som avslutas år 2030 ska vara helt klimatneutrala. Handlingsplaner ska tas fram för hur målen ska nås.

Ett klimatneutralt Lund

Vill du ta del av diskussioner och beslut om fler ärenden på mötet?

Här hittar du webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan lätt klicka dig fram till de ärenden du vill höra mer om.

Webbsändningar kommunfullmäktige

Uppdaterad:

Dela sidan: