Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om en ny idrottshall i Genarp och att det är dags för samråd för ett nytt bostadshus vid Ulrikedal. Förslaget till reviderad översiktsplan valde byggnadsnämnden att skicka vidare till kommunstyrelsen för beslut om samråd.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar (till det aktuella mötet)

Förslag på översiktsplan skickades vidare

Byggnadsnämnden godkände förlaget på reviderad översiktsplan. Nästa steg är att också kommunstyrelsen ska godkänna det innan det är dags för samråd. I förslaget är det fokus på att hela Lund ska leva och det märks bland annat genom att alla orter har en beskrivning av hur den ska utvecklas fram till 2050.

Totalt innebär förslaget att kommunen kan växa med totalt 30 000 nya bostäder. En ännu starkare inriktning på förtätning innebär att mindre jordbruksmark tas i anspråk än i den gällande översiktsplanen från 2018. Samråd planerar till våren 2024, med en rad olika aktiviteter. Då kommer lundabor och andra intressenter att kunna bidra med synpunkter på förslaget.

Ett steg närmare för ny idrottshall vid Häckebergaskolan

Detaljplanen som bland annat innebär att Häckebergaskolans matsal kan byggas ut och att en ny idrottshall kan byggas på skolgårdens norra del är antagen. Största delen av planområdet används redan idag av skolan som bollplan och en mindre del är park.

Det är främst skolan som kommer att använda den nya idrottshallen vilket innebär att trafiken till och från hallen inte kommer att öka dagtid, på vardagar. Däremot kommer föreningslivet att använda hallen under kvällar och helger, vilket kommer innebära ökad motortrafik på Örtavägen.

Insamling av namnidéer för Västerbros nya gator och torg

Under våren kommer den som vill kunna bidra idéer inför namnsättningen av nya gator, kvarter, parker och platser på Västerbro. Det blir många nya gator och torg när Västerbro utvecklas och alla behöver ett namn. Det är tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret tillsammans med referensgruppen för namnärenden som bereder namnärende till byggnadsnämnden. Som extra input i det arbetet kan allmänheten komma med namnförslag. Mer detaljer kring när och hur insamlingen sker bestäms av ansvariga på stadsbyggnadskontoret under våren 2024.

Samråd för detaljplan norr om Ulrikedal

Detaljplaneförslaget innehåller ett punkthus på högst tolv våningar med cirka 60 lägenheter. Väster om byggnaden föreslås även en gemensamhetslokal. Detaljplanen möjliggör även att en mindre butik eller café kan öppna i bottenplan på flervåningshuset. Området som ligger i anslutning till Hardebergaspåret består idag av parkeringsplatser och ett buskage.

Förslaget innebär att vissa träd behöver tas bort. Dessa kommer att ersättas med nya inom planområdet eller i väster på slänten av den gamla vallen av Hardebergaspåret.

Samrådsperioden börjar troligen i mitten av januari.

Förändringar vid Knut den stores gata

Ett förslag till ny detaljplan kommer att ta fram för ett hus på Knut den stores gatan, nära Juridicum. Med en ändring blir det möjligt att utöver bostäder också ha kontor och restaurang i huset. Förslaget är också att huset ska kunna byggas till på den västra fasaden.

Fastighetsägaren har önskat att möjlig byggnadshöjden ska öka till 12,5 meter, det är stadsbyggnadskontoret tveksamt till och menar att det kan räcka att ändra takets utformning för att få plats med mer innehåll. Under våren 2024 kan det vara dags för samråd och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: