Länk till startsidan

Mål 4: Klimatneutralitet 2030

Inriktningsmålet knyter an till flera globala hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030. För att nå målen krävs omfattande arbete för minskad klimatpåverkan från bland annat transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och avfallshantering. Arbetet måste inkludera lokalt aktiva företag, civilsamhället och akademin.

Kollage av några av Agenda 2030s måls logotyper.

De tolv globala hållbarhetsmål som kopplar till kommunfullmäktiges mål 4 är:

Mål 1: Ingen fattigdom, mål 2: Ingen hunger, mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning för alla, mål 7: Hållbar energi för alla, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål: 9 Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 14: Hav och marina resurser samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Logotyp för agenda 2030s mål nummer 1 - ingen fattigdom.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 2 - ingen hunger.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 2 - god hälsa och välbefinnande.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 4 - god utbildning för alla.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 7 - hållbar energi för alla.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 9 - hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 11 - hållbara städer och samhällen.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 12 - hållbar konsumtion och produktion.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 13 - bekämpa klimatförändringarna.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer - hav och marina resurser.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 15 - ekosystem och biologisk mångfald.

Genom bred samverkan och ansvarstagande upphandlingar kan kommunen gynna konsumtions- och produktionsmönster som tar hänsyn till klimatpåverkan, biologisk mångfald och andra miljöaspekter.

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025:

"Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För Lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö."

Illustration av en gul fyrhörning.

Målbedömning i årsrapport: når delvis målet

Verksamhetens arbete bedöms till viss del leda till de resultat som kommunfullmäktige vill nå och därmed bedöms målet vara delvis uppnått vid mandatperiodens slut. Lunds kommun har sedan länge en ledande roll i det kommunala klimatarbetet och har genomfört samt driver stora satsningar med goda resultat som främjar både kommunens verksamhet och Lundabornas vardag, främst inom sektorn el och uppvärmning. Arbetet har prisats och uppmärksammats både nationellt och internationellt genom åren.

Kommunorganisationen har exempelvis arbetat aktivt med intern omställning och är idag exempelvis i stort sett fossilbränslefri, samtidigt har Lunds kommun initierat samarbete och dialog med andra aktörer för att tillsammans nå måluppfyllelse. Målet om klimatneutralitet 2030 är dock synnerligen ambitiöst och ytterligare åtgärder kommer att behövas, framförallt för att minska utsläppen av växthusgaser. Transporterna är nu den största utsläppskällan med cirka hälften av utsläppen. Inom transportsektorn är kommunens möjligheter att påverka utsläppen starkt begränsad, och ansvaret för flera styrmedel finns hos EU eller staten. Bedömningen kan komma att ändras framöver om nya statliga, eller internationella, styrmedel tillkommer.

Nedan lyfts ett urval av de viktiga utfall som ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser.

Nämndernas relaterade utvecklingsmål

Listan visar alla nämndsmål som kopplats till kommunfullmäktiges mål "Klimatneutralitet 2030". Den visar vilken nämnd som beslutat om målet samt vilken målbedömning som gjorts för den aktuella uppföljningsperioden.

Illustration av en grön cirkel.

Klimatneutralitet 2030

Kommunstyrelsen

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Skapa hållbara värden för kommunen

Servicenämnden

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Klimatneutralt byggande – identifiera nuläget och ta fram en färdplan

Tekniska nämnden

Når målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Minska utbildningsnämndens klimatpåverkan samt utveckla elevernas handlingskompetens

Utbildningsnämnden

Når delvis målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Tillsammans med Lundaborna skapar vi bättre resurshushållning.

Renhållningsstyrelsen

Når delvis målet

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommuns avfallshantering ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt

Renhållningsstyrelsen

Når delvis målet

Analys av uppfyllelse av mål 4 helhetsbedömning

Lunds kommunkoncern har under många år bedrivit ett framåtlutat klimatarbete med lokala klimatmål i linje med nationella och internationella klimatambitioner. I "LundaEko 2021–2030", kommunens program för ekologisk hållbar utveckling, finns högt satta mål inom sex prioriterade områden. Detta arbete har genererat många utmärkelser och rönt uppmärksamhet under åren. Kommunorganisationen har exempelvis arbetat aktivt med intern omställning och är idag exempelvis i stort sett fossilbränslefri; kommunens energianvändning var 99 procent fossilbränslefri år 2023. Värme- och elanvändning liksom färdtjänst och skolskjuts var helt fossilbränslefri, medan tjänsteresorna var till 76 procent fossilbränslefria och inköpta drivmedel var det till 97 procent.

Från verksamhets- till geografiskt fokus

I det fortsatta arbetet med lokal klimatomställning krävs ett skifte av fokus från den egna verksamheten till hela kommunens geografiska område. Detta mer utåtvända fokus innebär att kommunen behöver utveckla nya arbetssätt som bygger mer på samverkan, såväl mellan kommunala förvaltningar och bolag som med samhällsaktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Lunds kommun har inlett arbetet med att växla upp rollen som motor för den lokala omställningen inom dessa områden, och arbetet bedöms vara en av kommunens viktigast uppgifter kommande år.

Trots Lunds kommuns övervägande positiva utfall av det samlade hållbarhetsarbetet för klimatneutralitet framgår det i Lunds kommuns hållbarhetsredovisning att utsläppen från transporter minskat med 28 procent för år 2021 (det senaste året med heltäckande statistik om utsläpp från transporter). Detta är steg i rätt riktning men ger samtidigt en indikation på att takten måste öka betydligt för att nå målet om 90 procents minskning till 2030. Lunds kommun har en starkt begränsad rådighet gällande att påverka delar av utfallet, exempelvis i förhållande till förändringar i statliga styrmedel så som nya direktiv gällande reduktionsplikten (krav på inblandning av fossilfria drivmedel i bensin och diesel), som gör att minskningen av utsläpp kan förväntas bromsa in kraftigt.

Utöver målet har kommunfullmäktige även fattat beslut om ett antal särskilda uppdrag som bidrar till måluppfyllelse: "Hållbart byggande, Klimatpaket för Lunds kommun", "Program för laddinfrastruktur i hela kommunen" samt "Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta". Uppföljningen av dessa uppdrag redovisas i bilagan "Uppföljning särskilda uppdrag".

Flera viktiga satsningar har pågått under perioden och fortsätter under året. Nedan ges status för ett urval av dessa.

Ledande och internationell förebild

Lund har under året blivit utsedd till "Miljöbästa kommun" och en av hundra klimatneutrala städer i EU. Lund har också ansökt om att vara pilotstad inom EU:s mission hundra klimatneutrala städer. Inom ramen för missionen har Lund parats ihop med Leuven och Westminister (Twinning programme). Lund har under året även blivit A-listade som en av fyra svenska städer gällande klimatrapportering och åtgärder. Som en följd av att Lund utsågs som årets globala klimatstad 2022 har kommunen under 2023 tagit emot flera studiebesök och delat med sig av sitt arbete via digitala event och konferenser.

Samarbeten med näringsliv, akademi och idéburen sektor

Inom ramen för Klimatneutrala Lund 2030 har en systemdemonstrator initierats som del i att påskynda klimatomställningen i Lunds geografiska område. Demonstratorn CoAction Lund, förlagd vid Kunskapsstråket, är ett samverkansprojekt där Lunds kommun tillsammans med aktörer ur näringslivet tillsammans arbetar för att göra Lund klimatneutralt genom att fokusera på insatser inom mobilitet och energisystem. Projektet har 25 deltagare från akademi, näringsliv och idéburen sektor och är nu i sin andra fas, en planeringsfas. Under året har finansiering ansökts och beviljats av Vinnova, varav Lund är en av två kommuner som beviljats finansiering.

Vidare har en klimatkonferens om näringslivets klimatomställning genomförts i oktober med över 100 deltagare tillsammans med klimatnätverket Lunds klimatallians.

Hållbarhetsveckan genomfördes i april, för sjunde året i rad, i samverkan med Lunds universitet. Totalt genomfördes över 100 arrangemang med cirka 3 000 deltagare under veckan.

Inom ramen för den Formas-finansierade förstudien "Kapacitetsbyggande för ekosocial integration", i samverkan med Lunds universitet, har metoder undersökts för att stärka synergier mellan ekologisk och social hållbarhet.

Öppen akademi är ett nytt samarbete mellan Lunds kommun, Malmö stad och Helsingborgs stad samt Malmö universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Under 2023 har samarbetet fokuserat på trafik, kolsänkor och energi.

Lunds klimatpolitiska råd lade under året fram sin femte rapport där det bland annat lyftes fram behov av omställning till en cirkulär ekonomi och utökad cykelinfrastruktur.

Strukturella förutsättningar för hållbar stadsutveckling

Under året har Lunds kommun fortsatt arbeta aktivt med att driva på arbetet för att påskynda klimatomställningen genom vidareutvecklingen av en klimatsmart stadsutveckling.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2023 fattades beslut om att anta "Plan för klimatneutralt byggande och anläggning" (dnr KS 2022/0162). Planen innehåller ambitiösa och delvis utmanande mål om att klimatpåverkan från produktion av byggnader och anläggningar ska vara halverad för projekt som färdigställs från 2025, och att byggprojekt som färdigställs från och med 2030 ska vara klimatneutrala. Under året har arbete inletts för implementering och stöd till aktörer i hela kommunkoncernen för att leva upp till planen har införts. Bland annat har stödpersoner med hållbarhetskompetens utsetts med uppdrag att fånga upp upphandlingar som kräver extra fokus, samt hjälpa till med kravformulering, uppföljning och kompetensutveckling. Även Lunds kommunala bostadsbolag LKF har under året tagit fram en klimatfärdplan för ombyggnad och underhåll, och har under året genomfört flera klimatdialoger med några entreprenörer i nyproduktionsprojekt.

För att möjliggöra för invånare att leva klimatsmart behöver även infrastrukturen för bland annat laddning av eldrivna fordon stärkas, ett arbete som bland annat sker genom det särskilda uppdraget "Program för laddinfrastruktur i hela kommunen". Arbetet är även en del i att möta ny lagstiftning som innebär att parkeringar med över 20 parkeringsplatser ska utrustas med minst en laddpunkt för elfordon. Lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2025.

Längst med ett cykelspår har lampor placerats i marken.

Prisat mobilitetsarbete

Under året har Lunds kommun utsetts till bästa mobilitetsstad i Dagens industris och Tyréns rankning "Sveriges bästa mobilitetsstäder". Några av anledningarna till utmärkelsen är kommunens stora investeringar i cykelinfrastruktur och en god tillgång till kollektivtrafik, däribland spårväg, samt ett långsiktigt arbete för hållbara transporter.

På temat mobilitet har även internationella EU-projekt beviljats eller startats. Ett exempel är "Active Cities" där Lunds kommun tillsammans med städer i Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Belgien utvecklar och testar metoder för att öka den aktiva mobiliteten i städer och på så sätt minskar städernas klimatavtryck. Projektet drivs med stöd av Interreg North Sea (EU).

I mars antog kommunfullmäktige ny "Mat- och måltidsplan för Lunds kommun" (dnr KS 2018/0416). Den nya planen kopplas tydligt samman med Lunds kommuns "Policy för hållbar utveckling" och underliggande program för att säkerställa att ambitionen som finns i programmen får genomslag.

Exempel på projekt som pågår för att öka takten i klimatomställningen är det EU-finansierade projektet PowerBio som genomförs 2023–2026. Med fokus på att optimera bioresurser och öka den biologiska mångfalden i bland annat parker och odlingar i Lunds kommun. Ett annat pågående projekt är Interreg-projektet Cleancon II, vilket syftar till att driva arbetet mot fossilfria byggarbetsplatser samt fossilfri markskötsel framåt.

Lätt att göra rätt för klimat och miljö

Lund kommun arbetar på flera olika sätt för att engagera och involvera Lundaborna i att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Ett sätt handlar om att ge privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar stöd till energiomställning. Under 2023 har kommunens energi- och klimatrådgivning gett stöd till över 150 rådsökande.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?