Länk till startsidan

Mål 3: Fler Lundabor i arbete

Kommunfullmäktiges mål knyter an till ett flertal av de globala hållbarhetsmålen. För att nå dem krävs att Lunds kommun i samverkan med andra aktörer erbjuder ett samlat stöd till invånare som står utanför arbetsmarknaden eller saknar annan meningsfull sysselsättning.

Kollage av sju av Agenda 2030s mållogotyper.

De sjuglobala hållbarhetsmål som kopplar till kommunfullmäktiges mål 3 är:

Mål 1: Ingen fattigdom, mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning för alla, mål 5: Jämställdhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: Minskad ojämlikhet samt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Logotyp för agenda 2030s mål nummer 1 - ingen fattigdom.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 2 - god hälsa och välbefinnande.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 4 - god utbildning för alla.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 5 - jämställdhet.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 10 - minskad ojämlikhet.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 12 - hållbar konsumtion och produktion.

Det erbjudna stödet ska vara anpassat till individers olika behov och förutsättningar, i syfte att tillgodose alla människors rätt till såväl utbildning, arbete som till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. För att nå målen krävs också att Lund strävar efter att bidra till en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt skapar goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap.

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025:

"Varje Lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer."

Illustration av en grön cirkel.

Målbedömning i årsrapport: når målet

Bedömningen är att verksamhetens arbete i hög grad leder till de resultat som kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. Nedan lyfts ett urval av de viktiga utfall som ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser.

Nämdernas relaterade utvecklingsmål

Listan visar alla nämndsmål som kopplats till kommunfullmäktiges mål "Fler Lundabor i arbete". Den visar vilken nämnd som beslutat om målet samt vilken målbedömning som gjorts för den aktuella uppföljningsperioden.

Illustration av en grön cirkel.

Fler Lundabor i arbete

Kommunstyrelsen

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Skapa hållbara värden för kommunen

Servicenämnden

Når målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Personer med försörjningsstöd ska stärkas till självförsörjning genom förvaltningens insatser.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Når delvis målet

Illustration av en grön cirkel.

Öka matchningen mellan utbildning och arbetsliv inom gymnasieskola och vuxenutbildning.

Utbildningsnämnden

Når målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Stärkt kvalitet i förskolan.

Barn- och skolnämnden

Når delvis målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Stärkta kunskapsresultat i grundskolan.

Barn- och skolnämnden

Når delvis målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Stärkt psykisk hälsa hos barn och elever i förskola och skola.

Barn- och skolnämnden

Når delvis målet

Illustration av en röd fyrkant.

Fler elever i behov av särskilt stöd i skolan ska minst nå upp till betygskriteriet för betyg E.

Barn- och skolnämnden

Når inte målet

Analys av uppfyllelse av mål 3 helhetsbedömning

Lund är en kommun med generellt sett goda förutsättningar, vilket bland annat yttrar sig i etablerade näringslivsstrukturer och att majoriteten av Lundaborna har goda eller mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Detta har över tid också speglats i arbetsmarknadens villkor i Lund. Lund har länge haft en generellt låg arbetslöshet.

Under de senaste två åren har Sverige haft en näst intill överhettad arbetsmarknad, med brist på arbetskraft vilket bidragit till en sjunkande arbetslöshet och därmed även minskande behov av försörjningsstöd. Med pandemi, krig och en orolig omvärld som bidragit till hög inflation och stigande räntor börjar dock effekterna av en förändrad konjunktur nu ge avtryck på arbetsmarknaden. Under det fjärde kvartalet 2023 syntes en ökning av den relativa arbetslösheten i Sverige. Även i Lunds kommun kunde en svag ökning av arbetslösheten skönjas, dock från låga nivåer (Källa: Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 4 - Arbetsförmedlingen).

Ny arbetsmarknadsanalys

Under året har arbetsmarknads- och socialförvaltningen tagit fram en arbetsmarknadsanalys med syftet att sammanställa relevant information om arbetsmarknaden. Rapporten har finansierats av FINSAM Lund och är framtagen tillsammans Arbetsförmedlingen och ett flertal förvaltningar inom kommunen. I rapporten framkommer att Lunds kommun och dess invånare har många goda förutsättningar i ett arbetsmarknads- och sysselsättningsperspektiv, samtidigt brottas kommunen med liknande utmaningar som andra kommuner. Att en del ungdomar inte är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, att för få ungdomar väljer yrkesprogram med goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning samt att gruppen utrikesfödda är överrepresenterade vid analyser av kommunens arbetslöshet.

Arbete och sysselsättning är ett prioriterat område i "Program för social hållbarhet" och ett av delmålen i programmet fokuserar på minskad arbetslöshet och ökad inkludering (delmål 4.1). Kommunens samlade arbete på området har därför följts och analyserats över tid. Kommunfullmäktiges mål om att få fler Lundabor i arbete engagerar och aktiverar flera delar av kommunens verksamheter, och inte minst ska detta arbete även involvera flera viktiga aktörer i samverkan.

Nedan ges status för ett urval av detta arbete. I Lunds kommuns hållbarhetsredovisning 2023 analyseras etableringen på arbetsmarknaden ytterligare utifrån ett inkluderingsperspektiv.

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen Skåne sydväst

Arbetsförmedlingen och Lunds kommun har en gemensam styrgrupp som syftar till att pressa ner arbetslösheten så lågt som möjligt och samtidigt verka för att säkra kompetensförsörjningsbehovet hos arbetsgivare. Under 2023 har kommunen och Arbetsförmedlingen prioriterat målgrupperna långtidsarbetslösa och unga vuxna. I samband med ingången av året, visade Arbetsförmedlingens statistik att Lundabor får ta del av Arbetsförmedlingens insatser i lägre utsträckning än riksgenomsnittet. Vid utgången av 2023 har några av insatserna ökat (introduktionsjobb och arbetspraktik) men det finns fortfarande utrymme för förbättrade resultat.

I samarbetet pågår ett arbete med att bygga ett nätverk av privata näringsidkare i Skåne sydväst, för att kunna bidra till arbetskraft med rätt kompetens. Lunds kommun och Arbetsförmedlingen har därför arbetat för att ta fram två nya jobbspår under 2023, vilket innebär både utbildning och praktik inom ett yrkesområde där det råder brist på arbetskraft.

Ny intern styrning mot måluppfyllelse

Arbetsmarknads- och socialnämnden och utbildningsnämnden har ett gemensamt uppdrag att utifrån sina grunduppdrag utveckla arbetsmarknadsinsatser, vilket bidrar till kommunfullmäktigemålet om Fler Lundabor i arbete. Under året har en temaledningsgrupp bildats i vilken arbetsmarknads- och socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunkontorets näringslivsenhet bildats. Under 2024 ska beslut fattas om vilka fokusområden som temaledningsgruppen ska prioritera, utifrån att främja en förflyttning i riktning mot målet.

Samverkan för unga som varken arbetar eller studerar

Under 2023 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen förberett och planerat en nystart av verksamhet som riktar sig till gruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS) som heter "Unga på väg". Verksamheten riktar sig till UVAS i Lund i åldern 16 till 25 år och ska erbjuda ungdomarna stöd att återgå i utbildning eller stöd att komma i arbete.

Ung svartklädd tjej sitter ensam på en bänk

Fördjupat arbete kring problematisk skolfrånvaro

För temaledningsgruppen om barn och unga är ett prioriterat område problematisk skolfrånvaro. Arbetet är ett samarbete mellan kommunkontoret, utbildningsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Under året har en kartläggning av Lunds arbete med, och omfattning av, problematisk skolfrånvaro tagits fram. Kartläggningen har använts som underlag till ansökning av medel från Europeiska socialfonden (ESF), som beviljades under hösten 2023 för att ta fram en förstudie. Arbetet förbereds för fullt med skolsociala team, där statliga medel kommer ansökas för 2024 för att finansiera en kartläggning och tydliggörande av roller, ansvar och arbetssätt.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

För verksamhetsåret 2023 kan konstateras att antalet Lundabor som erhåller försörjningsstöd fortsätter att minska. I genomsnitt erhöll 1 014 hushåll försörjningsstöd, samma siffra för 2022 var 1 058 hushåll. Den största minskningen sedan augusti 2021 syns för gruppen "Ensamstående män utan barn", som också är den största biståndsgruppen sett till antalet hushåll. En positiv förflyttning för insatser kring antalet barn i hushåll med försörjningsstöd och akuta boendelösningar rapporteras också. Sedan år 2021 är minskningen av barn i försörjningsstöd cirka 25 procent, vilket är en mycket bra utveckling för Lunds kommun. Sedan 2017 har dock andel barn i hushåll med långvarigt försörjningsstöd ökat och ligger i jämförelser högre än både riket och större städer. Ett aktivt arbete där flera nämnder och kommunala bolag samverkat för att skapa praktik och anställningar har dock bidragit till att denna grupp minskat sedan 2021 och är på väg tillbaka till lägre nivåer.

Orsakerna till minskningen i antalet hushåll med försörjningsstöd beror enligt arbetsmarknads- och socialnämnden delvis på att verksamheten ställt om till aktivare arbetsmarknadsaktiviteter. För 2023 var målet att 540 försörjningsstödsmottagare skulle ha en aktiv arbetsmarknadsinsats och resultatet landar på 452 nya aktiva arbetsmarknadsinsatser. I självförsörjningsarbetet har fokus legat på praktik, introduktionsjobb och kommunal arbetsmarknadsanställning. Under hösten gjordes även en satsning på ungdomsjobb som finansierades av riktade statliga medel. Det var 21 ungdomar som startade ett ungdomsjobb, varav majoriteten tillhör det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Kommunala arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser

I maj 2023 antog kommunstyrelsen "Riktlinje för fördelning av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser" (KS 2022/0065). Att erbjuda kommunala arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser är ett av flera verktyg för att främja att fler Lundabor kommer i arbete eller sysselsättning. Kommunala arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser ska ses som en möjlighet att både på kort och lång sikt främja personalförsörjningen. Uppföljning av insatsen kommunal arbetsmarknadsanställning (KAMA) är genomförd för perioden 220101–230831. Cirka 60 procent av avslutade KAMA är fortsatt självförsörjande, vilket påvisar samma resultatnivå som vid tidigare uppföljningar.

Trots att 2023 visar på goda resultat, kvarstår mer arbete för att nå ambitionerna om att minska antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd och få fler Lundabor i arbete. Arbetsmarknads- och socialnämnden beskriver att 2023 i hög grad kan sammanfattas med att förvaltningens egna resurser har behövt ställa om från kommunala arbetsmarknadsanställningar till att utveckla andra insatser för att möta målgruppens behov, vilket har varit resurskrävande. En orsak till behovet av omställning är att färre ur målgruppen än förväntat kvalificerade sig till insats från Arbetsförmedlingen. Nämnden rapporterar också att effekterna av en gradvis försämrad arbetsmarknad under året bedöms ha inverkat på möjligheterna att komma i arbete. Det omställningsarbete som genomförts under år 2023 bedöms dock ge goda förutsättningar för att nå önskade resultat under verksamhetsåret 2024.

Som en del i kommunens engagemang i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) utvecklingsarbete kring jämställdhetsintegrering genomförs fördjupade aktiviteter. Lunds kommun har under våren 2023 bland annat genomfört en fördjupning med fokus på arbetsmarknadsinsatser i syfte att förbättra jämställdhetsintegreringen inom detta område. Arbetet har bland annat genererat ett antal förslag på hur kommunens jämställdhetspolitiska mål på ett tydligare sätt kan integreras i det ordinarie arbetet med arbetsmarknadsinsatser. Representanter från Lunds kommun har även ingått i en referensgrupp om jämställd socialtjänst vilken samordnades och sammankallades av SKR.

Utbildning och matchning mot bristyrken

Matchningsproblematiken innebär att det finns arbetslösa och det finns lediga jobb, men de arbetslösa kan inte utan utbildning eller stöd vara aktuella för flertalet av de lediga tjänsterna. Resultaten för 2023 och prognosen för 2024 indikerar att de personer som står långt från arbetsmarknaden och har en svag konkurrensförmåga kommer att ha fortsatt svårt att bli självförsörjande, särskilt i en lågkonjunktur med försvagad arbetsmarknad. Arbetet med att förbereda, utbilda och matcha arbetslösa personer till lediga jobb är därför en fortsatt viktig utmaning för Lunds kommun i samverkan med andra samhällsaktörer.

Under 2023 påbörjades arbetet med att öka matchningen mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadens behov samt KF-uppdraget att utveckla nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildningen, bland annat genom bransch-sfi (kombinationsutbildningar) och validering. Arbetet sker i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. För att klara uppdraget har flera samverkansprojekt startats upp under 2023 där kommunens förvaltningar, Arbetsförmedlingen och Lunds näringsliv deltar på olika sätt.

En hand antecknar i ett anteckningsblock jämte en öppen studiebok och dator

Nya kombinationsutbildningar

En del av årets fokus har varit på att identifiera behov av nya kombinationsutbildningar. Inventering och kunskapsinhämtning har gjorts i samarbete mellan utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, LundaVälkomsten, näringslivsenheten på kommunkontoret och Arbetsförmedlingen med flera. Det framkom behov av kombinationsutbildning främst inom vård och omsorg (servicemedarbetare, stödassistent, undersköterska) samt inom skola (lokalvårdare, matbespisningspersonal, servicemedarbetare och elevassistent). Under hösten förberedde Komvux Lund och utbildningsförvaltningen för att kunna ta emot och utbilda elever i två nya kombinationsutbildningar med start januari 2024. Kombinationsutbildningen "Servicemedarbetare med inriktning mot vård och omsorg" och Kombinationsutbildningen "Undersköterska". I kartläggningen framkom även behov av uppdragsutbildning på gymnasial nivå gällande elevassistent, stödassistent och måltidsbiträde inom kommunen, för att möta behovet av bemanning och kompetensutveckling. Arbetet med att utveckla bransch-sfi/kombinationsutbildningar samt uppdragsutbildningar inom olika områden fortgår under 2024.

En utmaning som ingår i matchningsproblematiken är att attrahera fler elever att söka utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Under året har flera riktade insatser därför genomförts, bland annat utökad studie- och yrkesvägledning och marknadsföringsinsatser.

Lunds kommun deltar också i olika samarbeten med flera andra kommuner i regionen, i syfte att utveckla arbetet med matchning och att få fler Lundabor i arbete. Bland annat sker samverkan kring möjligheter att effektivisera jobbspår och arbetsmarknadsutbildningar, effektivisering av ansökningsprocessen till yrkesutbildningar samt kring att samplanera och dimensionera framtida yrkesutbildningar.

Matchningar för unga

För målgruppen unga Lundabor görs flera insatser i syfte att främja etablering och matchning mot arbetsmarknaden. Ett arbete med att öka matchningen mellan gymnasieutbildningen och arbetsmarknadens behov fortsätter. Detta inom ramen för samverkansområdet Skåne–Västra Blekinge. Under 2023 har utbudsdiskussioner genomförts delregionalt och regionalt. Ett pilotarbete har också initierats mellan utbildningsförvaltningen, aktörer från Lunds näringsliv, Future by Lund och Mitt vägval. Mitt vägval är en digital plattform, en mötesplats med fokus på jobb och utbildning där ungdomar, föräldrar och studie- och yrkesvägledare kan hitta jobb och utbildningar samt möta företag, kommuner och regioner.

Feriepraktik

Feriepraktiken syftar till att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Feriepraktiken har under sommaren fungerat mycket väl. Det var 1 322 ungdomar som sökte praktik och verksamheten kunde erbjuda plats till 711 ungdomar (335 pojkar och 376 flickor), vilket är rekordmånga. Extra medel har beviljats från kommunstyrelsen med 3,6 miljoner kronor för att möjliggöra ambitionen. Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) har under sommaren, för tredje året i rad, också erbjudit cirka 50 ungdomar en tre veckor lång betald sommarpraktik hos LKF.

Sommarlovsentreprenörer

Under 2023 tilldelades 150 ungdomar plats i programmet Sommarlovsentreprenörer, där de kan utveckla sitt företagande, innovation samt kultur/fritidsintressen. Nytt för 2023 var hubbar för digitalt skapande, med anpassningar för språk och övriga specialbehov. Rekrytering av lämpliga coacher genomfördes också. Arbetet med sommarlovsentreprenörer pågår under hela året och planering för 2024 är i gång.

Nya bestämmelser i skollagen

I juli 2023 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft som syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden samt att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. I korthet innebär det nya lagkravet att en skolhuvudman som beslutar om utbildningsutbud både ska ta hänsyn till efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Bakgrunden är en förväntad brist på gymnasialt yrkesutbildade både på kort och på lång sikt inom flera yrkesområden. Detta gäller gymnasial utbildning inom både gymnasieskola och komvux. Vidare innebär de nya bestämmelserna att varje kommun måste ha ett primärt samverkansavtal med andra kommuner, på gymnasiet gällande nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion, samt inom komvux gällande gymnasial yrkesutbildning. Samverkansavtalet Gymnasiesamverkan Skåne-Västra Blekinge som initierades 2010 innebär att Lunds kommun uppfyller de nya lagkraven för gymnasiet. Under 2023 har motsvarande samverkan gällande komvux gymnasial yrkesutbildning påbörjats med kommunerna i sydvästra Skåne för att bredda utbud och ge möjlighet att bättre möta behov genom en effektiv planering och dimensionering av yrkesutbildningar. Det nya lagkravet i skollagen ska börja tillämpas på utbildningar som påbörjas efter 30 juni 2025.

Näringsliv och stadens attraktivitet

I arbetet med att revidera Lunds kommuns översiktsplan läggs ett särskilt fokus på näringsliv och etableringsmöjligheter. En av förslagets sex prioriterade inriktningar är att Lund ska vara en hållbar och innovativ utvecklingsmotor i Skåne. Planen innehåller ställningstaganden och strategier för ett starkt och mångsidigt näringsliv, en stärkt nod för utbildning, forskning och utveckling och smarta investeringar för en hållbar utveckling. Det handlar bland annat om att skapa plats för ett föränderligt och mångsidigt näringsliv, att fokusera på att möta näringslivets behov genom förtätning samt att skapa strukturer för samverkan mellan näringsliv, utbildning och forskning.

För att säkerställa att Lund utvecklas till en attraktiv plats har kommunen bjudit in de 30 största arbetsgivarna (30-gruppen) till fyra träffar under 2023 och tre träffar är inplanerade för 2024. Heja Lund! bjuder in parter i näringslivet att bidra till publika evenemang som stärker attraktivitet i linje med evenemangsprogrammet. Dessutom har byaveckor med företagsbesök i Genarp och Veberöd arrangerats liksom en välbesökt näringslivsdag.

Precis som tidigare år finansierar Lunds kommun Nyföretagarcentrum, Ideon och Medicon Village för att skapa nya arbetstillfällen. Kommunstyrelsen har under 2023 fattat beslut om att höja finansiering till Medicon Village från en till två miljoner kronor.

Projekt som bidrar till måluppfyllelse

IRIS och Insam

I början av 2023 beviljades en uppföljning till ett tidigare samverkansprojekt kallat IRIS som syftade till att stödja människor långt från arbetsmarknaden att ta sig närmre en anställning. I IRIS 2, finansierat av Europeiska socialfonden (EU) samarbetar Lunds kommun med andra kommuner i Skåne och de så kallade Samordningsförbunden, FINSAM. I projektet ska partnerskapet arbeta med de strukturella och organisatoriska problemen för individer långt från arbetsmarknaden; ett ansvarsproblem kopplat till Försäkringskassan och ett resursproblem kopplat till kommunerna. I det första projektet utvecklades en samverkansmodell för att möta problematiken som nu ska implementeras. Inom IRIS 2 bedrivs fyra delprojekt i Lund. INSAM som riktar sig till SFI-studerande som har begränsad progression utifrån framförallt psykisk ohälsa. Komptenstrappan som genom stöd och utbildning, ska främja att personer som står långt från arbetsmarknaden att börja arbeta inom vård- och omsorgsyrket. USB (unga vuxna med samverkansbehov) och VSB (vuxna med samverkansbehov). Under 2023 har totalt 128 Lundabor fått stöd av delprojekten i Lund.

Fast Care Ukraina-Lund

Under året har det ESF-finansierade arbetsmarknadsprojektet Fast Care Ukraina-Lund genomförts. Projektets mål var att skriva in 100 deltagare och av dessa skulle 30 personer stödjas till arbete och 65 personer stödjas till stegförflyttningar mot arbete. Det faktiska resultatet blev 84 inskrivna deltagare varav 46 personer har varit ute på arbetsmarknaden. 30 personer som var arbetslösa vid inskrivning har fått arbete. Projektet beviljades en fortsättning för perioden 231001 – 240331.

Hållbart näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivsenheten driver FINSAM-projektet Hållbart näringsliv och arbetsmarknad i samverkan med flera förvaltningar. Under 2023 har projektet medverkat i upphandlingar som har bedömts relevanta för dialogkrav. Projektet har inlett dialogen med vinnande bolag vid upphandlingen av anläggningsarbete.

Kompetenstrappan

Arbetet med att utveckla och implementera projektet Kompetenstrappan har pågått under året i samarbete med arbetsmarknad- och socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Fokus har varit att ta fram upplägg för den nya gruppen servicemedarbetare som ska vara en del av Kompetenstrappan med placering främst inom verksamhetsområdet Särskilt boende för äldre. En kompetensprofil har tagits fram för befattningen servicemedarbetare och utifrån krav och arbetsuppgifter har en utbildning för servicemedarbetare arbetats fram tillsammans med enhetschefer och medarbetare från Komvux. Utbildningen startar i början av 2024 och de som går utbildningen bereds arbete inom förvaltningen.

Vid en roll up med texten "Kom vidare - stör för nyanlända". Står tre personer, två kvinnor och en man. De pratar med varandra.

Kom vidare

Projekt Kom vidare övergår till reguljär verksamhet när projektet avslutas årsskiftet 2023/2024. Kom vidare fokuserar på att vägleda nyanlända i ärenden som gäller studier och arbetsmarknad samt undanröja hinder på vägen till etablering samt att även öka deltagarnas självständighet och egenmakt. Verksamheten får ungefär 50 besök i veckan, varav en majoritet är kvinnor.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?