Länk till startsidan

Mål 2: Sveriges tryggaste kommun

Kommunfullmäktigemålet relaterar framför allt till sex av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. För att nå de målen krävs att Lund arbetar systematiskt och långsiktigt för att förebygga alla former av våld och brott, samt för att främja invånarnas hälsa och välbefinnande.

Kollage av några av Agenda 2030s måls logotyper.

De sex globala hållbarhetsmål som kopplar till kommunfullmäktiges mål 2 är:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning för alla, mål 5: Jämställdhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 11: Hållbara städer samt mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Logotyp för agenda 2030s mål nummer 2 - god hälsa och välbefinnande.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 4 - god utbildning för alla.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 5 - jämställdhet.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 8 - anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 11 - hållbara städer och samhällen.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 16 - fredliga och inkluderande samhällen.

Arbetet behöver bedrivas på ett sätt som stärker tilliten mellan de som bor och verkar i Lund, samt mellan människor och olika former av samhällsaktörer. För att bibehålla och stärka tryggheten i Lunds kommun krävs vidare att skillnader i upplevd trygghet mellan olika grupper och olika platser minskar.

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025:

"Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras."

Illustration av en grön cirkel.

Målbedömning i årsrapport: når målet

Bedömningen är att verksamhetens arbete i hög grad leder till de resultat som kommunfullmäktige vill uppnå under mandatperioden. Flera indikatorer utvecklas i positiv riktning i förhållande till de målvärden som lyfts i nämndernas utvecklingsmål, vilka är kopplade till målet om att vara i topp när Sveriges kommuners trygghet rankas. Nedan lyfts ett urval av de viktiga utfall som ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser.

Nämndernas relaterade utvecklingsmål

Listan visar alla nämndsmål som kopplats till kommunfullmäktiges mål "Sveriges tryggaste kommun". Den visar vilken nämnd som beslutat om målet samt vilken målbedömning som gjorts för den aktuella uppföljningsperioden.

Illustration av en grön cirkel.

Sveriges tryggaste kommun

(Kommunstyrelsen)

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Effektivare förvaltning

(Servicenämnden)

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo, leva och verka i.

(Tekniska nämnden)

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Stärkt självständighet och självbestämmande för personer med skadligt bruk - och beroendeproblematik.

(Arbetsmarknads- och socialnämnden)

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Trygga, skydda och stödja barn i Lund för att stärka deras levnadsförhållanden.

(Arbetsmarknads- och socialnämnden)

Når målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Ett Lund fritt från våld och förtryck genom samverkan och hög kvalitet i socialtjänstens insatser.

(Arbetsmarknads- och socialnämnden)

Når delvis målet

Illustration av en grön cirkel.

Det förebyggande och rehabiliterande/habiliterande arbetet ska utvecklas med inriktning mot ökad självständighet och fördröja behovet av vård- och omsorgsinsatser.

(Vård- och omsorgsnämnden)

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

De digitala insatser som erbjuds ska bibehålla eller öka brukarens upplevda trygghet och självständighet.

(Vård- och omsorgsnämnden)

Når målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Ge alla elever en god skolmiljö avseende trygghet, trivsel, delaktighet och jämställdhet.

(Utbildningsnämnden)

Når delvis målet

Illustration av en gul fyrhörning.

100 % av barnen ska ha fått en god man förordnad inom 10 dagar och barnets åsikt ska vara inhämtad.

(Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner)

Når delvis målet

Illustration av en grå triangel.

85 % av ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar från det att ansökan är komplett.

(Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner)

Måluppfyllelse kan inte bedömas

Illustration av en gul fyrhörning.

Överförmyndarnämnden ska ta vara på ställföreträdarnas kompetens och erfarenhet i förändrings- och förbättringsarbete.

(Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner)

Når delvis målet

Illustration av en gul fyrhörning.

Överförmyndarnämnden ska utveckla ställföreträdarnas kompetens och kunskaper genom utbildningar.

(Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner)

Når delvis målet

Illustration av en röd fyrkant.

95 % av årsräkningarna ska ha granskats före den 30/9.

(Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner)

Illustration av en gul fyrhörning.

Överförmyndarnämnden ska höja kvaliteten i inlämnade årsräkningar.

(Överförmyndarnämnden för Lunds och Eslövs kommuner)

Når delvis målet

Analys av uppfyllelse av mål 2 helhetsbedömning

De senaste åren har Lunds kommunkoncern gjort stora satsningar i syfte att stärka den upplevda tryggheten i samhället och höja kommunens civila beredskap. Bland annat blev pandemin en katalysator för att stärka kommunens krisledningsförmåga, vilket också bidrog till att kommunkoncernen snabbt kunde stå redo och mobilisera ett tryggt mottagande av människor på flykt från krigets Ukraina. Den ökande välfärdsbrottsligheten är ett annat område som stått i fokus, där det idag finns en upparbetad myndighetssamverkan i syfte att förebygga och hantera problematiken. Det har även gjorts satsningar för att stärka den upplevda tryggheten i utomhusmiljöer, bland annat genom ökad närvaro av ordningsvakter och pågående torgutveckling.

Förebyggande arbete

Ett aktivt arbete med tidiga och förebyggande insatser är avgörande för att lyckas förebygga många typer av sociala problem, som bland annat kan leda till upplevelse av ökad otrygghet. Lunds kommunkoncerns samlade förebyggande arbete består av en bred palett av insatser och satsningar och återfinns inom samtliga nämnder och styrelsers basuppdrag. Flera delar av detta arbete regleras och målsätts genom kommunens "Program för social hållbarhet". Programmet syftar till att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och verkar i Lund – Ett Lund för alla.

Trygghetsberedning

Kommunfullmäktiges mål om att vara Sveriges tryggaste kommun innebär ett förstärkt fokus på att upprätthålla och säkra det arbete som kommunkoncernen redan har påbörjat, i förhållande till både faktisk och upplevd trygghet. En utökad riktning mot tidiga och förebyggande insatser ingår också. Under hösten 2023 inrättades därför "Lunds kommuns trygghetsberedning". Beredningens uppgift är att samordna och främja arbetet med den upplevda tryggheten och det brottsförebyggande arbetet. Trygghetsberedningen består av förtroendevalda från alla partier samt kommundirektör, utbildningsdirektör, arbetsmarknads- och socialdirektör, teknisk direktör samt kultur- och fritidsdirektör, som har sammanträtt två gånger sedan november.

Flera viktiga satsningar har pågått under året. Uppföljning av de särskilda uppdragen "Beredskapspaket för Lunds kommun" samt "Trygghetspaket för Lunds kommun" redovisas i bilagan "Uppföljning särskilda uppdrag". Nedan ges status av ett urval av åtgärder som bidrar till måluppfyllelse.

Kvällsbild från Lund city. Gatuliv och adventsljus i fönsterna.

Trygghet i offentliga miljöer

'Skåne tillsammans mot narkotika' är en överenskommelse mellan Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Tullverket, Kriminalvården, Region Skåne, Handelskammaren och Skånes Kommuner som syftar till att genomföra förebyggande och tillgänglighetsbegränsande insatser mot narkotika. Överenskommelsen inleddes 2021 och beslut har fattats att förlänga samarbetet under 2024. Ett av de utpekade projektområdena är öppna drogscener där Lunds kommun är en av sex kommuner som tillsammans med lokalpolisområdet deltar. En öppen drogscen är en geografiskt bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och uppfattas som problematiskt av myndigheter och/eller allmänheten. Lunds kommun har tillsammans med lokalpolisområde Lund valt att fokusera på Bankgatan och Botulfsplatsen.

I arbetet har hittills har en gemensam lägesbild tagits fram, kunskap om öppna drogscener har inhämtats, problem som ska åtgärdas har kartlagts och en orsaksanalys har upprättats. Utifrån det har en rad åtgärder inventerats och beslutats.

I flera nämnders och styrelsers basuppdrag ingår att arbeta förebyggande för att skapa ökad upplevelse av trygghet i kommunens offentliga platser och rum. Exempelvis genom omställning av ytor och beskärningsåtgärder utmed gångstråk och aktivitetsytor i parker och grönområden, förbättrad belysning samt tydligare prioritering inom vinterväghållning och beläggningsåtgärder. Arbete med tillgänglighetsanpassningar pågår vilket ger tryggare miljöer för människor med funktionsnedsättning.

Brottsförebyggande arbete

I januari antog kommunstyrelsen nya 'Riktlinjer för kamerabevakning inom Lunds kommun'. De är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning vilket innebär förtydligande av ansvarsförhållandena inom kommunen, förtydligande av kommunstyrelsens mandat samt vilket ansvar detta ger kommunstyrelsen enligt dataskyddsförordningens regelverk.

I början av 2023 förlängdes överenskommelsen med Polisen för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Den 1 juli 2023 trädde lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft som ger kommunerna ett större ansvar gällande brottsförebyggande arbete. Under sommaren 2023 beviljades en ansökan till Brottsförebyggande rådet (Brå) om finansiering på cirka en miljon kronor för att stärka det brottsförebyggande arbetet.

Ny lägesbild

Inom ramen för det särskilda uppdraget 'Trygghetspaket för Lunds kommun' har det under hösten 2023 tagits fram en lägesbild tillsammans med representanter från verksamheter, områdespoliser, kommunala bolag, samverkansparter, förtroendevalda och näringsliv. Problem som ska åtgärdas har kartlagts och en orsaksanalys har upprättats i syfte att arbeta kunskapsbaserat utifrån aktuell lägesbild. Arbetet har resulterat i brottsförebyggande och trygghetsskapande satsningar och åtgärder såsom kommunikationsinsatser som syftar till ökat engagemang/social kontroll samt ökad anmälningsgrad/sammanhållning. Andra exempel är klottersanering, beskärning av växtlighet, underhåll, ökad närvaro av polis och ordningsvakter, den förstärka nattvandringen via föreningsbidrag, ytterligare samverkan av polis och ordningsvakter samt sociala insatser för att erbjuda personer rätt stöd. Arbetet följs av Malmö universitet och uppföljning av insatserna är planerad till januari 2024.

Utvecklad samverkan

Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet har pågått under hela året. Det har genomförts en översyn av regelverk mot otillåten påverkan, våld och hot, mutor och bestickning samt kravspecifikation inom upphandling. Myndighetssamverkan har utvecklats både externt och internt under året. Den interna myndighetssamverkan består av tillståndsenheten hos arbetsmarknads- och socialförvaltningen, bygglov hos stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och Räddningstjänsten Syd. Under 2023 har en gemensam tillsynsplanering utvecklats och samordnats tillsammans med Polisen för att upptäcka till exempel fusk, oegentligheter, prostitution och människohandel.

Sedan visselblåsarfunktionen inrättades har den tagit emot 21 ärenden; sex under hösten 2022 och 15 under 2023.

Motverka våld och hot

Under året har en ny riktlinje kring våld och hot för kommunens personal tagits fram med tillhörande utbildningsstöd.

Ett nytt administrativt system i form av en digital larmplattform ska införas för att stärka beredskap och kommunikationsförmåga i samband med våld och hot-incidenter mot kommunens medarbetare, i samband med incidenter, i vilka kommunens medarbetare utsätts för hot eller våld. Systemet har testats i avgränsad pilot i ett antal av kommunens skolor under hösten 2023, med målet att införa det bredare i kommunen därefter.

Fem barn som sitter med ryggen mot kameran på en stock ute på skolgården.

Tidiga insatser för barn och unga

En viktig del i arbetet med tidiga och förebyggande insatser handlar om att ge barn och unga rätt förutsättningar och goda livsvillkor. Det speglas bland annat i kommunens barnrättsarbete och i skolverksamhetens arbete med trygghet , elevhälsa och det kompensatoriska uppdraget.

Socialtjänstens arbete med barn och unga har under året varit fortsatt ansträngt, framförallt på grund av det fortsatt ökande antalet orosanmälningar. För 2023 har antalet aktualiseringar totalt för både barn och vuxna överstigit rekordåret 2022 med 12 procent och inledda utredningar som rör barn har ökat med 14 procent jämfört med föregående år. Konsekvenserna av inflödet är en fortsatt hög arbetsbelastning inom framförallt barn- och ungdomsvårdens myndighetsdelar och märks även avseende efterfrågan på antalet insatser inom öppenvård för barn- och unga. För 2023 har dessa insatser ökat med 11,5 procent jämfört med föregående år, sedan 2019 ligger ökningen på 42,5 procent. Kostnaderna för behovet av ökade externa placeringar och öppna insatser påverkar arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska resultat i form av ett underskott.

Uppsökande team på Norra Fäladen

Med anledning av det ökade inflödet till socialtjänsten har det blivit tydligare att socialtjänstens förebyggande uppsökande arbete behöver stärkas och tydliggöras. Genom extra resurser från kommunstyrelsens trygghetsmedel har tre analyser av inflödet till socialtjänsten genomförts. Med analysen som grund har beslut fattats om att starta ett uppsökande team i pilotformform på Norra Fäladen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens fältgrupp.

Lunds kommunala bostadsbolag LKF fortsätter arbeta för ett aktivt barnrättsarbete, bland annat genom att ta fram ett Barnbokslut samt att en MiniNKI-undersökning bland de barn som bor i LKF:s bostäder har gjorts för andra året i rad.

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om att anta 'Plan för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Lunds kommun 2023–2027 (dnr KS 2022/0457)'. Underder året har arbetet startats upp för att möta planens intentioner i kommunens förvaltningar. Ett pågående arbete för att förebygga och motverka människohandel och prostitution sker genom nätverket mellan polismyndigheten, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, miljöförvaltningen, Lunds universitet, LKF, representanter från näringslivet, civilsamhället och andra myndigheter, som bildades genom projektet 'Stad för Stad'.

Kommunen arbetar även aktivt för att förbättra utvecklingen av samhället, mot ett socialt hållbart Lund, bland annat i plan- och exploateringsarbetet. Exempelvis pågår fortsatt projektet 'Sociala värden hela vägen' fram till hösten 2024.Projektet bidrar bland annat till ökad kunskap om hur en jämlik tillgång till exempelvis service och kommunikationer kan uppmärksammas i planprocessen.

En personal inom vården håller en äldre patients hand.

Satsningar inom äldreomsorgen

Det förebyggande arbetet inom kommunens äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar syftar till att bidra till en god hälsa, ökat välbefinnande men också att utöka samarbetet med civilsamhället. Ett särskilt fokus under året har varit en utveckling av det rehabiliterande/habiliterande arbetet. Under året har till exempel utbildningsinsatsen 'rehabiliterande arbetssätt' slutförts inom hemvården, projektet 'förstärkt rehabilitering' i samband med hemgång från sjukhuset har genomförts och utvärderats och projektet 'rehabombud på särskilda boenden för äldre' har pågått och möjliggjort mer individuell träning för fler brukare. De positiva effekter som lyfts ur ett brukarperspektiv är en ökad fysisk aktivitetsnivå och medarbetarnas upplevelse är att brukarna är piggare och mår bättre. Ett annat fokus är sedan flera år tillbaka arbetet med att utveckla välfärdsteknik, digitala tjänster och smarta arbetssätt för att säkra utvecklingen av god kvalitet och höja effektiviteten inom vården och omsorgen. De insatser som erbjuds genom digital teknik ska främst möjliggöra ökad frihet, trygghet, självständighet och delaktighet för brukaren. Det har under året pågått ett omfattande arbete med att införa digitala insatser och produkter i verksamheten.

Stärkt civil beredskap

De senaste årens extraordinära händelser har synliggjort en betydande beredskapsskuld kopplat till den fredstida krishanteringsförmågan. Arbetet med att stärka kommunens civila beredskap aktiverar flertalet verksamhetsområden inom kommunen och flera satsningar har genomförts eller påbörjats under 2023.

På grund av skärpt lagstiftning har Lunds kommun tagit fram en sammanhängande beredskapsprocess för arbetet med civil beredskap. Processen säkerställer att kommunen och dess verksamheter kan uppfylla både lagstiftning och kommunfullmäktigemål, liksom att arbetet är långsiktigt hållbart. Inom ramen för den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) har en prioriteringsordning över beredskapsfrämjande åtgärder tagits fram av kommunkontoret. Under året har också krisledningsövningar genomförts tillsammans med förtroendevalda. Försörjningsberedskapen har förstärkts inom vissa verksamhetsgrenar, till exempel för att säkra livsmedelsförsörjning och reservkraft. Under året har också flera steg tagits för att förbättra kommunens beredskapsnivå för extrema väderhändelser och kunskapsläget bedöms som tydligt förbättrat.

Ökad resiliens mot digitala hot

I april antog kommunstyrelsen en ny 'Central krisledningsplan för Lunds kommun (KS 2023/0236)' och under året har också beslut fattats om 'Riktlinjer för kontinuitetshantering och försörjningsberedskap i Lunds kommun (KS 2023/0743)' samt 'Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd i Lunds kommun (KS 2022/1043)'.

Med anledning av ny lagstiftning rörande IT- och informationssäkerhet pågår olika insatser för att säkra kommunens resiliens gentemot cyberattacker och olaga intrång. En del i detta arbete handlar bland annat om att säkerställa att det finns aktuella och ändamålsenliga kontinuitetsplaner för alla kommunens kritiska verksamhetssystem. Under året genomfördes en kommungemensam granskning inom ramen för intern kontroll utifrån risken att kontinuitetsplaner för kritiska verksamhetssystem saknas. Granskningen visade på avvikelser i stora delar av kommunens verksamheter, varför åtgärder kommer att genomföras under 2024.

Det finns ett fortsatt behov av att rusta och säkerställa kommunens beredskap i att möta förutsedda och oförutsedda händelser och arbetet kommer därmed att fortsätta under nästkommande verksamhetsår.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?