Länk till startsidan

Mål 1: En tillitsbaserad styrning och ledning

Kommunfullmäktigemålet knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 genom mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Det handlar bland annat om att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta organisationer samt säkerställa ett lyhört och inkluderande beslutsfattande.

Logotyp för agenda 2030s mål nummer 16 - fredliga och inkluderande samhällen.
Logotyp för agenda 2030s mål nummer 16 - fredliga och inkluderande samhällen.

Kommunfullmäktiges beskrivning av målet i ekonomi- och verksamhetsplan 2023–2025:

"Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och 'best practice´”.

Illustration av en grön cirkel.

Målbedömning i årsrapport: Når målet

Verksamhetens arbete bedöms leda till de resultat som kommunfullmäktige vill nå och därmed bedöms målet i hög grad bli uppnått under mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål om att inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning är av långsiktig karaktär, men insatserna som genomförts under året bedöms bidra till att förmågan att leda och styra tillitsbaserat ökar. Nedan lyfts ett urval av de viktiga utfall som ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelsen. Utöver dessa aktiviteter har nämnder och bolag redogjort för årets arbete i sina respektive årsanalyser.

Nämndernas relaterade utvecklingsmål

Listan visar alla nämndsmål som kopplats till kommunfullmäktiges mål "En tillitsbaserad styrning och ledning". Den visar vilken nämnd som beslutat om målet samt vilken målbedömning som gjorts för den aktuella uppföljningsperioden.

Illustration av en grön cirkel.

En tillitsbaserad styrning och ledning

Kommunstyrelsen

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Effektivare förvaltning

Servicenämnden

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Tekniska nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats

Tekniska nämnden

Når målet

Illustration av en grön cirkel.

Bibehålla och utveckla utbildningsnämndens tillitskultur

Utbildningsnämnden

Når målet

Illustration av en röd fyrkant.

Lunds Renhållningsverk är en attraktiv arbetsplats med hög kompetens

Renhållningsstyrelsen

Når inte målet

Analys av uppfyllelse av mål 1 – helhetsbedömning

Tillitsberedningen inrättades under året

Kommunstyrelsens nya tillitsberedning består av förtroendevalda, tjänstepersoner samt fackliga representanter och har sammanträtt fem gånger sedan starten i maj. Beredningens uppgift är att leda kommunens förändringsarbete inom tillit genom att sätta agendan för arbetet och vara tongivande i att ta fram en gemensam definition av tillitsbaserad styrning och ledning (TBSL), samt skapa samsyn inom organisationen.

Under året har tillitsberedningen arbetat med att skapa en gemensam kunskapsbas utifrån litteratur och forskning inom tillitsbaserad styrning och ledning samt haft fokus på att gemensamt utforska begreppet ur ett Lundaperspektiv. Bland annat har tillitsberedningen bjudit in kommunfullmäktiges förtroendevalda, presidier och tjänstepersoner på ledningsnivå till inspirationsföreläsningar med Louise Bringselius och Jonna Bornemark.

Nytt ramverk med principer för relationer

För att skapa riktning och en ram för vad TBSL innebär för Lunds kommun beslutade tillitsberedningen att ett ramverk ska skrivas fram. Ramverket byggs upp utifrån relationerna politiker-tjänstepersoner, politiker-medborgare, chefer-medarbetare och kärnverksamhet-medborgare och kommer att innehålla övergripande principer för varje relation. Ramverkets första kapitel är en genomlysning av kommunens styrmodell och syftar till att identifiera hur kommunens gemensamma styrning kan utvecklas i riktning mot en mer tillitsbaserad sådan.

En problemanalys, rörande kommungemensam styrning med fokus på styrande dokument, har genomförts under ledning av kommunkontoret tillsammans med representanter från flera förvaltningar. Fokus har varit på kommunens målstyrning via styrande dokument (policys, program och planer). I ett första steg har kommunstyrelsen beslutat att upphäva ett stort antal styrdokument (KS 2023/0597). Intentionen är att aktualiseringsärendet ska vara återkommande – med målet att minska volymen av styrsignaler och arbeta mot färre övergripande mål.

Under hösten, i samband med chefsforum, genomfördes en föreläsning riktad till kommunens chefer med fokus på tillitsbaserad styrning i en politiskt styrd organisation. Under 2024 kommer arbetet med TBSL successivt involvera fler, blanda annat ska aktiviteter genomföras för att öka förmågan för cheferna att leda tillsbaserat. Likaså understödjer arbetet med kommunens nya arbetsmiljömål 'Förbättra chefers förutsättningar' möjligheterna för cheferna att kunna leda tillitsbaserat.

Nämndernas arbete med tillit

Flertalet förvaltningar och styrelser rapporterar att de inväntar tillitsberedningens arbete innan större insatser planeras i förhållande till målet. Men redogör också för initiativ som redan skett under året för att utforska vad tillitsbaserad styrning och ledning skulle kunna innebära inom nämndens och förvaltningens organisation.

Bland annat har insatser för att höja kompetensen kring tillitsbaserad styrning och ledning med förankring i relevant forskning genomförts i flera förvaltningar. I arbetsmarknads- och socialnämnden har beslut om ny delegationsordning tagits utifrån principen att beslut ska fattas på rätt nivå i organisationen. Även Habostyrelsen har genomfört en översyn av sin delegationsordning.

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med att utveckla styrningen genom att minska på antalet mål och andra styrsignaler i de reviderade program för nämndens verksamhetsområden som beslutades av kommunfullmäktige i december. Samtidigt har de styrande indikatorerna till nämndens utvecklingsmål tagits bort och en mer dialogbaserad uppföljningsmodell har använts under årets delårsrapporter och årsanalys.

Ett arbete med att förbättra förutsättningarna för ett gott medarbetarskap, bland annat genom att förtydliga uppdrag och mandat för olika roller samt genom att utveckla ett hållbart ledarskap, lyfts också av flera förvaltningar och styrelser.

Mellan två höga hus strålar solen igenom.

Morgondagens arbetsplats

Projektet Morgondagens arbetsplats har genomförts under året och syftar till att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och att attraktiva kontorsmiljöer skapas. I projektet arbetar sju förvaltningar gemensamt med att förändra arbetssätt till att arbeta aktivitetsbaserat i anpassade lokaler för att skapa attraktiva arbetsplatser med stor variation som fungerar för organisationens och medarbetares behov. Där moderna arbetssätt stimulerar samarbete inom och över organisationsgränser. Detta bedöms möjliggöra ökat samarbete och framdrift i olika uppdrag, vilket också kommer att bidra till en mer tillitsbaserad organisation.

En effektiv och funktionell tjänstepersonsorganisation

Våren 2023 beslutade kommunstyrelsen om att inleda ett utredningsarbete för "En sammanhållen effektiv och funktionell tjänstepersonsorganisation" (KS 2023/0527). Syftet är att stärka kommunens samlade förmåga att anpassa hur tillgängliga resurser används för att leverera välfärdstjänster med god kvalitet och utveckla Lund som attraktiv, hållbar plats. I uppdraget ingår att se över nuvarande organisering i Lunds kommun med ambition att stärka samarbete, tillit mellan kompetenser och därmed nå en ökad effektivitet. Arbetet utgår från fem utredningsförslag som i ett första skede leds av kommunkontoret i nära samarbete med berörda förvaltningar. Exempelvis ska ett alternativ till nuvarande styrmodell med starkt inslag av köp och sälj utredas.

Utvecklad budgetprocess baserad på dialog

Under året har kommunens budgetprocess setts över för att säkerställa att kostnader ligger på rätt ställen. En tillitsbaserad styrning har främjats då underlag till budgetförslag bygger på verksamhetens behov utifrån professionens bedömningar. Detta kräver dialog om verksamheternas behov på olika nivåer, vilket nu är inbyggt i processens olika delmoment. Dessa bedömningar kompletterar den politiska riktningen, i syfte att skapa ett samarbetsklimat där alla nivåer i kommunens styrkedja gemensamt tar ansvar för kommunens kvalitet och utveckling ur ett helhetsperspektiv.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?