Länk till startsidan

Regler om föräldrars ekonomiska förvaltning och redovisningsskyldighet

Alla föräldrar som har barn under 18 år står under överförmyndarnämndens tillsyn om de är förmyndare. Förvaltningen av barnets tillgångar kan vara antingen kontrollerad eller fri. Huvudregeln är fri föräldraförvaltning.

Föräldrars förvaltning av barnets egendom

När barnets föräldrar är förmyndare bestämmer de över hur barnets tillgångar ska användas eller placeras. I lagen Föräldrabalken finns bestämmelser som reglerar vad föräldrar får göra med barnets tillgångar, såsom att tillgångarna ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning. Barnets pengar ska användas till barnets utgifter, inte föräldrarnas, och får heller aldrig skänkas bort. Den försörjningsplikt som en förälder har för sina barn gäller även om barnet har egna tillgångar. I vissa situationer krävs överförmyndarnämndens godkännande för att föräldrar ska få använda barnets tillgångar.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning används då värdet på barnets tillgångar, inklusive fast egendom, överstiger åtta basbelopp (år 2023 är basbeloppet 52 500 kronor). Kontrollerad förvaltning tillämpas också för tillgångar som tillfallit den omyndige genom arv, gåva eller försäkring under villkor att förvaltningen ska stå under överförmyndarenhetens kontroll (så kallad särskild överförmyndarkontroll).

Oavsett tillgångarnas värde kan överförmyndarenheten besluta om så kallade skärpande föreskrifter, som att spärra barnets bankkonto och/eller kräva att föräldrarna redovisar sin förvaltning. Denna typ av kontrollerad förvaltning används om överförmyndarenheten misstänker att föräldrarna missköter förvaltningen.

Redovisning vid kontrollerad förvaltning

Om värdet på barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp blir föräldrarna redovisningsskyldiga till överförmyndarenheten. Den första redovisningen är en förteckning som utvisar barnets tillgångar och skulder. Förmyndarna ska därefter varje år, före den 1 mars, lämna en ekonomisk redovisning, detta kallas för en årsräkning. Årsräkningen ska visa hur barnets tillgångar har förvaltats och hur dessa är placerade. När barnet bli myndigt ska förmyndarna lämna in en slutredovisning per barnets myndighetsdag.

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter

E-tjänster och blanketter för överförmyndarenheten

Samtycke från överförmyndare oavsett fri eller kontrollerad förvaltning

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarenhetens samtycke oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller vid följande transaktioner:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • Låna eller låna ut pengar.
  • Bedriva näringsverksamhet.
  • Ingå avtal om arvskifte

Regler när barnet får pengar eller värdehandlingar till ett värde överstigande ett basbelopp

När barn erhåller pengar från dödsbo eller försäkringsgivare och beloppet överstiger ett basbelopp ska den som ordnar utbetalningen för barnets räkning sätta in pengarna på bank med uppgift om att de inte får tas ut utan överförmyndarenhetens tillstånd. Den som sköter om utbetalningen är skyldig att genast göra anmälan till förmyndare och överförmyndare. Detta gäller även då barn på grund av arv eller testamente fått värdehandlingar till ett värde över ett basbelopp.

När barnet fyllt 16

När ett barn fyllt 16 år ska barnet få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller barnet. Ett barn som har fyllt 16 år kan själv sluta avtal om arbete eller säga upp ett arbete samt förfoga över sin lön.

Överförmyndarenheten

Telefon: 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1

Telefontid

Överförmyndarenheten har ingen telefontid. När du ringer till oss kommer du till medborgarcenter, som kan hjälpa dig direkt med vissa frågor. Om medborgarcenter inte kan hjälpa dig direkt kommer de att ta dina uppgifter och en handläggare kommer sedan att ta kontakt med dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?