Länk till startsidan

Ansök om att få en god man eller förvaltare

Har du eller en anhörig en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att betala räkningar och söka olika insatser? Då kan du ansöka om en god man.

Ansök om att få god man eller förvaltare

För att du ska kunna få hjälp av en god man behöver du ha fyllt 18 år och ha ett hjälpbehov som grundar sig i exempelvis sjukdom eller skadligt bruk.

Du ansöker genom att fylla i blanketten och skickar den till Lunds tingsrätt, tillsammans med läkarintyg. Läkarintyget behöver fyllas i av en legitimerad läkare på en särskild blankett från Socialstyrelsen. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med ett läkarintyg.

Det är tingsrätten som bestämmer om godmanskap ska anordnas.

Ansök om god man eller förvaltare Pdf, 2 MB.

Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av

  • Den som vill ha och som behöver god man
  • Make, maka, sambo, barn, syskon
  • Överförmyndare

Vet du någon som är i behov av god man eller förvaltare?

Om du inte tillhör den personkrets som kan ansöka om god man eller förvaltare för någon annans räkning kan du i stället anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden. Vem som helst kan göra en anmälan. Överförmyndarnämnden utreder sedan behovet och om behov av god man eller förvaltare finns, ansöker överförmyndaren om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten.

Anmälningsblankett Pdf, 1 MB.

Så här fungerar det med god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Sörja för person betyder att din gode man eller förvaltare ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor och försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.
  • Att förvalta egendom betyder att din gode man eller förvaltare sköter din ekonomi, till exempel genom att se till att dina räkningar blir betalda.
  • Att bevaka rätt betyder att din gode man eller förvaltare ska bevaka dina rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver.

Du måste normalt godkänna att en god man utses för dig och allt som den gode mannen gör för din räkning ska ske efter diskussion med dig.

En god man är generellt ingen utförare av uppgifter, utan har som uppgift att hjälpa dig att beställa och ansöka om insatser. Att städa, flyttpacka, sätta upp gardiner och handla saker ingår inte i den gode mannens uppdrag. Den gode mannen utför sitt uppdrag på sin fritid och är inte anställd av kommunen. Han eller hon har inte jourverksamhet och är inte skyldig att svara i telefon hela tiden. Normalt ses du och din gode man en till två gånger i månaden och ni hörs av vid behov om till exempel fickpengar eller annat. Det ingår inte heller i den gode mannens uppdrag att följa med på läkarbesök eller påminna om tider. Däremot kan den gode mannen ansöka om exempelvis ledsagare och färdtjänst, så du får hjälp för att komma till sådana besök ändå.

Vad kostar det att ha en god man eller förvaltare

Huvudregeln är att det är du som huvudman som själv ska betala arvodet. Det ingår i uppdraget som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser relaterat till aktuellt prisbasbelopp. Ett normalt arvode är cirka 12 000 kronor per år.

Rätten till arvode

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Föräldrar som är förmyndare för sina barn har oftast inte rätt till arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet.
Det är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om huvudmannen ska betala arvodet. Om huvudmannens inkomster före skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp ska han/hon betala arvodet. Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan huvudmannen och kommunen.

Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, exempelvis om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård och liknande. I ett sådana fall kan kommunen betala arvodet.
Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

Arvodets storlek

God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar huvudmannens ekonomi. Den gode mannen/förvaltaren redogör även för den personliga omvårdnaden i en redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen och redogörelsen, som ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett normalt arvode uppgår till ungefär 12 000 kronor per år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt.

Överförmyndarenheten

Telefon: 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1

Telefontid

Överförmyndarenheten har ingen telefontid. När du ringer till oss kommer du till medborgarcenter, som kan hjälpa dig direkt med vissa frågor. Om medborgarcenter inte kan hjälpa dig direkt kommer de att ta dina uppgifter och en handläggare kommer sedan att ta kontakt med dig.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?