Länk till startsidan

För dig som har god man eller förvaltare

Har du eller en anhörig en god man eller förvaltare som hjälper till med ekonomin och myndighetskontakter? Här har vi samlat information till dig om vad din god man eller förvaltare gör och hur du kan göra om du inte är nöjd eller om du vill byta god man/förvaltare.

Det här gör din god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare.

Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Sörja för person betyder att din gode man eller förvaltare ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor och försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.
  • Att förvalta egendom betyder att din gode man eller förvaltare sköter din ekonomi, till exempel genom att se till att dina räkningar blir betalda.
  • Att bevaka rätt betyder att din gode man eller förvaltare ska bevaka dina rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver.

En god man är generellt ingen utförare av uppgifter, utan har som uppgift att hjälpa dig att beställa och ansöka om insatser. Att städa, flyttpacka, sätta upp gardiner och handla saker ingår inte i den gode mannens uppdrag. Den gode mannen utför sitt uppdrag på sin fritid och är inte anställd av kommunen. Han eller hon har inte jourverksamhet och är inte skyldig att svara i telefon hela tiden. Normalt ses du och din gode man en till två gånger i månaden och ni hörs av vid behov om till exempel fickpengar eller annat. Det ingår inte heller i den gode mannens uppdrag att följa med på läkarbesök eller påminna om tider. Däremot kan den gode mannen ansöka om exempelvis ledsagare och färdtjänst, så du får hjälp för att komma till sådana besök ändå.

Hur gör jag om jag är missnöjd med gode mannen eller förvaltaren?

Vem som helst kan lämna klagomål på en god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden. Du som har en god man eller förvaltare, eller är anhörig, kan också ansöka om byte av god man. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om den gode mannen eller förvaltaren ska bytas ut.

Klagomål på god man eller förvaltare Pdf, 202 kB.

När vi har fått in dina synpunkter kommer den gode mannen eller förvaltaren att få yttra sig över dem. Överförmyndarnämnden kommer att utreda om gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag och ta ställning till om några åtgärder ska vidtas mot den gode mannen eller förvaltaren.

Avsluta ditt godman- eller förvaltarskap

Anser du eller någon närstående, att du inte längre är i behov av hjälp ska du kontakta Lunds tingsrätt, som beslutar om ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra. Du kan också kontakta oss, så vidaresänder vi dina uppgifter till tingsrätten.

De som kan ansöka om att god manskapet ska upphöra är:

  • du som huvudman
  • dina närmsta anhöriga
  • den gode mannen/förvaltaren
  • överförmyndarnämnden.

Vad betalar jag för att ha en god man eller förvaltare?

Huvudregeln är att det är du som huvudman som själv ska betala arvodet. Det ingår i uppdraget som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll och beräknas med hjälp av olika procentsatser relaterat till aktuellt prisbasbelopp. Ett normalt arvode är cirka 12 000 kr per år.

Rätten till arvode

Den som är förordnad förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.

Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet.
Det är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om huvudmannen ska betala arvodet. Om huvudmannens inkomster före skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp ska han/hon betala arvodet. Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan huvudmannen och kommunen.

Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, t.ex. om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan kommunen betala arvodet.
Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

Arvodets storlek

God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar på huvudmannens ekonomi. Den gode mannen/förvaltaren redogör även för den personliga omvårdnaden i en redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen och redogörelsen, som ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett normalt arvode uppgår till ungefär 12 000 kronor/år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit mer omfattande än normalt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?