Länk till startsidan

När ett barn är dödsbodelägare

Om en omyndig person är dödsbodelägare behöver överförmyndarnämndens samtycke inhämtas för att arvskifte ska kunna ske. Överförmyndarens samtycke behövs också för att sälja dödsboets bostadsrätt eller fastighet.

Åtgärder när ett barn har del i dödsbo

Om ett barn är dödsbodelägare ska barnets förmyndare bevaka dennes rätt i boet. I en del fall kan barnet behöva en särskilt förordnad god man för att det inte är lämpligt att förmyndarna företräder barnet. En sådan situation kan vara jäv vilket du kan läsa mer om nedan.

För det fall barnet är ensam dödsbodelägare ska förmyndarna ombesörja att bouppteckning upprättas och lämnas in. Det faller då också på förmyndarna att beställa begravning och ta hand om dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare är det vanligt att det i stället är någon av de andra dödsbodelägarna som ordnar med detta. Förmyndarnas uppgift blir då mer att hålla ett öga på förfarandet och se till att barnet får det arv som han eller hon har rätt till och inte missgynnas på något sätt. Förmyndarna ska försöka se till att bouppteckning och arvskifte sker så snart det är möjligt.

Såvida den enskilde inte är ensam dödsbodelägare ska ett skriftligt arvskifte upprättas skriftligen. Arvskifteshandlingen är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur arvet ska fördelas.

Jävsförhållande?

Är du och ditt barn dödsbodelägare i samma dödsbo behöver en oberoende person utses för att bevaka barnets rätt i dödsboet, en så kallad god man. Jäv föreligger också om ditt barn och din make/maka eller sambo har motstående intressen av en rättshandling som ska företas. Misstänker du att det föreligger någon typ jäv ska du kontakta överförmyndarnämnden som hjälper dig att hitta och förordna en särskild god man, för att undvika att saker sker på fel sätt.

Ansökan om överförmyndarens samtycke

Om dödsboets ska sälja en fastighet eller bostadsrätt ska gode mannen inhämta överförmyndarens samtycke till försäljningen. En del andra mindre vanliga åtgärder (för dödsbon) kräver också överförmyndarens samtycke, till exempel köp av aktier.

Så snart en arvskifteshandling upprättats och skrivits under av samtliga dödsbodelägare ska förmyndarna eller den gode mannen inhämta överförmyndarens samtycke till arvskiftet.

Endast förmyndarna har behörighet att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till ovanstående åtgärder. Således kan inte en mäklare eller representant från bank eller begravningsbyrå an­söka om eller begära överförmyndarens samtycke.

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter

E-tjänster och blanketter för överförmyndarnämnden

Handlingar som behöver skickas in i samband med ansökan om samtycke till arvskifte

När förmyndare ansöker om samtycke till att fördela egendom vid arvskifte ska samtliga förmyndare underteckna ansökan. Vidare ska följande skickas in:

  • Arvskifteshandling i original undertecknat av samtliga dödsbodelägare.
  • Bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den avlidne.
  • Redovisningsräkning från dödsdagen till och med skiftesdagen.
  • Underlag och kvitton tillhörande dödsboets utgifter.
  • Kontoutdrag för dödsboet från dödsdagen till och med skiftesdagen.
  • Värderingar av lös egendom som exempelvis båtar, bilar eller konstföremål.

Skifteshinder

Om dödsboet inte har skiftats inom sex månader efter bouppteckningen förrättades ska förmyndaren, eller den gode mannen, lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndaren. Av redogörelsen ska anledningen till att arvet inte har kunnat skiftas framgå. En sådan redogörelse ska därefter i normalfallet lämnas var sjätte månad, fram till dess att skifte skett eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo har träffats. Om förmyndaren inte lämnar in en redogörelse kan överförmyndaren förelägga ställföreträdaren vid vite att lämna in den.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?